نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی دانشگاه مراغه

2 دانشیار دانشگاه مراغه

چکیده

لیپوکالین 2 و CTRP-12 آدیپوکاینی است که با دیابت نوع دو ارتباط نزدیکی دارد و در بافت چربی بیان می شود. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر مقادیر سرمی CTRP-12 و LCN-2 در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

روش پژوهش: مطالعه ی حاضر به صورت نیمه تجربی انجام شد.30 زن مبتلا به دیابت نوع 2 در محدوده‌ی سنی (40-45) سال انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی (سه ست با 10 تکرار و شدت 30 تا 70 درصد 1RM)، تمرین هوازی (15 تا 45 دقیقه با شدت 50 تا 70 درصد RHR) و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه‌های تمرینی به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه به تمرین پرداختند. مقادیر سرمی CTRP-12 و LCN-2 با استفاده از کیت به روش ELISA اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی همبسته و آنوا در سطح معنی داری کمتر از 5 درصد استفاده شد

یافته ها: مقادیر CTRP-12 گروه‌های تمرین مقاومتی و هوازی به طور معنی‌داری افزایش یافت در حالی که مقادیر LCN-2 در این دو گروه نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد. در بررسی بین گروهی، تمرین مقاومتی و هوازی تغییرات معنی داری را در CTRP-12 و LCN-2 نسبت به گروه کنترل ایجاد کرد

نتیجه گیری: به نظر میرسد که انجام تمرینات مقاومتی و هوازی، تنظیم افزایشی آدیپوکاین های ضد التهابی (CTRP-12) و تنظیم کاهشی آدیپوکاین التهابی لیپوکالین-2 (LCN-2) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of resistance and aerobic training on serum levels of CTRP-12 and LCN-2 in women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Morteza Fattahpour Marandi 1
  • Solmaz Babaei 2

1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran

2 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran.

چکیده [English]

Lipocalin 2 and CTRP-12 are adipokines that are closely related to type 2 diabetes and are expressed in adipose tissue. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of 12 weeks of resistance and aerobic exercise on the serum levels of CTRP-12 and LCN-2 in women with type 2 diabetes.Methods: The present study was conducted in a semi-experimental manner.The statistical population of the study was made up of all women with type 2 diabetes, from which 30 women with type 2 diabetes in the age range of 40-45 years were selected and randomly divided into three groups of resistance training (three with 10 repetitions and an intensity of 30 to 70% of 1RM), aerobic exercise and the control group. The training groups practiced for 12 weeks and 3 sessions per week. Serum levels of CTRP-12 and LCN-2 were measured using ELISA kit. To analyze the data, t-correlated and ANOVA statistical tests were used at a significance level of more than 5%

Results: The values of CTRP-12 in resistance and aerobic training groups increased significantly, while the values of LCN-2 in these two groups showed a significant decrease compared to the control group (p<0/05). In the intergroup analysis, resistance and aerobic training produced significant changes in CTRP-12 and LCN-2 compared to the control group.

Conclusion: It seems that performing resistance and aerobic exercises has an up-regulation of anti-inflammatory adipokines (CTRP-12) and a down-regulation of the inflammatory adipokine lipocalin-2 (LCN-2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance exercises
  • Aerobic exercises
  • Type 2 diabetes
  • lipocalin-2 CTRP-12