نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 نویسنده مسوول، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 مرکز تحقیقات بیماری‌های غدد درون‌ریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری شریان محیطی، بخش مهمی از عوارض بیماری مزمن کلیه را تشکیل می‌دهد. اندازه‌گیری شاخص پایی-بازویی(ABI) معتبرترین روش تشخیص این بیماری است. براساس بررسی‌ها فعالیت بدنی می‌تواند با تاثیر بر عملکرد عروق و کارایی همودیالیز، بر وضعیت جسمانی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی تاثیر بگذارد . در پژوهش حاضر، تاثیر تمرین هوازی حین همودیالیز بر شاخص پایی- بازویی، کیفیت زندگی و کفایت دیالیز بررسی شد.

روش پژوهش: در این مطالعه 30 بیمار همودیالیزی(با میانگین سن 02/4± 56 سال) از مراکز درمانی دیالیز، انتخاب شدند. بیماران به دو گروه تمرین(15 نفر) و کنترل(15 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین در دوره 12 هفته‌ای تمرین هوازی(رکاب‌زنی در حالت درازکش) حین دیالیز شرکت کرد اما گروه کنترل روال عادی درمان را سپری کرد. قبل و پس از پایان دوره تمرینی، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری متغیرها جمع‌آوری شد و تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار Spss صورت گرفت.

یافته ها: بین میانگین شاخص پایی-بازویی(018/0=P)، کفایت دیالیز(004/0=P)، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی(000/0=P)، عملکرد بدنی(000/0=P)، روابط(000/0=P) و کیفیت خواب(006/0=P) گروه تمرین و کنترل در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین تغییرات شاخص پایی-بازویی و کیفیت زندگی (05/0=P) و بین کفایت دیالیز و کیفیت زندگی (025/0=P) ارتباط معنی‌داری وجود دارد با این‌حال بین شاخص پایی-بازویی و کفایت دیالیز ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد(920/0=P).

نتیجه گیری: تمرین هوازی حین همودیالیز تاثیر معناداری بر کاهش شاخص پایی-بازویی، افزایش کفایت دیالیز و کیفیت زندگی بیماران دارد. از این‌رو این نوع تمرین می‌تواند به‌عنوان راهبرد مهم در کاهش بیماری قلبی و بهبود کیفیت زندگی بیماران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Intradialytic Aerobic Exercise on Ankle –Brachial Index (ABI), Quality of life and Dialysis Adequacy of Hemodialysis Patients

نویسندگان [English]

 • Monir Nasirzadeh 1
 • Roghayeh Fakhrpour 2
 • Hamid Tayebi Khosroshahi 3
 • Majid Mobasseri 4

1 Department of Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran.

2 Corresponding Author: Department of Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran.

3 Endocrine Research Center, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran.

4 Endocrine Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Peripheral artery disease is an important part of the complications of chronic kidney disease. Measuring ankle-brachial index (ABI) is the most reliable method of diagnosing this disease. In this study, the effect of aerobic exercise during hemodialysis on Ankle–Brachial, quality of life and dialysis adequacy was investigated.

Methods: In this study, 30 hemodialysis patients (with an average age of 56 ± 4.02 years) were selected from dialysis centers and divided into two training groups (15 people) and control groups (15 people). The exercise group participated in 12 weeks of aerobic exercise (pedaling in a supine position) during dialysis, but the control group underwent the normal treatment routine. Before and after the end of the training period, measured data were collected and statistical analysis was performed by Spss software.

Results: between the average ankle-brachial index(P=0.018), dialysis adequacy(P=0.004), health-related quality of life(P=0.000), physical performance(P=0.000), relationships (P=0.000) and sleep quality (P=0.006) of the training and control groups had a significant difference before and after the intervention. There was a significant relationship between ankle-brachial index changes and quality of life (P=0.05) and dialysis adequacy and quality of life (P=0.025), but no significant relationship was observed between ankle-brachial index and dialysis adequacy(P=0/920).

Conclusion: Aerobic exercise during hemodialysis has a significant effect on reducing Ankle –Brachial index, increasing the adequacy of dialysis and the quality of life of patients. Therefore, this type of exercise can be used to reduce heart disease and improve the quality of life of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic training Ankle"
 • Brachial index (ABI)
 • Dialysis Adequacy"
 • Hemodialysis
 • "
 • : "
 • Quality of Life "