نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 نویسندۀ مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت در دوران نوزادی سطح اضطراب را افزایش می‌دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات شنا و داروی ماینوسایکلین پس از عفونت دوران کودکی بر سطح اضطراب و سطح مالون‌دی‌آلدئید در هیپوکامپ و پرفرونتال کورتکس موش‌ها نژاد NMRI بود.

روش پژوهش: به‌منظور القا عفونت، در روز سوم و پنجم پس از تولد حیوانات به مدت 15 روز لیپوپلی ساکارید دریافت کردند. حیوانات به 5 گروه گروه کنترل (Control)، لیپوپلی ساکارید (LPS)؛ لیپوپلی ساکارید+مینوسیکلین (LPS+Min)؛ لیپوپلی‌ساکارید+ورزش (LPS+Ex) و لیپوپلی ساکارید+ورزش+مینوسیکلین (LPS+Ex+Min) تقسیم -شدند. طول دوره 4 هفته و دوز ماینوسایکلین 20 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. از تست اضطراب فضای باز جهت اندازه گیری سطوح اضطراب استفاده شد. آنالیز واریانس یک طرفه با آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.

یافته‌ها: سطوح MDA در گروه LPS در هر دو بخش هیپوکامپ و پری‌فرونتال بالاترین مقدار در مقایسه با گروه Control داشت (05/0 ≥P). درصد تغییرات MDA هیپوکامپ گروه LPS+Min+EX نسبت به گروه کنترل 14 درصد کاهش و MDA پری فرونتال گروه LPS+Min+EX نسبت به گروه کنترل 20 درصد افزایش داشت. زمان سپری شده و تعداد ورود در تست اضطراب فضای باز در گروه LPS+Min+Ex در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایشی و در گروه LPS کاهشی بود (05/0 ≥P).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد ورزش شنا و داروی مینوسیکلین می‌تواند عوارض ناشی از اضطراب ناشی از عفونت دوران کودکی را با تغییرات MDA تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Course of Swimming and Minocycline Exercises After Childhood Infection on Anxiety and Malondialdehyde Levels in the Hippocampus and Peripheral Cortex of NMRI Mice

نویسندگان [English]

  • Rogayyeh Mahdavi 1
  • saeid naghibi 2
  • Ali Barzegari 1

1 Department of Exercise Physiology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Corresponding Author, Department of Exercise Physiology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Infection in infancy increases the level of anxiety. The aim of this study was to evaluate the effect of a course of swimming exercises and minocycline medication after childhood infection on the level of anxiety and malondialdehyde levels in the hippocampus and peripheral cortex of NMRI mice.

Methods: In order to induce infection, on the third and fifth day after birth, the animals received lipopolysaccharide for 15 days. Animals were divided into 5 groups, consist of control, LPS; LPS+ Min; LPS + Ex and LPS+ Ex +Min were divided. The duration of the course was 4 weeks and the dose of minocycline was 20 mg/kg. The Open Field test anxiety was used to measure anxiety levels. One-way ANOVA with Tukey's post hoc test at a significance level of 0.05 was used.

Results: MDA levels in the LPS group were the highest in both the hippocampus and prefrontal sections compared to the Control group (P ≥ 0.05). The percentage of hippocampal MDA changes in the LPS+Min+EX group decreased by 14% compared to the control group, and the prefrontal MDA of the LPS+Min+EX group increased by 20% compared to the control group. So that the elapsed time and the number of entries in the Open Field test were increased in the LPS+Min+Ex group compared to other groups and decreased in the LPS group (P ≤ 0.05).

Conclusion: The results showed that swimming exercise and minocycline can change the effects of anxiety caused by childhood infection with changes in MDA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Childhood Infection
  • Malondialdehyde
  • Minocycline
  • Swimming Exercises