نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 فارغ تحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی

2 دانشگاه شیراز

چکیده

عوامل مختلف محیطی وژنتیکی مانند التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید بر پاسخ سیستم ایمنی ورزشکاران تاثیر می گذارد. یکی از راه های جلوگیری از فرایند التهاب و کمک به سیستم ایمنی مصرف داروهای ضد التهابی مانند دارچین است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف یک هفته ای مکمل دارچین بر پاسخ های ایمنی پسران فعال به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بود.تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی به روش یک سو کور بود. جامعه آماری تحقیق، پسران ورزشکار دانشگاه شیراز بودند، 12 آزمودنی سالم (سن: 93/1 ± 22 سال، قد: 56/6 ± 56/172 سانتیمتر، وزن: 54/11 ±56/66 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه و روش متقاطع در این تحقیق شرکت کردند که 2 نفر به علت آسیب دیدگی از ادامه تحقیق انصراف دادند. شرکت کنندگان آزمون وامانده ساز بروس در دو وضعیت مصرف مکمل و دارونما را اجرا کردند. پانصد میلی گرم مکمل دارچین یا مشابه آن دارونما در روز به مدت یک هفته قبل از جلسات آزمون توسط شرکت کنندگان مصرف شد. نمونه های خونی قبل و 15 دقیقه بعد از آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و سطح معناداری 0/05>pدر نظر گرفته شد.مصرف مکمل دارچین تاثیر معنا داری بر تعداد مونوسیت ها قبل و بعد از فعالیت ورزشی نداشت، اما مکمل دارچین تغییرات پاسخ سیستم ایمنی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز شامل( کاهش )نوتروفیل ها ، (کاهش) نسبت نوتروفیل هابه لنفوسیت ها ( افزایش) لنفوسیت ها را کمتر کرد(مقادیر p بترتیب 015/0، 012/0 و 02/0) می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Cinnamon on Immune Responses to an Exhaustive Exercise Session in Active Males

نویسندگان [English]

  • Hassan Moradi 1
  • maryam Koushkie Jahromi 2
  • Mohsen Salesi 2

1 No

2 department of exercise sciences- faculty of education- shiraz university- shiraz- Iran

چکیده [English]

Introduction: Various environmental and genetic factors, such as inflammation caused by intense sports activity, affect the immune system response of athletes. One method of preventing the inflammatory process and helping the immune system is probably to take anti-inflammatory drugs like cinnamon. The purpose of this study was to investigate the effect of one-week consumption of cinnamon supplement on the immune response to one session of exhaustive exercise in active boys.

.Methods: This study was a kind of quasi-experimental, and single- blind. Study population was male collegiate sport man at Shiraz University. 12 healthy students (age: 22±1.93 year, height: 172.56±6.56 cm, weight: 66.56±11.54) participated in the study voluntarily and by a crossover method. Participants performed Bruce exhaustive exercise test in two situations of consuming cinnamon and placebo. Daily 500 mg cinnamon or similarly placebo during one weeks before exercise sessions were consumed by participants in single-blinded method. Blood samples were taken before and 15 minutes following exercise. T dependent test was used for data analysis and significant level was set at p<0.05.

Results: cinnamon supplementation did not affect significantly monocyte before and after exercise (P=0/154), but caused significant reduction of neutrophils and neutrophil to lymphocyte ratio and increase lymphocytes in rest(before exercise status). Cinnemon supplementation reduced significantly exercise induced changes in neutrophils (decrease), lymphocyte(increase), neutrophil/lymphocyte(decrease) (p values, respectively p=0.015, p=0.012 and p=0.02).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exhaustive Exercise
  • Cinnamon
  • Lymphocytes
  • Neutrophils
  • Monocytes