نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط ژنوتیپ‌های مختلف ژن های HIF1-α و VEGFبا تغییرات توان هوازی بدنبال هشت هفته تمرین هوازی در زنان غیر فعال چاق بود.

روش شناسی: 23 زن غیر فعال 34 تا 43 ساله با BMI بین 30 و 35 غیر به صورت هدفمند در دسترس انتخاب و در 8 هفته تمرین هوازی شامل هر هفته 5 جلسه و هر جلسه 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. نمونه بزاقی در وضعیت 12 ساعت ناشتایی جهت اندازه گیری ژنوتیپ‌های ژن هایHIF1-α و VEGF جمع آوری شد. جهت مقایسه توان هوازی بین ژنوتیپ‌های مختلف، از آنجا که سه ژنوتیپ GG، CG و CC ژن VEGF و دو ژنوتیپ CC و CT ژنHIF1-α را داشتیم، از روش های آماری تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد.

یافته ها: بین توان هوازی ژنوتیپ‌های مختلف ژن هایHIF1-α و VEGF هم قبل از تمرین، هم بعد از تمرین و هم میزان تغییرات از قبل تا بعد از تمرین آنها تفاوت معنادار وجود نداشت. (به ترتیب ژن VEGF P=0.663، P=0.873 و P=0.173 .و ژنHIF1-α P=0·79, وP=0.544).

نتیجه گیری: احتمالا 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش توان هوازی در زنان چاق می‌شود و افزایش HIF1-αو VEGF ایفای نقش می‌کنند اما به نظر نمی‌رسد که تفاوتی بین ژنوتیپ‌های مختلف HIF1-α و VEGF برای این تغییرات وجود داشته باشد. در هر صورت، از آنجا که این مطالعه برای اولین بار انجام شد، جهت نتیجه گیری دقیق‌تر، نیازمند بررسی‌های بیشتری می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Association of different HIF1-α and VEGF gene genotypes with changes in aerobic capacity following endurance training in obese women -A Pilot Study

نویسندگان [English]

  • Parviz Shojaei 1
  • Mehran Ghahramani 2
  • Sirous Farsi 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Exercise Physiology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Assistant Professor , Department of Exercise Physiology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

3 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: the aim of this study was to investigate the relationship between different genotypes of HIF1-α and VEGF genes with changes in aerobic capacity following eight weeks of aerobic exercise in inactive obese women.

Methods: 23 inactive women between 34 to 43 years old with BMI between 30 and 35 non-purposefully selected and participated in 8 weeks of aerobic exercise including 5 sessions per week and 30 minutes per session with an intensity of 55 to 75% of maximum heart rate Saliva samples were collected at 12 hours of fasting to measure HIF1-α and VEGF genotypes. To compare aerobic capacity between different genotypes, since we had three genotypes GG, CG and CC of VEGF gene and two genotypes of CC and CT of HIF1-α gene, Student's t-test and one-way (ANOVA) analysis of variance were used.

Results: There was no significant difference between the aerobic capacity of different genotypes of HIF1-α and VEGF genes both before and after training and the amount of changes before and after training. (VEGF gene (P= 0.663), (P= 0.873) and (P= 0.173), respectively, and HIF1-α gene P = 0 · 79, and P = 0.544.

Conclusion: 8 weeks of aerobic exercise probably leads to increased aerobic capacity in obese women and increased HIF1-α and VEGF play a role, but there does not seem to be a difference between the different HIF1-α and VEGF genotypes changes. In any case, since this study was conducted for the first time, we need more studies to get more accurate conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angiogenesis, aerobic exercise , Aerobic power, HIF1-&alpha
  • , VEGF , Genotypes