نویسنده = شرفی، فیروز
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ قدرت، توان و استقامت عضلانی به تمرین مقاومتی با فواصل استراحت متفاوت

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-91

10.22059/jsb.2015.54278

وحید ولی پور ده نو؛ حسین منصور نژاد؛ رضا قراخانلو؛ فیروز شرفی