نویسنده = آصفی، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر میزان و سرعت موسیقی بر سرعت رکاب زدن روی دوچرخۀ کارسنج

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-87

کوروش قهرمان تبریزی؛ یحیی آصفی