مدیر مسئول


عباسعلی گائینی مدیر مسئول نشریات و رییس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

سردبیر


علی اصغر رواسی استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سعید جلال ابودردا استادیار دانشکده حرکت شناسی دانشگاه کلگری کانادا

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مجتبی کاویانی دانشیار دانشکده تغذیه و رژیم غذایی دانشگاه آکادیا، کانادا

فیزیولوژیست ورزش بالینی (CSEP)

اعضای هیات تحریریه


سجاد احمدی زاد استاد دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


کریم آزالی علمداری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


بختیار ترتیبیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سیروس چوبینه دانشیار دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


ولی الله دبیدی روشن استاد دانشگاه مازندران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


حمید رجبی استاد دانشگاه خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


رحمان سوری استاد دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر صبوری استاد دانشگاه تهران

بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


محمد فرامرزی استاد دانشگاه اصفهان

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا کردی استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

مدیر داخلی


طیبه پورزاهد مدیر داخلی نشریه

کارشناسی ارشدمدیریت دولتی

  • pourzahedut.ac.ir
  • 88630002