نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 نویسنده مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت‌های ریوی و تولید گونه‌های واکنشی به نقص در تبادل گازهای تنفسی و آسیب به DNA منجر می‌شوند. بذر کدو با خواص آنتی‌اکسیدانی بسیار قدرتمند می‌تواند تولید ROS را کاهش دهد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارندة گلوتاتیون و ATP و مخرب سیتوکرم-C و مالون ‌دی‌آلدئید در بافت ریة رت‌های مسموم‌شده با پراکسید هیدروژن است.
روش پژوهش: 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی ۵۰±۲۵۰ گرم انتخاب و به‌صورت تصادفی به 7 گروه 6 سری شامل 1. کنترل سالم، 2. کنترل مسموم، 3. تمرین مقاومتی، 4. بذر کدو 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم، 5. بذر کدو 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم، 6. تمرین مقاومتی+بذر کدو 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم و 7. تمرین مقاومتی+بذر کدو 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان یک‌متری با دو سانتی‌متر فاصله بین هر دو پله و شیب 85 درجه بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس دوطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‌افزار SPSS در سطح معنا‌داری 05/0P≤ صورت گرفت.
یافته‌ها: تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو  به ایجاد اثر معنا‌داری بر غلظت‌های ATP، سیتوکروم-C، GSH، MDA و PAB در بافت ریه منجرشد (001/0=P).
نتیجه‌گیری: تعامل انجام تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو با افزایش عواملی مانند ATP و غلظت GSH و همچنین کاهش غلظت سیتوکروم-C، MDA و PAB می‌تواند ROS تولیدشده از مسمومیت‌هایی مانند H2O2 را در بافت ریه کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interactive Effect of Resistance Training and Pumpkin Seed Consumption on the Levels of Inhibitory (Glutathione and ATP) and Destructive (Cytochrome-C and Malon di Aldehyde) Factors in Lung Tissue of Rats Poisoned With Hydrogen Peroxide

نویسندگان [English]

  • Nazafarin Mohammad 1
  • Hasan Matinhomaee 2
  • Seyed Ali Hoseini 3

1 Department of Sports Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Corresponding Author, Department of Sports Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Sports Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Pulmonary poisoning and the production of Reactive Oxygen Species (ROS) lead to impaired respiratory gas exchange and cause DNA damage. Pumpkin seeds with powerful antioxidant properties can reduce ROS production. Therefore, the present study aimed to investigate the interactive effect of resistance training and pumpkin seed consumption on the levels of inhibitory (Glutathione and ATP) and destructive (Cytochrome-C and Malondialdehyde) factors in lung tissue of rats poisoned with hydrogen peroxide.
Methods: forty-two male Wistar rats with an approximate weight of 250±50 kg were selected and randomly divided into seven groups (six rats in each group) including 1. Healthy Control, 2. Poisoned Control, 3. Resistance Training, 4. One mg/kg Pumpkin Seeds, 5. Two mg/kg Pumpkin Seeds, 6. Resistance Training + One mg/kg Pumpkin Seeds, and 7. Resistance Training + Two mg/kg Pumpkin Seeds. The resistance training protocol consisted of climbing a one-meter ladder with a 2-centimeter distance between each step and an 85-degree incline. Data were analyzed using two-way ANOVA and Bonferroni post hoc test in SPSS software at a significance level of α=0.05.
Results: Resistance training combined with the consumption of pumpkin seeds led to a significant effect on ATP, Cytochrome-C, GSH, MDA, and PAB concentrations in lung tissue (P=0.001).
Conclusion: The interaction of performing resistance training with pumpkin seed consumption can reduce the production of ROS via toxins such as H2O2 in lung tissue, by increasing factors such as ATP and GSH concentration as well as decreasing Cytochrome-C, MDA, and PAB concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cytochrome-C
  • hydrogen Peroxide
  • halondialdehyde
  • pumpkin seed
  • resistance training
34.Steinbacher P, Eckl P. Impact of oxidative stress on exercising skeletal muscle. Biomolecules. 2015;5(2):356-77.