نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 نویسنده مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

زمینه: پیش آماده سازی ایسکمی منجب به بهبود عملکرد ورزشی می شود اما اثر تواترهای مختلف آن بر عملکرد جودو و نقش آن بر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت جودو مشخص نیست.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر حاد تواترهای مختلف پیش‌آماده‌سازی ایسکمی بر مسابقه شبیه سازی شده جودو و آپوپتوز ناشی از آن در جودوکاران بود.

روش پژوهش:12 جودوکار مرد در این مطالعه شرکتبصورت تصادفی در چهار وضعیت: اعمال پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در یک جلسه (تواتر کم)، اعمال پیش‌آماده‌سازی ایسکمی در سه جلسه متوالی (تواتر زیاد)، بدون اعمال ایسکمی در یک جلسه و اعمال تکراری بدون ایسکمی قرار گرفت. در هر جلسه سه مسابقه شبیه‌سازی شده با فاصله 5 دقیقه از هم و یک آزمون ویژه جودو در پنج ساعت بعد از آخرین مسابقه اجرا شد. پیش آماده‌سازی ایسکمی در سه دور پنج دقیقه‌ای انسداد با پنج دقیقه خونرسانی مجدد انجام گردید. قبل و بعد از مسابقه جودو نمونه خونی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری استفاده شد.

یافته‌ها: دوز زیاد پیش آماده‌سازی ایسکمی منجر به افزایش معنی‌دار تعداد تکنیکهای اجرا شده آزمون جودو شد (P≤0.05). مسابقه جودو سطح سرمی Bax را افزایش داد و همچنین، Bcl-2 سرم در هر دو تواتر کم و زیاد پیش آماده‌سازی ایسکمی بیشتر از سایر وضعیت‌ها بود (P≤0.05).

نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق حاضر، به نظر می‌رسد که پیش آماده‌سازی ایسکمی تکراری اثر بیشتری بر عملکرد اختصاصی جودوکاران دارد و پیش آماده سازی ایسکمی مستقل از تواتر می‌تواند آپوپتوز ناشی از مسابقه جودو را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of ischemic preconditioning with different frequency on simulated judo protocol and its-induced apoptosis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sogra Rahimi 1
  • Amin Farzaneh Hesari 2
  • Parvin Farzanegi 1

1 Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Corresponding Author, Department of Exercise Physiology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Background: Ischemic preconditioning (IPC) has been used to improve exercise performance, but the effect of different frequency on judo performance and its role in protecting against judo exercise-induced muscle damage is still unclear.

Aims: The purpose of this study was to determine the effect of different frequency of IPC on simulated judo competition and match-induced apoptosis in judo athletes.

Methods: In a crossover study, 12 men judokas participated in this study. Each subject was randomized in four conditions: IPC in one session (low frequency), IPC in consecutive three sessions (high frequency), one non-pressure session and repeated non-pressure sessions. Three simulated competitions with an interval of 5 minutes and a special judo test (SJFT) 5 hours after last competition were performed in per session. IPC consisted of four 5-minute cycles of ischemia, followed by five minutes of perfusion. Pre and post-judo competition, blood sample were taken. One-way repeated measures ANOVA and Benferroni post-hoc test were used.

Results: The results showed that high dose IPC resulted in a significant improvement in total throws of SJFT (P≤0.05). The judo competition protocol increased serum Bax. The serum Bcl-2 was significantly higher in low and high doses of IPC than other condition (P≤0.05).

Conclusion: In conclusion, high frequency of IPC appear to have a more effect on the specific performance of judokas. frequency -independent IPC can improve apoptosis following judo competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apoptosis
  • Ischemic preconditioning
  • Special judo test