نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تعامل ویتامین دی و کلسیم همراه با تمرین دایره ای خیلی شدید بر BDNF و درصد چربی سالمندان دارای اضافه وزن بود. 32 زن سالمند سالم، تصادفی به چهار گروه 1. تمرین و مکمل 2. تمرین و دارونما 3. مکمل و 4. کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی سه جلسه در هفته به مدت 8 هفته بود. گروه مکمل، روزانه 1000 میلی گرم قرص کلسیم جوشان و 50000 واحد بین المللی ویتامین D را در هفته مصرف کردند.. نتایج نشان داد، درصد چربی در گروه تمرین+مکمل نسبت به مکمل (001/0p=) و کنترل (001/0p=) و تمرین+دارونما (045/0p=) کاهش معناداری داشته است. هم چنین، درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به کنترل (001/0p=) کاهش معناداری داشت. با اینحال، درصد چربی در گروه تمرین+دارونما نسبت به مکمل (127/0p=) تفاوت معناداری را نشان نداد. علاوه بر این، درصد چربی در گروه مکمل نسبت به کنترل (047/0p=) نیز کاهش معناداری داشت. BDNF در گروه تمرین+مکمل نسبت به گروه مکمل (002/0p=) و کنترل (001/0p=) افزایش معناداری داشت، اما نسبت به گروه تمرین+دارونما (085/0p=) تفاوت معناداری مشاهده نشد. هم چنین، BDNF در حدّ معناداری در گروه تمرین+دارونما نسبت به گروه کنترل (003/0p=) و مکمل (01/0p=) افزایش داشت. در مقابل، تفاوت معناداری بین گروه مکمل و کنترل (985/0p=) مشاهده نشد. در مجموع، تعامل تمرین و مکمل به کاهش معنادار درصد چربی و افزایش معنادار BDNFدر سالمندان دارای اضافه وزن منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of vitamin D and calcium with high intensity circuit training on BDNF and fat percentage of overweight elderly

نویسندگان [English]

  • Maryam Dalirani 1
  • Abbas Ali Gaeini 2
  • Mohammadreza Kordi 3

1 MSc, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study aimed to investigate the interaction of vitamin D and calcium with high-intensity circuit training on BDNF and fat percent in overweight elderly. Thirty-two healthy older women randomly divided into four groups: 1. Training+supplementation, 2. Training+placebo, 3. Supplementation, and 4. Control. The training performed three sessions/week for eight weeks. The Supplementation groups consumed 1,000 mg of effervescent calcium daily and 50,000 IU of vitamin D per week. The results showed that the body fat percent significantly decreased in training+supplementation group compared to supplementation (p = 0.001), control (p = 0.001) and training+placebo (p = 0.045) groups. Moreover, fat percent significantly decreased in the training+placebo group compared to the control group (p = 0.001). However, there were no significant differences between the training+placebo and supplementation groups in body fat percent. Moreover, there was a significant decrease in fat percent in the supplementation group compared to the control group (p = 0.047). BDNF in the training+supplementation group had a significant increase compared to the supplementation (p = 0.002) and control groups (p = 0.001) but there was no significant difference compared to the placebo+training (p = 0.085). Moreover, there was a significant increase in BDNF in the training+placebo compared to control (p = 0.003) and supplementation (p = 0.01) groups. In contrast, no significant difference between supplementation and control (p = 0.985) groups was observed. Overall, the interaction of training and supplementation showed a significant decrease in the body fat percentage and a significant increase in BDNF in overweight elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • BDNF
  • Calcium
  • Circuit training
  • Vitamin D