نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 معاونت اداره کل آموزش و پرورش

2 هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آترواسکلروز مهمترین عامل مرگ و میر در دنیاست. ABCA1 مسئول اصلی خروج کلسترول و فسفولیپید از سلول و تشکیل ذرات HDL بوده و احتمالا در پیشگیری و جلوگیری از گسترش آترواسکلروز نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرتمرین مقاومتی سبک بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیتی و پروفایل لیپیدی خون بیماران عروق کرونر قلب می باشد. 23 نفر از بیماران مرد عروق کرونر به طور هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه کنترل(11نفر) و تجربی(12نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه یک ساعته تمرینات مقاومتی سبک با شدت40تا60درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. قبل و بعد از تمرینات میزان m-RNA ABCA1 به روش RT-PCR اندازه گیری شد. جهت بررسی طبیعی بودن توزیع از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. اطلاعات بوسیله تحلیل کوواریانس درسطح 05/0 P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Moderate Resistance Training on Lymphocyte Cells ABCA1 Gene Expression, HDL and LDL in male with Coronary Artery Disease

چکیده [English]

Atherosclerotic heart disease is the most important cause of mortality in most countries.ABCA1 transporter is responsible for making and forming of HDL particles and therefore probably plays a crucial role in prevention of atherosclerosis. The purpose of this study was to assess the effect of Moderate resistance training on lymphocyte cells ABCA1gene expression in male with Coronary Artery Disease.

Twenty three patients with 45-66 ages were randomly selected and assigned into two groups: control (n=11), and experimental group (n=12).Moderate resistance training was implemented for 60 minutes at three sessions in weeks for eight weeks at 40-60% one repetition (RM). Blood sample of subjects were collected before and after training. Lymphocyte cells were separated and m-RNA purification was performed by Real–Time PCR. Data was analyzed by ANCOVA by SPSS software (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABCA1 gene
  • Coronary Artery Disease
  • Moderate Resistance Training
  • Reverse Cholesterol Transport