اثر لیگاسیون عصب نخاعی پس از یک دوره تمرینات ترکیبی و مقاومتی بر بیان ژن‌های MST1 و MAFbx عضله پلانتاریس و آزمون‌های رفتاری موش‌های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

اختلال در عملکرد عصبی-عضلانی به همراه کاهش فعالیت بدنی سبب بروز پیامدهای قابل‌توجهی بر عملکرد عضلانی می‌شود. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر لیگاسیون عصب نخاعی، پس از یک دوره تمرین مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن‌های MST1 و MAFbx عضله پلانتاریس و آزمون‌های رفتاری موش‌های صحرایی نر ویستار بود. 24 سر موش صحرایی نر 8 هفته‌ای با وزن 20±250 گرم به روش تصادفی ساده به 3 گروه مساوی تقسیم شدند: 1) گروه شم – لیگاسیون عصبی (Sham-SNL): سه شاخه عصب سیاتیک موش‌ها به طور محکم گره زده شد. 2) گروه تمرین مقاومتی - لیگاسیون عصبی (SNL-S): سه شاخه عصب سیاتیک موش‌های این گروه پس از یک دوره تمرین استقامتی، به طور محکم گره زده شد. 2) گروه تمرین ترکیبی - لیگاسیون عصبی (SNL-CO): سه شاخه عصب سیاتیک موش‌های این گروه پس از یک دوره تمرین استقامتی-مقاومتی، به طور محکم گره زده شد. . مدت پروتکل SNL، 4 هفته بود. پس از پایان پروتکل، موش‌ها قربانی شدند و عضله پلانتاریس استخراج گردید. جهت اندازه‌گیری بیان mRNA ژن‌های مورد نظر از روش Real-Time PCR استفاده شد. ین نتایج نشان می‌دهد که لیگاسیون عصب نخاعی پس از یک دوره تمرین گروه‌های تمرین مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن MAFbx و MST1 در عضله پلانتاریس موش‌های صحرایی نر ویستار تاثیر معنی‌داری ندارد اما با توجه به تغییر معنی‌دار آزمون‌های رفتاری در گروه شم نسبت به گروه‌های تمرین می‌توان ادعا کرد که تمرینات مقاومتی و ترکیبی برای بهبود درد نوروپاتیک می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of spinal nerve ligation after the combined and resistance training on the MST1 and MAFbx genes expression in Plantaris muscle and behavioral tests in male Wistar rats

نویسندگان [English]

 • abdolreza kazemi 1
 • ASMA moghadam 2
1 Associate Prof, Dept of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Vali E Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.
چکیده [English]

. 24 8-week-old male rats with the mean weight of 250± 20 g were randomly assigned into 3 groups: 1) Sham-Spinal Nerve Ligation group (Sham-SNL): Three branches of rat sciatic nerve tightly were tied. 2) Resistance Training - Spinal Nerve Ligation group (SNL-S): The three sciatic nerve branches of the rats were tightly were tied after a period of strength training. 3) Combined training Group-Spinal Nerve Ligation (SNL-CO): Three branches of the sciatic nerve of rats were tightly were tied after of the endurance-resistance training. To create the SNL, in the first the rats were anesthetized with Xylazine -ketamine and then their fifth lumbar spinal nerve was tightly tied using the Kim and Chang method. The duration of the SNL protocol was 4 weeks. At the end of the protocol, the rats were sacrificed and the Plantaris muscle was extracted. MST1 and MAFbx gene expression in the Sham-SNL group was non-significantly higher than the resistance and combination training groups (P <0.05). These results show that spinal nerve ligation after of the resistance and combined training groups has no significant effect on MAFbx and MST1 gene expression in Plantaris muscle of male Wistar rats, but based on the significant changes in behavioral tests in the training groups group compared to the Sham-SNL, it can be claimed that resistance and combination training can be useful for improving neuropathic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral tests
 • Combined and resistance training
 • SNL
 • MST1
 • MAFbx
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 30 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400