نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مسمومیت‌های ریوی و تولید گونه‌های واکنشی منجر به نقص در تبادل گازهای تنفسی و آسیبب به DNA می‌شوند؛ بذر کدو با خواص آنتی‌اکسیدانی بسیارقدرتمند می‌تواند تولید ROS را کاهش دهد؛ بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف بذر کدو بر سطوح عوامل بازدارنده (گلوتاتیون و ATP) و مخرب (سیتوکرم-C و مالون‌دی آلدئید) در بافت ریه رت‌های مسموم شده با پراکسیدهیدروژن می‌باشد. تعداد 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی ۵۰±۲۵۰ انتخاب و به صورت تصادفی به 7 گروه 6 سری شامل 1) کنترل سالم، 2) کنترل مسموم، 3) تمرین مقاومتی، 4) mg/kg 1 بذر کدو، 5) mg/kg 2 بذر کدو، 6) تمرین مقاومتی و mg/kg 1 بذر کدو و 7) تمرین مقاومتی و mg/kg 2 بذر کدو تقسیم شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان یک متری با دو سانتی متر فاصله بین هر دو پله و شیب 85 درجه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس دوطرفه همراه با آزمون تعقیبی بنفرونی در نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذرکدو منجربه ایجاد اثر معنی‌داری بر غلظت‌های ATP، سیتوکروم-C، GSH، MDA و PAB در بافت ریه شد (001/0=P). تعامل انجام تمرین مقاومتی همراه با مصرف بذر کدو با افزایش عواملی مانند ATP و غلظت GSH و همچنین کاهش غلظت سیتوکروم-C، MDA و PAB می‌تواند ROS تولید شده از مسمویت‌هایی مانند H2O2 را در بافت ریه کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interactive effect of resistance training and pumpkin seed consumption on the levels of inhibitory factors (glutathione and ATP) and destructive factors (cytochrome-C and malondialdehyde) in lung tissue of rats poisoned with hydrogen peroxide

نویسندگان [English]

  • Nazafarin Mohammad 1
  • Hasan Matinhomaee 2
  • Seyed Ali Hoseini 3

1 Department of Sport Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch. Islamic Azad University, Tehran,Iran

3 Department of physical education & sport sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Pulmonary poisoning and the production of reactive species lead to impaired respiratory gas exchange and DNA damage; Pumpkin seeds with powerful antioxidant properties can reduce ROS production; Therefore, the aim of the present study was to interactive effect of resistance training and pumpkin seed consumption on the levels of inhibitory factors (glutathione and ATP) and destructive factors (cytochrome-C and malondialdehyde) in lung tissue of rats poisoned with hydrogen peroxide. A total of 42 male Wistar rats weighing approximately 250±50 were selected and randomly divided into 7 groups of 6 heads including 1) healthy control, 2) poison control, 3) resistance training, 4) 1 mg/kg pumpkin seeds, 5) 2 mg/kg pumpkin seeds, 6) resistance training and 1 mg/kg pumpkin seeds and 7) resistance training and 2 mg/kg pumpkin seeds were divided. The resistance training protocol consisted of climbing a one-meter ladder with a distance of two centimeters between both steps and an 85-degree slope. Data were analyzed using two-way ANOVA and Benferoni post hoc test in SPSS software. Resistance training combined with consumption of pumpkin seeds led to a significant effect on concentrations of ATP, cytochrome C, GSH, MDA and PAB in lung tissue (P=0.001). The interaction of resistance training with pumpkin seed consumption with increasing factors such as ATP and GSH concentration as well as decreasing cytochrome C, MDA and PAB concentrations can reduce the ROS produced by toxins such as H2O2 in lung tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pumpkin Seed
  • Resistance Training
  • Cytochrome-C
  • Malondialdehyde
  • Hydrogen Peroxide