نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 نویسنده مسئول، گروه تربیت بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی و التهاب یک ریسک‌فاکتور مهم بیماری‌هاست. تمرینات هوازی (AE) و گیاهان دارویی می‌توانند التهاب ناشی از چاقی را کاهش دهند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر AE و سبوس برنج (RBE) بر بیان ژن‌های التهابی در بافت چربی سفید موش‌های صحرایی مادۀ چاق بود.
روش پژوهش: 30 موش صحرایی مادۀ ویستار به‌طور تصادفی به پنج گروه کنترل تغذیه‌شده با رژیم غذایی طبیعی، کنترل رژیم غذایی پرچرب (HFD)، HFD+(AE)، HFD+(RBE) و HFD (AE)+(RBE) تقسیم شدند. موش‌ها به مدت چهار هفته روی تردمیل دویدند و (RBE) دریافت کردند. به‌منظور القای چاقی از روغن سرخ‌کردنی پالم استفاده شد (0.5 ml/g). پس از قربانی‌سازی، بافت چربی سفید برای اندازه‌گیری بیان ژن‌های IL6، TNF-α و TLR4 استخراج شد.
 یافته‌ها: HFD سبب افزایش معنا‌داری در بیان ژن IL-6، TNF-α و TLR4 شد (P=0.001). تم)رین هوازی بیان ژن‌های IL-6(P=0.001)، TNF-a(P=0.041) و TLR-4(P=0.032) را به‌طور معنا‌داری کاهش داد. عصارۀ سبوس برنج بیان ژن‌های IL-6(P=0.001)،TNF-α  (P=0.003) وTLR-4  (P=0.011) را به‌طور معناداری کاهش داد. بیان ژن IL-6(P=0.002)، TNF-α (P=0.005) وTLR4 (P=0.011) در گروهAE + RBE نسبت به گروه کنترل HFD به‌طور معنا‌داری کمتر بود. تعامل AE و RBE بر بیان این ژن‌ها معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: (AE) و (RBE) بیان ژن واسطه‌های التهابی ناشی از HFD را در بافت چربی سفید کاهش می‌دهند. استفاده از مصرف AE و RBE به‌عنوان یک راه‌حل پیشگیرانه و درمانی در شرایط چاقی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Simultaneous Effect of Aerobic Exercise and Rice Bran Extract Consumption on Inflammatory Genes Expression in White Adipose Tissue of Obese Female Rats

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Moazamigoodarzi 1
  • shahram gholamrezaei darsara 2
  • Mohammad Ali ََAzarbayjani 3
  • Alireza Elmiye 1

1 Department of Physical Education, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Department of Physical Education, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Obesity and inflammation is an important risk factor for diseases. Aerobic exercise (AE) and medicinal herbs can reduce obesity-induced inflammation. This study aimed to investigate the effect of AE and Rice Bran Extract (RBE) on the inflammatory gene expression in white adipose tissue of obese female rats.
Methods: Thirty female Wistar rats were randomly divided into five groups including Control with a natural diet, Control with a High-Fat Diet (HFD), HFD + AE, HFD + RBE, and HFD + AE + RBE. Rats ran on a treadmill for four weeks and received RBE. To induce obesity, frying palm oil was used (0.5 ml/g). After euthanasia, the white adipose tissue was extracted to measure the IL6, TNF-α, and TLR4 gene expression.
 Results: HFD caused a significant increase in the IL-6, TNF-α, and TLR4 gene expression (P=0.001). AE significantly decreased IL-6 (P=0.001), TNF-α (P=0.041), and TLR4 (P=0.032) gene expression. RBE significantly decreased the IL-6 (P=0.001), TNF-α (P=0.003), and TLR-4 (P=0.011) gene expression. IL-6 (P=0.002), TNF-α (P=0.005), and TLR4 (P=0.011) gene expression was significantly decreased in the AE + RBE group compared to the control group with HFD, However, AE and RBE interaction in the expression of these genes was not statistically significant.
Conclusion: AE and RBE decrease the gene expression of inflammatory mediators caused by HFD in white adipose tissue. The AE and RBE consumption is recommended as a preventive and therapeutic solution in obesity conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • rice bran
  • IL-6
  • TNF-a and TLR-4

1] Kusminski CM, Bickel PE, Scherer PE. Targeting adipose tissue in the treatment of obesity-associated diabetes. Nat Rev Drug Discov. 2016;15(9):639-60. DOI: 10.1038/nrd.2016.75. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27256476.

[2] Yudkin JS. Inflammation, obesity, and the metabolic syndrome. Horm Metab Res. 2007;39(10):707-9. DOI: 10.1055/s-2007-985898.

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952830.

[3] Kawai T, Autieri MV, Scalia R. Adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in obesity. Am J Physiol Cell Physiol. 2021;320(3):C375-C91. DOI: 10.1152/ajpcell.00379.2020.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33356944.

[4] James JV, Varghese J, John NM, Deschemin JC, Vaulont S, McKie AT, et al. Insulin resistance and adipose tissue inflammation induced by a high-fat diet are attenuated in the absence of hepcidin. J Nutr Biochem. 2023;111:109175. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2022.109175.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36223834.

[5] Zhu B, Guo X, Xu H, Jiang B, Li H, Wang Y, et al. Adipose tissue inflammation and systemic insulin resistance in mice with diet-induced obesity is possibly associated with disruption of PFKFB3 in hematopoietic cells. Lab Invest. 2021;101(3):328-40. DOI: 10.1038/s41374-020-00523-z.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33462362.

[6] Nyati KK, Masuda K, Zaman MM, Dubey PK, Millrine D, Chalise JP, et al. TLR4-induced NF-kappaB and MAPK signaling regulate the IL-6 mRNA stabilizing protein Arid5a. Nucleic Acids Res. 2017;45(5):2687-703. DOI: 10.1093/nar/gkx064.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28168301.

[7] Rocha DM, Caldas AP, Oliveira LL, Bressan J, Hermsdorff HH. Saturated fatty acids trigger TLR4-mediated inflammatory response. Atherosclerosis. 2016;244:211-5. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.11.015.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26687466.

[8] Bradley RL, Jeon JY, Liu FF, Maratos-Flier E. Voluntary exercise improves insulin sensitivity and adipose tissue inflammation in diet-induced obese mice. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008;295(3):E586-94. DOI: 10.1152/ajpendo.00309.2007.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18577694.

[9] Vieira VJ, Valentine RJ, Wilund KR, Antao N, Baynard T, Woods JA. Effects of exercise and low-fat diet on adipose tissue inflammation and metabolic complications in obese mice. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(5):E1164-71. DOI: 10.1152/ajpendo.00054.2009.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276393.

[10] Sakurai T, Ogasawara J, Shirato K, Izawa T, Oh-Ishi S, Ishibashi Y, et al. Exercise Training Attenuates the Dysregulated Expression of Adipokines and Oxidative Stress in White Adipose Tissue. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:9410954. DOI: 10.1155/2017/9410954.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28168013.

[11] Wang J, Polaki V, Chen S, Bihl JC. Exercise Improves Endothelial Function Associated with Alleviated Inflammation and Oxidative Stress of Perivascular Adipose Tissue in Type 2 Diabetic Mice. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:8830537. DOI: 10.1155/2020/8830537.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33425218.

[12] Rodrigues AC, Leal TF, Costa A, Silva FJ, Soares LL, Brum PC, et al. Effects of aerobic exercise on the inflammatory cytokine profile and expression of lipolytic and thermogenic genes in beta(1)-AR(-/-) mice adipose tissue. Life Sci. 2019;221:224-32. DOI: 10.1016/j.lfs.2019.02.031.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30771314.

[13] Sharif MK, Butt MS, Anjum FM, Khan SH. Rice bran: a novel functional ingredient. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(6):807-16. DOI: 10.1080/10408398.2011.608586.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24345050.

[14] Minatel IO, Francisqueti FV, Correa CR, Lima GP. Antioxidant Activity of gamma-Oryzanol: A Complex Network of Interactions. Int J Mol Sci. 2016;17(8). DOI: 10.3390/ijms17081107.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27517904.

[15] Sohail M, Rakha A, Butt MS, Iqbal MJ, Rashid S. Rice bran nutraceutics: A comprehensive review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(17):3771-80. DOI: 10.1080/10408398.2016.1164120.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27015585.

[16] Ghatak SB, Panchal SJ. Investigation of the immunomodulatory potential of oryzanol isolated from crude rice bran oil in experimental animal models. Phytother Res. 2012;26(11):1701-8. DOI: 10.1002/ptr.4627.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22407738.

[17] Candiracci M, Justo ML, Castano A, Rodriguez-Rodriguez R, Herrera MD. Rice bran enzymatic extract-supplemented diets modulate adipose tissue inflammation markers in Zucker rats. Nutrition. 2014;30(4):466-72. DOI: 10.1016/j.nut.2013.09.016.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24607304.

[18] Justo ML, Claro C, Vila E, Herrera MD, Rodriguez-Rodriguez R. Microvascular disorders in obese Zucker rats are restored by a rice bran diet. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24(5):524-31. DOI: 10.1016/j.numecd.2013.10.032.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24361072.

[19] Albrahim T, Alotaibi MHM, Altamimi NMM, Albariqi AMA, Alqarni LAO, Alassaf SNA, et al. The Impact of Dietary Consumption of Palm Oil and Olive Oil on Lipid Profile and Hepatocyte Injury in Hypercholesterolemic Rats. Pharmaceuticals (Basel). 2022;15(9). DOI: 10.3390/ph15091103.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36145324.

[20] Qin F, Dong Y, Wang S, Xu M, Wang Z, Qu C, et al. Maximum oxygen consumption and quantification of exercise intensity in untrained male Wistar rats. Sci Rep. 2020;10(1):11520. DOI: 10.1038/s41598-020-68455-8.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32661254.

[21] Nikbin S, Tajik A, Allahyari P, Matin G, Hoseini Roote SS, Barati E, et al. Aerobic exercise and eugenol supplementation ameliorated liver injury induced by chlorpyrifos via modulation acetylcholinesterase activation and antioxidant defense. Environ Toxicol. 2020;35(7):783-93. DOI: 10.1002/tox.22913.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32096903.

[22] Seneviratne KP, Anjali NVP, Senanayake CM, Jayathilaka N, Seneviratne KN. Ethanolic extract of rice bran: a thermally stable preservative for edible oils and cake. Food Production, Processing and Nutrition. 2022;4(1):14. DOI: 10.1186/s43014-022-00094-0.  

     https://doi.org/10.1186/s43014-022-00094-0.

[23] Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 2001;25(4):402-8. DOI: 10.1006/meth.2001.1262.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11846609.

[24] Zubel-Lojek J, Oclon E, Latacz A, Pierzchala-Koziec K. Adipose Tissue Tumor Necrosis Factor-alpha. and Interleukin-6 Response to Glucocorticoid Treatment during Inflammation. Folia Biol (Krakow). 2016;64(3):205-12.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29847081.

[25] Kiran S, Rakib A, Kodidela S, Kumar S, Singh UP. High-Fat Diet-Induced Dysregulation of Immune Cells Correlates with Macrophage Phenotypes and Chronic Inflammation in Adipose Tissue. Cells. 2022;11(8). DOI: 10.3390/cells11081327.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35456006.

[26] Shi H, Kokoeva MV, Inouye K, Tzameli I, Yin H, Flier JS. TLR4 links innate immunity and fatty acid-induced insulin resistance. J Clin Invest. 2006;116(11):3015-25. DOI: 10.1172/JCI28898.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17053832.

[27] Han MS, White A, Perry RJ, Camporez JP, Hidalgo J, Shulman GI, et al. Regulation of adipose tissue inflammation by interleukin 6. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117(6):2751-60. DOI: 10.1073/pnas.1920004117.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31980524.

[28] Weisberg SP, McCann D, Desai M, Rosenbaum M, Leibel RL, Ferrante AW, Jr. Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J Clin Invest. 2003;112(12):1796-808. DOI: 10.1172/JCI19246.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14679176.

[29] Kawanishi N, Yano H, Yokogawa Y, Suzuki K. Exercise training inhibits inflammation in adipose tissue via both suppression of macrophage infiltration and acceleration of phenotypic switching from M1 to M2 macrophages in high-fat-diet-induced obese mice. Exerc Immunol Rev. 2010;16:105-18.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20839495.

[30] Kawanishi N, Mizokami T, Yano H, Suzuki K. Exercise attenuates M1 macrophages and CD8+ T cells in the adipose tissue of obese mice. Med Sci Sports Exerc. 2013;45(9):1684-93. DOI: 10.1249/MSS.0b013e31828ff9c6.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23954991.

[31] Kizaki T, Maegawa T, Sakurai T, Ogasawara JE, Ookawara T, Oh-ishi S, et al. Voluntary exercise attenuates obesity-associated inflammation through ghrelin expressed in macrophages. Biochem Biophys Res Commun. 2011;413(3):454-9. DOI: 10.1016/j.bbrc.2011.08.117.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907183.

[32] Li NC, Wei XX, Hu YL, Hou X, Xu H. Aerobic exercise blocks interleukin-6 levels and germ cell apoptosis in obese rats. Andrologia. 2018;50(2). DOI: 10.1111/and.12880.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28776758.

[33] Disanzo BL, You T. Effects of exercise training on indicators of adipose tissue angiogenesis and hypoxia in obese rats. Metabolism. 2014;63(4):452-5. DOI: 10.1016/j.metabol.2013.12.004.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412283.

[34] Ludzki AC, Pataky MW, Cartee GD, Horowitz JF. Acute endurance exercise increases Vegfa mRNA expression in adipose tissue of rats during the early stages of weight gain. Appl Physiol Nutr Metab. 2018;43(7):751-4. DOI: 10.1139/apnm-2017-0434.  

      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29486133.

[35] Park H, Yu S, Kim W. Rice Bran Oil Attenuates Chronic Inflammation by Inducing M2 Macrophage Switching in High-Fat Diet-Fed Obese Mice. Foods. 2021;10(2). DOI: 10.3390/foods10020359.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33562395.

[36] Limtrakul P, Yodkeeree S, Pitchakarn P, Punfa W. Anti-inflammatory effects of proanthocyanidin-rich red rice extract via suppression of MAPK, AP-1 and NF-kappaB pathways in Raw 264.7 macrophages. Nutr Res Pract. 2016;10(3):251-8. DOI: 10.4162/nrp.2016.10.3.251.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27247720.

[37] Xiao J, Zhang R, Wu Y, Wu C, Jia X, Dong L, et al. Rice Bran Phenolic Extract Protects against Alcoholic Liver Injury in Mice by Alleviating Intestinal Microbiota Dysbiosis, Barrier Dysfunction, and Liver Inflammation Mediated by the Endotoxin-TLR4-NF-kappaB Pathway. J Agric Food Chem. 2020;68(5):1237-47. DOI: 10.1021/acs.jafc.9b04961.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31722525.

[38] Zhang Q, Gonzalez de Mejia E. Protocatechuic acid attenuates adipogenesis-induced inflammation and mitochondrial dysfunction in 3T3-L1 adipocytes by regulation of AMPK pathway. Journal of Functional Foods. 2020;69:103972.

     https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103972. 

[39] Zhao G, Zhang R, Huang F, Dong L, Liu L, Jia X, et al. Hydrolyzed Bound Phenolics from Rice Bran Alleviate Hyperlipidemia and Improve Gut Microbiota Dysbiosis in High-Fat-Diet Fed Mice. Nutrients. 2022;14(6). DOI: 10.3390/nu14061277.  

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35334934.