تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین (CTRP15) و شاخص‌های آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر دَه هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین و شاخص‌های آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق بود. در این مطالعه‌ نیمه‌تجربی، تعداد 16 نفر از نوجوانان پسر چاق با میانگین سن (61/0±94/17) سال و شاخص توده بدنی بین 30 تا 35kg/m2 ، به‌ صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامة تمرین مقاومتی را با شدت 40 تا 85 درصد 1RM، سه جلسه در هفته، به مدت ده هفته اجرا کردند. قبل از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مقادیر سرمی مایونکتین و شاخصهای مرتبط با ترکیب‌بدنی آزمودنی‌ها اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری 05/0 P<انجام شد. تحلیل داده‌‌ها نشان داد که 10 هفته تمرین مقاومتی، موجب افزایش معنی‌داری سطح سرمی مایونکتین (0001/0P=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین، مقادیر وزن (015/0P=)، شاخص توده بدن (020/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در گروه تجربی کاهش معنی‌داری داشت (05/0>P). هر چند، بین گروه تجربی و کنترل در میزان درصد چربی بدن (0001/0P=)، اختلاف معنی داری بدست آمد. اما، بین وزن و شاخص توده بدن اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد (05/0>P). این مطالعه نشان داد ورزش از نوع مقاومتی با اثر بر میزان مایونکتین، می-تواند شاخصهای تن سنجی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را تحت تاثیر قرار دهد و در کاهش خطر بالقوه‌ی ابتلا به برخی بیماری‌های مرتبط با چاقی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a period of resistance training on serum myonectin level (CTRP15) and anthropometric indices related to weight loss in obese adolescents

نویسندگان [English]

  • mohammad javad pourvaghar 1
  • mohammad ebrahim bahram 2
1 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
2 Ph.D, Student of Sports Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil,Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of ten weeks of resistance training on serum myonectin levels and anthropometric indices related to weight loss in obese adolescents. In this semi-stud study, 16 obese boy adolescents with mean age (17.94 ± 0.61) years and body mass index between 30 to 35 kg/m2 were targeted and randomly selected. They were subjected to experimental and control groups. The training group performed a resistance training program with an intensity of 40 to 85% 1RM, three sessions per week for ten weeks. Before the start of the exercise program and 48 hours after the last training session, serum myonectin values and indices associated with the combination of subjects were measured. Data analysis was performed using dependent T test and covariance analysis at a significant P<0/05 level. Data analysis showed that 10 weeks of resistance training increased serum levels of myonectin(P=0/0001) in the experimental group compared to the control group. Also, weight values (P=0.015), body mass index (P=0.02) and fat percentage (P=0.0001) in the experimental group were significantly reduced (P<0/05). However, there was a significant difference between the experimental and control groups in the percentage of body fat (P=0.0001). However, no significant difference was observed between weight and body mass index (P<0.05). This study also showed that resistance exercise with an effect on myonectin levels can affect anthropometric indices related to overweight and obesity and is effective in reducing the potential risk of some obesity-related diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myonectin
  • Myokine
  • Anthropometric Indices
  • Obesity and Overweight
دوره 14، شماره 1
اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400