نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، احمد تأثیر سه ماهة پرش عمقی و مصرف مکمل اسیدهای آمینة شاخه دار بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز کشتی گیران [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 79-92]
 • آزاد منش، مجید اثر تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 در مردان سالمند [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 125-138]

ا

 • ابراهیم زاده، مجتبی تأثیر مصرف عصارة آلیوم پارادوکسوم همراه با دویدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید بتا (Aβ1-42) مغز در مدل تجربی دیابت قندی رت های نر [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 21-34]
 • اسلامی، مجید تأثیر مکمل بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و سطح لاکتات خون بازیکنان فوتسال [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 19-5]
 • اکبرنژاد، علی بررسی تأثیر ضرب آهنگ های مختلف موسیقی بر پاسخ های قلبی- تنفسی مردان جوان سالم در مراحل فعالیت ورزشی فزاینده [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 109-123]
 • اوصالی، علی تأثیر سه ماهة پرش عمقی و مصرف مکمل اسیدهای آمینة شاخه دار بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز کشتی گیران [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 79-92]

ب

 • برزگر، حامد بررسی تأثیر ضرب آهنگ های مختلف موسیقی بر پاسخ های قلبی- تنفسی مردان جوان سالم در مراحل فعالیت ورزشی فزاینده [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 109-123]

پ

 • پورنعمتی، پریسا تأثیر دو نوع برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح BDNF و کورتیزول موش های صحرایی نر جوان [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 49-78]

ح

 • حامدی نیا، محمدرضا مقایسة اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 35-48]
 • حسینی کاخک، سید علیرضا مقایسة اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 35-48]

خ

 • خادم الشریعه، میترا مقایسة اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 35-48]

د

 • داورزنی، زهره مقایسة اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 35-48]

ر

 • رواسی، علی اصغر تأثیر دو نوع برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح BDNF و کورتیزول موش های صحرایی نر جوان [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 49-78]

س

 • سوری، رحمن بررسی تأثیر ضرب آهنگ های مختلف موسیقی بر پاسخ های قلبی- تنفسی مردان جوان سالم در مراحل فعالیت ورزشی فزاینده [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 109-123]

ص

 • صباغ لنگرودی، مهدی تأثیر مکمل بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و سطح لاکتات خون بازیکنان فوتسال [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 19-5]

ف

 • فرزانگی، پروین تأثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه مصرف شیر بر میزان GLUT4، گلوکز و انسولین در پسران نابالغ دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 93-107]
 • فلاح محمدی، ضیاء تأثیر مصرف عصارة آلیوم پارادوکسوم همراه با دویدن اختیاری بر سطوح آمیلوئید بتا (Aβ1-42) مغز در مدل تجربی دیابت قندی رت های نر [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 21-34]

ک

 • کردی، محمد رضا تأثیر دو نوع برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح BDNF و کورتیزول موش های صحرایی نر جوان [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 49-78]

م

 • مردانه، فرهاد تأثیر سه ماهة پرش عمقی و مصرف مکمل اسیدهای آمینة شاخه دار بر فعالیت آنزیم کراتین کیناز کشتی گیران [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 79-92]
 • مصلحی، فاطمه تأثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه مصرف شیر بر میزان GLUT4، گلوکز و انسولین در پسران نابالغ دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 93-107]
 • مقرنسی، مهدی اثر تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 در مردان سالمند [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 125-138]
 • میناسیان، وازگن تأثیر مکمل بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و سطح لاکتات خون بازیکنان فوتسال [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 19-5]
 • موسی زاده، حمید اثر تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین سلولی sICAM-1 در مردان سالمند [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 125-138]
 • موسوی، سید جعفر تأثیر یک دوره تمرین هوازی به همراه مصرف شیر بر میزان GLUT4، گلوکز و انسولین در پسران نابالغ دارای اضافه وزن [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 93-107]

ه

 • هدایتی، مهدی تأثیر دو نوع برنامة تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح BDNF و کورتیزول موش های صحرایی نر جوان [دوره 1، شماره 16، 1392، صفحه 49-78]