نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 انشگاه ازاد امل

2 هیئت علمی دانشگاه ازاد امل

3 هیات علمی دانشگاه

10.22059/jsb.2022.332096.1491

چکیده

استرس اکسیداتیو با انواع مختلفی از بیماری‌های التهابی و متابولیک از جمله چاقی ارتباط دارد. هدف این مطالعه برسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و ژل رویال بر فشار اکسایشی و آنزیم‌های بافت کبدی موش‌های چاق بود. در این مطالعه تجربی، 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین وزن 37/9±5/187) در پنج گروه رژیم غذایی نرمال (ND)، رژیم غذایی پرچرب (HFD)، رژیم غذایی پرچرب-تمرین (HFDT)، رژیم غذایی پرچرب-ژل رویال (HFDRJ) و رژیم غذایی پرچرب-تمرین-ژل رویال (HFDTRJ) قرار گرفتند. گروه‌های مکمل، طی دوره مداخله روزانه 100 میلی‌گرم ژل رویال (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) رقیق شده در آب مقطر را به صورت خوراکی دریافت کردند. برنامه تمرین هوازی شامل دویدن روی تردمیل با شدت 60-50 درصد اکسیژن مصرفی (VO2max)، پنج روز هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. داده‌ها به روش تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. افزایش معنی‌دار در میزان MDA و کاهش معنی دار میزان SOD، GPX و CAT در گروه‌ HFD نسبت به گروه ND مشاهده شد(001/0=P). همچنین کاهش معنی‌داری در مقادیر MDA افزایش معنی-دار میزان SOD، GPX و CAT در گروه‌های HFDT، HFDRJ و HFDTRJ نسبت به گروه HFD؛ و گروه HFDTRJ نسبت به گروه‌های HFDT، HFDRJ مشاهده شد (001/0=P). به‌نظر می‌رسد مداخله تمرین هوازی و ژل رویال می‌تواند به کاهش فشار اکسایشی و بهبود آنزیم‌های کبدی طی چاقی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of aerobic training and royal jelly on oxidative stress and liver tissue enzymes in obese rats

نویسندگان [English]

  • ali asghar magholi 1
  • Ahmad Abdi 2
  • asieh abbasi daloii 3

1 Amal Azad University

2 Amal Azad University faculty

3 Amal Azad University faculty

چکیده [English]

Oxidative stress is associated with variety of inflammatory and metabolic diseases, including obesity. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic training and Royal Jelly on oxidative stress and liver tissue enzymes in obese rats. In this experimental study, 45 male Wistar rats (mean weight 187.5±9.37) were divided into 5 groups: normal diet (ND), high-fat diet (HFD), high-fat diet-training (HFDT), high-fat diet- Royal Jelly (HFDRJ) and High Fat Diet- training -Royal Jelly (HFDTRJ). The supplement groups received 100 mg of royal jelly (per kg of body weight) diluted in distilled water orally during the intervention period. Aerobic exercise program including running on treadmill with an intensity of 50-60% oxygen consumption (VO2max), was performed 5 days a week for eight weeks. Data were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey post hoc test at the P<0.05. There was significant increase in MDA and significant decrease in SOD, GPX and CAT in HFD group compared to ND group (P=0.001). Also, significant decrease was observed in MDA values, significant increase in SOD, GPX and CAT in HFDT, HFDRJ and HFDTRJ groups compared to HFD group; And HFDTRJ group compared to HFDT and HFDRJ groups (P=0.001). It seems that intervention of aerobic training and royal jelly can help reduce oxidative stress and improve liver enzymes during obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Oxidant and antioxidant
  • Liver tissue
  • Obesity