نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

تاثیر نوع فعالیت ورزشی بر برخی مکانیسم‌های شناختی در بیماران مبتلا به آلزایمر (AD) هنوز به خوبی شناخته نشده است. لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) و ف تمرین در محیط غنی‌سازی شده حرکتی (MERA) بر بیان پروتئین‌های لپتین و عامل تغذیه کننده مشتق از مغز (BDNF) در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی مبتلا به آلزایمر بود. در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی مبتلا به AD به گروه‌های (1) کنترل AD، (2) گروه HIIT و (3) گروه MERA تقسیم شدند. گروه شم (Sh) برای بررسی اثر جراحی و تزریق سالین و گروه کنترل سالم (HC) برای بررسی اثر القا AD در نظر گرفته شد. گروه HIIT به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته و هر جلسه در 9 تناوب 90 ثانیه‌ای با شدت 85 درصد سرعت بیشینه به تمرین پرداختند و گروه تمرین MERA در قفس‌های ویژه غنی‌شده حرکتی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه همراه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0≥P). نتایج نشان داد در گروه AD، سطوح BDNF (001/0=P) پایین‌تر و سطوح لپتین (001/0=P) بالاتر از گروه HC بود. در گروه HIIT سطوح لپتین(005/0=P) پایین‌تر و سطوح BDNF (019/0=P) بالاتر از گروه AD بود. اختلاف معناداری در لپتین (72/0=P) و BDNF (65/0=P) بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد. به نظر می‌رسد HIIT و MERA هر دو در بهبود نروتروفین‌ها و متابویسم هیپوکامپ موثر هستند، اما تاثیر تمرین تناوبی شدید به دلیل سازگاری ناشی از ورزش مطلوب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effects of Hight intensity interval training and motor environmental richness activity on the expression of leptin and brain-derived neurotrophic factor proteins in the hippocampal tissue of Alzheimer's rats

نویسندگان [English]

  • Marsa Mohammadishad 1
  • Mohammad reza Kordi 2
  • Siroos Choobine 2

1 Department of physical Education and Sport ScienceT University ofTehran

2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

The effect of exercise training on some cognitive mechanisms in Alzheimer's (AD) patients is not yet well understood. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of intense intermittent exercise (HIIT) and motor environmental richness activity (MERA) on the expression of leptin and brain-derived nutritional factor (BDNF) in the hippocampal of rats with Alzheimer disease (AD). In this experimental study, 24 rats with AD were divided into (1) AD control groups, (2) HIIT group and (3) MERA group. The sham group was considered to evaluate the effect of surgery and saline injection and the healthy control group (HC) was considered to evaluate the effect of AD induction. The HIIT group trained for eight weeks, five sessions per week and each session in 9 repetition of 90-second intervals (with 85% of maximum speed), and the MERA training group was placed in special enriched movement cages. One-way analysis of variance with Tukey's post hoc test was used to analyze the data (P≥0.05). The results showed that in AD group, BDNF levels (P=0.001) were lower and leptin levels (P=0.001) were higher than HC group. In the HIIT group, leptin levels (P=0.005) were lower and BDNF levels (P=0.019) were higher than the AD group. There was no significant difference in leptin (P=0.72) and BDNF (P=0.65) between the two training groups. Both HIIT and MERA appear to be effective in improving neurotrophins and hippocampal metabolism, but the effect of intense intermittent exercise is more favorable due to exercise-induced adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced training
  • Vlontary training
  • Leptin
  • BDNF
  • Alzheimer disease