نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 نویسندۀ مسؤول، فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

سندرم متابولیک یک اختلال متابولیکی رایج که BAIBA متابولیسم لیپید و کربوهیدرات را در بافت‌چربی، کبد و عضلات اسکلتی تنظیم می‌کند و ANGPTL4 در متابولیسم چربی نقش داشته و کنترل متابولیک را تعدیل می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی ANGPTL4 و BAIBA در مردان مبتلا به سندرم متابولیک بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری آن مردان مبتلا به سندروم متابولیک شهرستان اردبیل بود که 20 نفر از آن‌ها که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین(10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین هوازی بمدت 12 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه بمدت 45 دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. نمونه‌های خونی در شرایط پیش و پس آزمون برای اندازه گیری متغیرهای خونی جمع آوری شد. تحلیل آماری داده‌ها بوسیله آزمون های آماری تی همبسته و آنکوا توسط نرم افزار 21spss درسطح معنی‌داری 05/0>p انجام شد.

مقادیر متغیرهای BAIBA(001/0=p)، VO2 max(001/0=‌p) و‌HDL (001/0=‌p)افزایش معنی‌دار و ANGPTL4(001/0=p)، BF(001/0=p)، ‌BMI(033/0=p)، اندازه دورکمر(01/0=p)، ‌TG(015/0= p)، LDL‌(009/0=p) ،TC(033/0=p) و انسولین(001/0=p) کاهش معنی‌دار در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشتند(05/0>p).

تمرین هوازی را بخاطر تاثیر مثبت بر سطوح سرمی ANGPTL4 ، BAIBA و عوامل مرتبط با خطر متابولیک می‌توان بعنوان یک روش برای فعال‌سازی مسیر تبدیل چربی سفید به قهوه‌ای و بهبود شاخص‌های مربوط به خطر متابولیک برای مردان مبتلا به سندروم متابولیک پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks of aerobic exercise on the serum levels of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) and beta-aminoisobutyric acid (BAIBA) in men with metabolic syndrome

نویسندگان [English]

  • reyhaneh arefi shirvan 1
  • Bahloul Ghorbanian 2
  • Behrouz Ghorbanzadeh 1

1 Department of Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

2 Department of Sports Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

BAIBA regulates lipid and carbohydrate metabolism in adipose tissue, liver, and skeletal muscle, and ANGPTL4 plays a role in lipid metabolism and modulates metabolic control. The method of this research was semi-experimental and the statistical population was men suffering from metabolic syndrome in Ardabil city, 20 of them were selected based on inclusion and randomly divided into two groups of exercise (n = 10) and control (n = 10). Aerobic exercise protocol was performed for 12 weeks, three sessions a week and each session lasted 45 minutes with an intensity of 60 to 70% of maximum heart rate. Blood samples were collected in pre- and post-exercise conditions to measure blood variables. .The results showed that after training intervention, the amounts of BAIBA (p = 0.001), VO2 max (p = 0.001) and HDL (p = 0.001) significantly increased, and ANGPTL4 (p = 0.001), BF (p = 0.001), BMI (P = 0.033), waist size (p = 0.01), TG (p = 0.015) LDL (p = 0.009), TC (p = 0.033) and insulin (p = 0.001) had a significant decrease in the exercise group compared to the control group (p≥0.05). Due to its positive effect of aerobic exercise on serum levels of ANGPTL4, BAIBA and factors related to metabolic risk, can be suggested as a method to activate the pathway of converting white to brown fat and improve the indicators related to metabolic risk for men with metabolic syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • ANGPTL4
  • BAIBA
  • Metabolic syndrome