نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

2 نویسنده مسئول، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

4 گروه خون شناسی و بانک خون دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

5 گروه قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف:فعالیت ورزشی و عصاره گیاه گزنه باعث افزایش بیان ژن های درگیر در تبدیل بافت چربی سفید به بافت چربی قهوه‌ای می-شود اما اثر ترکیبی آنها در این مورد مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره گیاه گزنه و تمرین هوازی بر غلظت سرمی آیریزین،FGF21 و بیان ژن PGC1α ،UCP1, در رت های دیابتی بود.

روش شناسی:دریک کارآزمایی تجربی 70 سر رت نر نژاد ویستار (میانگین وزن؛ 52/18±35/227 گرم) به صورت تصادفی درهفت گروه شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، عصاره گزنه، مِتفورمین، تمرین، گزنه+تمرین و مِتفورمین+تمرین تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به مدت چهارهفته، هرهفته 5 روز، هرروز از ۱۵ دقیقه (در هفته اول) تا۵۰ دقیقه (در هفته چهارم) شنا کردند. گروه-های گزنه و متفورمین به ترتیب روزانهmg/kg1/25 و mg/kg100از این دوماده را به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از پایان مداخله نمونه خون، بافت های عضله پشت ران، پانکراس و چربی(احشایی) رت ها برای بررسی متغیرهای پژوهش گرفته شد. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی با سطح معناداری 05/0، جهت بررسی تغییرات داده‌ها استفاده شد.

یافته ها:غلظت آیریزین گروه مِتفورمین+تمرین در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بطور معناداری بیشتر بود(001/0=P). تفاوت معناداری نیز در میزان غلظت FGF21سرم گروه ها مشاهده نشد. افزایش معنادار بیان ژنهای PGC1α و UCP1 در همه گروه‌های درمان نسبت به گروه کنترل سالم و کنترل دیابتی مشاهده گردید(05/0>P).

نتیجه گیری:مصرف همزمان عصاره گزنه و تمرین شنا باعث کاهش گلوکز خون و همچنین فعال شدن بیان ژنهای PGC-1α و UCP1 می شود که در روند قهوه ای شدن بافت چربی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 4 weeks aerobic swimming training and aqueous Urtica dioica extract on PGC-1α and UCP1 gene expression and serum concentrations of irisin and FGF21 in diabetic rats

نویسندگان [English]

  • abas ranjbari 1
  • Khalid Mohamadzadeh Salamat 2
  • Samad Akbarzadeh 3
  • Gholamreza Khamisipour 4
  • Behrouz Naeimi 5

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

2 . Corresponding Author Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 Department of Biochemistry, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

4 Department of Laboratory Hematology and Blood Bank, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

5 Department of Medical Mycology, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Purpose : Exercise training with Urtica dioica extract consumption increase the expression of genes involved in the conversion of white to brown adipose tissue, but their combined effect is not clear. This study designed to investigate the effect of Urtica dioica extract consumption and aerobic training on PGC-1α and UCP1gene expression and FGF21 and irisin serum concentrations in diabetic rats.

Methods: Seventy male Wistar rats (weight; 227.35 ± 18.52 g) were randomly divided to healthy control, diabetic control, Urtica dioica, metformin, training, Urtica dioica + training and metformin + training groups. The training groups swam for four weeks, 5 day per week from 15 minutes (in the first week) to 50 minutes (in the fourth week). Urtica dioica and metformin groups received 1.25 and 100 mg / kg of these two substances, respectively. Blood samples, muscles, pancreas and fat (visceral) were taken to evaluate the research variables. One-way analysis of variance and Tukey's post-hoc test with a significance level of 0.05 was used to analyze the data.

Results: The concentration of Irisin in the treatment groups were significantly higher than the diabetic control group (P<0.05). No significant difference was observed in the serum FGF21 concentration. Significant increase in expression of PGC-1α and UCP1 genes was observed in all treatment groups compared to healthy control and diabetic control groups (P<0.05).

Conclusion:Concomitant consumption of Urtica dioica extract and swimming training reduces blood glucose and activates the expression of PGC-1α and UCP1 genes, which play a role in the browning of adipose tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Diabetes
  • Irisin
  • PGC-1&alpha
  • UCP1 and Urtica dioica extract