نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران،تهران، ایران.

4 گروه علوم پایه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

مقدمه: آسپروزین یک هورمون پروتئینی است که به‌طور عمده توسط سلول‌های چربی ترشح و وارد جریان خون می‌شود. در پژوهش حاضر تأثیر 8 هفته تمرین تداومی بر سطوح سرمی آسپروزین، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در رت‌های چاق بررسی شد. 
روش پژوهش: در این زمینه، 32 سر رت نر نژاد ویستار (با میانگین وزن 7 ± 23/180 گرم) به‌صورت تصادفی به چهار گروه کنترل سالم (8 سر)، کنترل چاق (8 سر)، تمرین سالم (8 سر) و تمرین چاق (8 سر) تقسیم شدند. گروه تمرین تداومی، 8 هفته پروتکل تمرین را اجرا کردند و 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرینی، رت‌ها بی‌هوش و کشته شدند. متغیرهای موردنظر در رت‌ها (سطوح سرمی آسپروزین، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین) اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها از آزمون کروسکال والیس در سطح معناداری، 05/0≥P استفاده شد. 
یافته‌ها: بین میانگین سطوح سرمی آسپروزین (p<0/001)، انسولین (p<0/001)، گلوکز ناشتا (p<0/001) و مقاومت به انسولین (p<0/001)، گروه‌های کنترل سالم، کنترل چاق، تمرین سالم و تمرین چاق، تفاوت معناداری وجود داشت. 
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به‌نظر می‌رسد چاقی تأثیر معناداری در افزایش سطوح آسپروزین و تمرین تداومی تأثیر معناداری در کاهش سطوح آسپروزین دارد. بنابراین تمرین تداومی می‌تواند به‌عنوان راهبردی مهم در جهت کاهش سطوح آسپروزین و وزن استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Continuous Training on Serum Levels of Asprosin, Insulin, and Insulin Resistance Index in Obese Rats

نویسندگان [English]

  • Mehdi Roostaei 1
  • Ali Asghar Ravasi 1
  • Amir Rashid Lamir 2
  • Rahman Soori 3
  • Hossein Pirani 4

1 Department of Sports Physiology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Department of Sports Physiology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Department of Basic Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Sistan and Baluchestan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Asprosin is a protein hormone that is mainly secreted by fat cells and enters the bloodstream. In the present study, the effect of 8-week continuous training was investigated on serum levels of asprosin, insulin, and insulin resistance index in obese rats.
Methods: For this, 32 male Wistar rats (mean weight=180/23±7 grams) were randomly divided into four groups of Healthy Control (N=8), Obese Control (N=8), Healthy Training (N=8), and Obese Training (N=8). The continuous training group performed the training protocol for 8 weeks, and 48 hours after the end of the last training session, the rats were anesthetized and euthanized. The variables of interest (serum levels of asprosin, level of glucose, insulin, and insulin resistance index) were measured in rats. Data analysis was performed using the KruskalWallis test at the significance level of α=0.05.
Results: There was a significant difference among mean serum levels of asprosin (p<0/001), insulin (p<0/001), fasting glucose (p<0/001), and insulin resistance index (p<0/001) in the Healthy Control, Obese Control, Healthy Training, and Obese Training groups.
Conclusion: Based on the results of the present study, it seems that obesity has a significant effect on increasing asprosin levels and continuous exercise has a significant effect on reducing asprosin levels. Therefore, continuous training can be used as an important strategy to reduce asprosin levels and weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asprosin
  • continuous training
  • insulin resistance index
  • obesity
  • plasma glucose