نویسنده = حقیقی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر کافئین بر متابولیسم سوبسترا و زمان رسیدن به واماندگی در طول فعالیت و یک ساعت بعد از آن در دختران ورزشکار

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-29

امیرحسین حقیقی؛ ریحانه ادیال باف مقدم؛ محمد رضا حامدی نیا