نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 نویسندۀ مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین ترکیبی بر بیان ژن برخی از سایتوکاین‌های پیش‌التهابی و ارزیابی سطوح هورمونی در زنان یائسۀ چاق است.
روش پژوهش: در این تحقیق نیمه‌تجربی 30 زن یائسۀ کم‌تحرک و چاق انتخاب شده و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، پنج روز در هفته، شامل دو جلسه تمرین مقاومتی به مدت 60 دقیقه و 3 جلسه تمرین هوازی به مدت 30 دقیقه، شرکت کردند. پیش و پس از مداخله، نمونۀ خون برای ارزیابی استرادیول، استرادیول آزاد و میزان بیان mRNA ژن‌های اینترلوکین-6 (IL-6) و تومور نکروزدهندۀ آلفا (TNF-α) از داوطلبان اخذ شد. بیان کمی ژن با استفاده از روش 2-∆∆ct و از طریق نرم‌افزار REST ارزیابی شد. از آزمون شاپیروویلک برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها و از تحلیل واریانس در اندازه‌گیری‌های مکرر برای مقایسة گروه‌ها در سطح معناداری α<0.05  استفاده شد.
یافته‌ها: در پاسخ به پروتکل تمرینی، کاهش در‌ تودۀ چربی (6/9- درصد) و افزایش تودۀ بدون چربی (2/4+ درصد) در گروه تجربی مشاهده شد. سطوح استرادیول آزاد (10/70- درصد ) و میزان بیان ژن IL-6 ( P=0.003) و TNF-α (P=0.000) کاهش معناداری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشت. اما تفاوت معناداری در استرادیول برای گروه تجربی وجود نداشت (P<0.05).
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد تمرین ترکیبی و کاهش تودۀ چربی ناشی از فعالیت، پروفایل هورمون‌های جنسی و میزان بیان ژن IL-6 و TNF-α را در زنان یائسۀ مستعد BC تغییر می‌دهد. بنابراین این تحقیق شواهد بیشتری از تعامل پیچیدۀ بین نشانگرهای التهابی، بافت چربی و تودۀ عضلانی را در این گروه از زنان ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Twelve-Week Concurrent Training on the Regulation of Inflammatory Markers in Postmenopausal Women Prone to Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Vahid Sari-Sarraf 1
  • javad vakili 2
  • Maryam Heidaryan 2

1 Corresponding Author, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to determine the effect of 12-week concurrent training on gene expression of some pro-inflammatory cytokines and to evaluate hormone levels of obese postmenopausal women.
Methods: In this quasi-experimental research, 30 sedentary and obese PW were recruited and randomly divided into Concurrent Training (CT, n=15) and Control (CG, n=15) groups. Participants of the experimental group took part in 12-week supervised intervention training for five days a week, including two sessions of 60-minute resistance training and three sessions of 30-minute aerobic training. Blood samples were taken from the volunteers to measure estradiol, free estradiol, and mRNA expression levels of interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Quantitative gene expression was evaluated using the 2-∆∆ct method and REST software. The Shapiro-Wilk test was used to check the normal distribution of the data, and repeated measurements analysis of variance (ANOVA) tests were used to compare the groups at a significance level of α=0.05.
Results: In response to the training protocol, the CT group experienced a reduction in fat mass (-9.6%; P<0.05) and an increase in lean body mass (2.4%; P<0.05). The Circulating levels of free Estradiol (−10.70%; P<0.05), and levels of gene expression of IL-6 (P=0.03) and TNF-α (P=0.000) significantly decreased in the CT group compared with the CG group. But there was no significant difference in Estradiol in the CT group compared with the CG group (P<0.05).
Conclusion: The concurrent training and exercise-induced fat mass loss seem to modify the sex hormones profile and levels of gene expression of IL-6 and TNF-α in ‌PW Prone to breast cancer. Thus, this study provides ‌additional evidence of the intricate interaction of inflammatory markers, adipose tissue, and muscle ‌mass in PW Prone to breast cancer.‌
Introduction: The present study aimed to determine the effect of 12-week concurrent training on gene expression of some pro-inflammatory cytokines and to evaluate hormone levels of obese postmenopausal women.
Methods: In this quasi-experimental research, 30 sedentary and obese PW were recruited and randomly divided into Concurrent Training (CT, n=15) and Control (CG, n=15) groups. Participants of the experimental group took part in 12-week supervised intervention training for five days a week, including two sessions of 60-minute resistance training and three sessions of 30-minute aerobic training. Blood samples were taken from the volunteers to measure estradiol, free estradiol, and mRNA expression levels of interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Quantitative gene expression was evaluated using the 2-∆∆ct method and REST software. The Shapiro-Wilk test was used to check the normal distribution of the data, and repeated measurements analysis of variance (ANOVA) tests were used to compare the groups at a significance level of α=0.05.
Results: In response to the training protocol, the CT group experienced a reduction in fat mass (-9.6%; P<0.05) and an increase in lean body mass (2.4%; P<0.05). The Circulating levels of free Estradiol (−10.70%; P<0.05), and levels of gene expression of IL-6 (P=0.03) and TNF-α (P=0.000) significantly decreased in the CT group compared with the CG group. But there was no significant difference in Estradiol in the CT group compared with the CG group (P<0.05).
Conclusion: The concurrent training and exercise-induced fat mass loss seem to modify the sex hormones profile and levels of gene expression of IL-6 and TNF-α in ‌PW Prone to breast cancer. Thus, this study provides ‌additional evidence of the intricate interaction of inflammatory markers, adipose tissue, and muscle ‌mass in PW Prone to breast cancer.‌
Introduction: The present study aimed to determine the effect of 12-week concurrent training on gene expression of some pro-inflammatory cytokines and to evaluate hormone levels of obese postmenopausal women.
Methods: In this quasi-experimental research, 30 sedentary and obese PW were recruited and randomly divided into Concurrent Training (CT, n=15) and Control (CG, n=15) groups. Participants of the experimental group took part in 12-week supervised intervention training for five days a week, including two sessions of 60-minute resistance training and three sessions of 30-minute aerobic training. Blood samples were taken from the volunteers to measure estradiol, free estradiol, and mRNA expression levels of interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Quantitative gene expression was evaluated using the 2-∆∆ct method and REST software. The Shapiro-Wilk test was used to check the normal distribution of the data, and repeated measurements analysis of variance (ANOVA) tests were used to compare the groups at a significance level of α=0.05.
Results: In response to the training protocol, the CT group experienced a reduction in fat mass (-9.6%; P<0.05) and an increase in lean body mass (2.4%; P<0.05). The Circulating levels of free Estradiol (−10.70%; P<0.05), and levels of gene expression of IL-6 (P=0.03) and TNF-α (P=0.000) significantly decreased in the CT group compared with the CG group. But there was no significant difference in Estradiol in the CT group compared with the CG group (P<0.05).
Conclusion: The concurrent training and exercise-induced fat mass loss seem to modify the sex hormones profile and levels of gene expression of IL-6 and TNF-α in ‌PW Prone to breast cancer. Thus, this study provides ‌additional evidence of the intricate interaction of inflammatory markers, adipose tissue, and muscle ‌mass in PW Prone to breast cancer.‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer risk
  • concurrent training
  • Estradiol
  • pro-inflammatory cytokines
  • menopause
1.Gonzalo-Encabo P, Valadés D, De Cos A, García-Honduvilla N, Pérez-López A. Effects of exercise on circulating levels of sex hormones in overweight and obese postmenopausal women: A systematic review. Science & Sports. 2019;34(4):199-207. doi.org/10.1016/j.scispo.2018.09.012.
2.Swain CT, Drummond AE, Milne RL, English DR, Brown KA, Lou MW, et al. Linking physical activity to breast cancer risk via inflammation, part 1: the effect of physical activity on inflammation. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2023;32(5):588-96. doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-22-0928
3.Ligibel JA, Basen-Engquist K, Bea JW. Weight management and physical activity for breast cancer prevention and control. American Society of Clinical Oncology Educational Book. 2019;39:e22-e33.
4.Kolb R, Zhang W. Obesity and breast cancer: a case of inflamed adipose tissue. Cancers. 2020;12(6):1686. doi.org/10.3390/cancers12061686. DOI: 10.3390/cancers12061686
5.Ko S-H, Jung Y. Energy metabolism changes and dysregulated lipid metabolism in postmenopausal women. Nutrients. 2021;13(12):4556. doi.org/10.3390/nu13124556
6.Stein E, Silva IM, Dorneles GP, Lira FS, Romão P, Peres A. Reduced fat oxidation during exercise in post-menopausal overweight-obese women with higher lipid accumulation product index. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. 2020;128(08):556-62. DOI: 10.1055/a-0801-8730
7.Friedenreich CM, Ryder‐Burbidge C, McNeil J. Physical activity, obesity and sedentary behavior in cancer etiology: epidemiologic evidence and biologic mechanisms. Molecular Oncology. 2021;15(3):790-800. doi.org/10.1002/1878-0261.12772
8.Rocha-Rodrigues S. Physical exercise and sex steroid hormones in breast cancer. Human Movement. 2021;22(2):1-8. DOI: https://doi.org/10.5114/hm.2021.100006
9.Alexander SE, Pollock AC, Lamon S. The effect of sex hormones on skeletal muscle adaptation in females. European Journal of Sport Science. 2022;22(7):1035-45. doi.org/10.1080/17461391.2021.1921854
10.Duggan C, de Dieu Tapsoba J, Stanczyk F, Wang C-Y, Schubert KF, McTiernan A. Long-term Weight Loss Maintenance, Sex Steroid Hormones and Sex Hormone Binding Globulin. Menopause (New York, NY). 2019;26(4):417. doi: 10.1097/GME.0000000000001250
11.Gonzalo-Encabo P, Valadés D, García-Honduvilla N, de Cos Blanco A, Friedenreich CM, Pérez-López A. Exercise type and fat mass loss regulate breast cancer-related sex hormones in obese and overweight postmenopausal women. European Journal of Applied Physiology. 2020;120:1277-87. https://doi.org/10.1007/s00421-020-04361-1
12.Gonzalo-Encabo P, Maldonado G, Valadés D, Ferragut C, Pérez-López A. The role of exercise training on low-grade systemic inflammation in adults with overweight and obesity: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(24):13258. doi.org/10.3390/ijerph182413258
13.Andrianto A, Rejeki PS, Pranoto A, Seputra TA, Miftahussurur M. Inflammatory markers in response to interval and continuous exercise in obese women. Comparative Exercise Physiology. 2022;18(2):135-42. doi.org/10.3920/CEP210038
14.Hooshmand Moghadam B, Golestani F, Bagheri R, Cheraghloo N, Eskandari M, Wong A, et al. The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on inflammatory markers, body composition, and physical fitness in overweight/obese survivors of breast cancer: a randomized controlled clinical trial. Cancers. 2021;13(17):4386. /doi.org/10.3390/cancers13174386.in percian
15.Nash D, Hughes MG, Butcher L, Aicheler R, Smith P, Cullen T, et al. IL‐6 signaling in acute exercise and chronic training: Potential consequences for health and athletic performance. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2023;33(1):4-19. doi.org/10.1111/sms.14241
16.Burini RC, Anderson E, Durstine JL, Carson JA. Inflammation, physical activity, and chronic disease: an evolutionary perspective. Sports Medicine and Health Science. 2020;2(1):1-6. https://doi.org/10.1016/j.smhs.2020.03.004
17.Gholami M, Sharifi F, Shahriari S, Khoshnevisan K, Larijani B, Amoli MM. Association of interleukin-6 polymorphisms with obesity: A systematic review and meta-analysis. Cytokine. 2019;123:154769. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2019.154769.in percian
18.Wang Q, Zhou W. Roles and molecular mechanisms of physical exercise in cancer prevention and treatment. Journal of Sport and Health Science. 2021;10(2):201-10.. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.07.008
19.Hong BS, Lee KP. A systematic review of the biological mechanisms linking physical activity and breast cancer. Physical activity and nutrition. 2020;24(3):25. doi: 10.20463/pan.2020.0018
20.Organization WH. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: web annex: evidence profiles. 2020.
21.Jeon YK, Kim SS, Kim JH, Kim HJ, Kim HJ, Park JJ, et al. Combined aerobic and resistance exercise training reduces circulating apolipoprotein J levels and improves insulin resistance in postmenopausal diabetic women. Diabetes & metabolism journal. 2020;44(1):103-12. DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0160
22.Namdar A, Naghizadeh MM, Zamani M, Yaghmaei F, Sameni MH. Quality of life and general health of infertile women. Health and Quality of life Outcomes. 2017;15(1):1-7. DOI: 10.1186/s12955-017-0712-y
.in percian.
23.Sember V, Meh K, Sorić M, Starc G, Rocha P, Jurak G. Validity and reliability of international physical activity questionnaires for adults across EU countries: systematic review and meta analysis. International journal of environmental research and public health. 2020;17(19):7161. https://doi.org/10.3390/ ijerph17197161
24.Friedenreich CM, Woolcott CG, McTiernan A, Ballard-Barbash R, Brant RF, Stanczyk FZ, et al. Alberta physical activity and breast cancer prevention trial: sex hormone changes in a year-long exercise intervention among postmenopausal women. Journal of Clinical Oncology. 2010;28(9):1458. doi: 10.1200/JCO.2009.24.9557
25.Friedenreich CM, Neilson HK, O’Reilly R, Duha A, Yasui Y, Morielli AR, et al. Effects of a high vs moderate volume of aerobic exercise on adiposity outcomes in postmenopausal women: a randomized clinical trial. JAMA oncology. 2015;1(6):766-76. doi:10.1001/jamaoncol.2015.2239
26.Mohanty SS, Mohanty PK. Obesity as potential breast cancer risk factor for postmenopausal women. Genes & Diseases. 2021;8(2):117-23. doi: 10.1016/j.gendis.2019.09.006.
27.García-Estévez L, Cortés J, Pérez S, Calvo I, Gallegos I, Moreno-Bueno G. Obesity and breast cancer: a paradoxical and controversial relationship influenced by menopausal status. Frontiers in Oncology. 2021;11:705911. https://doi.org/10.3389/fonc.2021.705911
28.Chen X, Wang Q, Zhang Y, Xie Q, Tan X. Physical activity and risk of breast cancer: a meta-analysis of 38 cohort studies in 45 study reports. Value in Health. 2019;22(1):104-28. doi: 10.1016/j.jval.2018. 06.020
29.Boktour M, Hanna H, Ansari S, Bahna B, Hachem R, Tarrand J, et al. Central venous catheter and Stenotrophomonas maltophilia bacteremia in cancer patients. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society. 2006;106(9):1967-73.  https://doi.org/10.1002/cncr.21846
30.Huntula S, Punsawad C, Lalert L. Alteration in salivary cortisol and interleukin-6 levels during two different intensities of acute aerobic exercise. Journal of Physical Education and Sport. 2022;22(6):1363-71. DOI:10.7752/jpes.2022.06171
31.Sipilä S, Narici M, Kjaer M, Pöllänen E, Atkinson RA, Hansen M, et al. Sex hormones and skeletal muscle weakness. Biogerontology. 2013;14:231-45.  https://doi.org/10.1007/s10522-013-9425-8
32.Nunes PRP, Barcelos LC, Oliveira AA, Furlanetto Júnior R, Martins FM, Orsatti CL, et al. Effect of resistance training on muscular strength and indicators of abdominal adiposity, metabolic risk, and inflammation in postmenopausal women: controlled and randomized clinical trial of efficacy of training volume. Age. 2016;38:1-13.  https://doi.org/10.1007/s11357-016-9901-6
33.Sá KMM, da Silva GR, Martins UK, Colovati MES, Crizol GR, Riera R, et al. Resistance training for postmenopausal women: systematic review and meta-analysis. Menopause. 2023;30(1):108-16. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002079
34.Pedersen LR, Olsen RH, Anholm C, Astrup A, Eugen-Olsen J, Fenger M, et al. Effects of 1 year of exercise training versus combined exercise training and weight loss on body composition, low-grade inflammation and lipids in overweight patients with coronary artery disease: a randomized trial. Cardiovascular diabetology 2019; 13-18. https://doi.org/10.1186/s12933-019-0934-x
35.Solikhah S, Nurdjannah S. Assessment of the risk of developing breast cancer using the Gail model in Asian females: a systematic review. Heliyon. 2020; 6 (4): e03794. https://doi.org/10.1016 /j.heliyon.2020.e03794