نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

2 نویسندۀ مسؤول، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مسیر یوبی‌کوئیتین مسئول آتروفی عضلانی است؛ پروتئین‌های آتروژین-1 یا آتروفی عضلۀ F-Box (MAFbx) و عامل عضلۀ انگشت حلقه‌-1 (MuRF1) از عوامل مهم در این مسیر هستند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرین استقامتی بر محتوای درون‌سلولی پروتئین‌های مرتبط با مسیر یوبی‌کوئیتین-ﭘﺮوﺗﺌﺎزوم (MAFbx و MuRF1) در بافت بطن چپ قلب رت‌های مبتلا به دیابت نوع 2 است.
روش پژوهش: در این تحقیق‌ تجربی، 18 سر رت نر سه‌ماهة نژاد اسپراگ‌داولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب شدند. 12 سر از طریق تزریق درون‌صفاقی محلول‌های استرپتوزوتوسین و نیکوتین‌آمید دیابتی شدند. این رت‌ها به روش تصادفی به دو گروه تمرین دیابتی و کنترل دیابتی تقسیم شدند؛ یک گروه کنترل سالم (هر گروه شش سر) نیز در نظر گرفته شد. گروه تمرینی چهار روز در هفته مطابق با برنامۀ تمرینی به مدت هشت هفته به تمرین استقامتی پرداختند. برای بررسی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 و آزمون‌های آنوای-یکطرفه و تعقیبی توکی استفاده‏ شد.
یافته‌ها: محتوای پروتئین MAFbx در پی هشت هفته تمرین استقامتی، تغییر معنا‌داری را نشان داد (0001/0P=)؛ آزمون تعقیبی توکی نشان داد این تغییر معنا‌دار بین جفت گروه‌های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی (کاهش) (0001/0P=) و گروه‌های تمرین دیابتی نسبت به کنترل سالم (افزایش) (004/0P=) است. محتوای پروتئین MuRF1 کاهش معنا‌داری را نشان داد (0001/0P=)؛ این کاهش معنا‌دار بین جفت گروه‌های تمرین دیابتی نسبت به کنترل دیابتی (0001/0P=) بود.
نتیجه‌گیری: تمرین استقامتی، با کاهش محتوای پروتئین‌های MAFbx و MuRF1 در قلب آزمودنی‌های دیابتی می‌تواند از آتروفی جلوگیری کند و به عملکرد درست بطن چپ منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Endurance Training on the Intracellular Content of Proteins Related to the Ubiquitin-Proteasome Pathway in the Left Ventricle of Type-2 Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Abdol Nasser Seidi 1
  • Neda Aghaei Bahmanbeglou 2
  • Habib Asgharpour 3
  • Mozhgan Ahmadi 4

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.

4 Department of Physical Education and Sport Science, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre-rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The Ubiquitin pathway is responsible for muscle atrophy; the Atrogin-1 or muscle atrophy F-box (MAFbx) and the muscle Ring-Finger protein-1 (MuRF1) are the important factors in this pathway. This study aimed to investigate the effect of endurance training on the intracellular content of proteins related to the Ubiquitin-Proteasome pathway in the left ventricular tissue of rats with type-2 diabetes.
 Methods: In this experimental study, 18 three-month-old male Sprague-Dawley rats with a mean weight of 270±20 grams were selected. Type-2 diabetes was induced in 12 rats by intraperitoneal injection of streptozotocin and nicotinamide solutions. These rats were randomly divided into two diabetic training and diabetic control groups. A healthy control group (six rats in each group) was also considered. The training group did endurance training four days a week according to the training program for eight weeks. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey post hoc tests via SPSS software version 23.
Results: MAFbx protein content showed a significant change after eight weeks of endurance training (P=0.0001); Tukey's post hoc test showed that this significant change was between pairs of the diabetic training compared with diabetic control (decrease) groups (P=0.0001)  and diabetic training compared with the healthy control (increase) groups (P=0.004). MuRF1 protein content showed a significant decrease (P=0.0001); This reduction was significant between pairs of diabetic training compared with diabetic control groups (P=0.0001).
Conclusion: Endurance training can prevent atrophy and lead to proper left ventricular function by reducing the content of MAFbx and MuRF1 proteins in the heart of diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • Left ventricle
  • Muscle atrophy F-Box protein
  • Muscle Ring-Finger protein-1
  • Type-2 diabetes