نویسنده = خورشیدی حسینی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه واکنش اندوتلیالی و عصبی سمپاتیکی شریان بازویی وزنه برداران نخبه با گروه کنترل همسن کم تحرک

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 59-75

مهدی خورشیدی حسینی؛ لطفعلی بلبلی؛ سلیم واحدی نمین