نویسنده = امیرساسان، رامین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دوازده هفته تمرین در آب و خشکی بر نیتریک اکساید سرمی و شاخص‌های خطرزای قلبی زنان دیابتی دارای نارسایی قلبی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 465-479

رامین امیرساسان؛ جواد وکیلی؛ رضوانیه صالحی؛ مریم اکبری