تاثیر تمرینات ورزشی با شدت کم (LICT)، متوسط (MICT) و زیاد (HICT) بر شاخص های آپوپتوز بافت بیضه‌ موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی/دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه، دانشیار فیزیولوژی ورزشی

3 گروه علوم‌پایه، بخش بافت شناسی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

تاثیر تمرینات ورزشی با شدت‌های مختلف بر القاء و یا مهار فرایند آپوپتوز وابسته به میتوکندری در بافت بیضه تا کنون ناشناخته مانده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین تداومی با شدت کم (LICT)، متوسط (MICT) و زیاد (HICT) بر فرایند آپوپتوز در بافت بیضه موش‌های صحرایی بود. بدین منظور، 24 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر به صورت تصادفی در چهار گروه LICT، MICT، HICT و کنترل تقسیم شدند. گروه LICT با شدت Vmax % 50-60، گروه MICT با شدت Vmax % 65-70 و گروه HICT با شدت Vmax % 80-85 تمرین کردند. بیان پروتئین و ژن‌Bax ، Bcl-2، کاسپاز ـ3 با روش وسترن بلات و PCR کمی مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با آزمون آماری ANOVA و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در گروه LICT و MICT بیان Bcl2، Bax و کاسپاز ـ3 تغییر معناداری را در مقایسه با گروه کنترل نداشت (P>0.05). در گروه HICT بیان Bcl-2 کاهش معنادار (P= 0/01) و بیان Bax و کاسپاز-3 افزایش معناداری (P= 0/001) داشت. همچنین، تعداد سلول‌های آپوپتوتیک در LICT و MICT تغییر معناداری را نشان نداد، ولی در گروه HICT افزایش معناداری داشت (P= 0/001). به نظر می‌رسد 8 هفته تمرین LICT و MICT هیچ تاثیر معناداری در بروز و یا القاء فرایند آپوپتوز وابسته به میتوکندری در بافت بیضه ندارد. در حالی‌که، گروه HICT با کاهش بیان Bcl2 و افزایش بیان Bax و کاسپازـ3، فرایند آپوپتوز را القاء کرده و تعداد سلول‌های آپوپتوتیک را در بافت بیضه افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of low (LICT), moderate (MICT), and high (HICT) intensity exercise trainings on apoptotic indices of testicular tissue in male rats

نویسندگان [English]

 • saberi yousef 1
 • javad tolouei azar 2
 • Mazdak Razi 3
 • Asghar Tofighi 4
1 Ph.D. student of Exercise Physiology/ Urmia University
2 associate professor of exercise physiology, Urmia University, Uremia, Iran
3 Department of Basic Sciences, Histology and Embryology Division, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
4 Associate professor of exercise physiology, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

No clear effect of exercise training protocols has been identified on apoptosis induction and/or inhibition. Therefore, the current study was designed to examine the effects of continuous exercise training protocols with different intensities on apoptosis in testicular tissue of Wistar rats. For this purpose, 24 mature Wistar rats were randomly divided into control, low, moderate, and high-intensity continuous training groups. The VMAX%50-60, VMAX%65-70, and Vmax%80-85 were considered for low (LICT), moderate (MICT), and high (HICT)-intensity continuous exercise-induced groups. ANOVA was considered for statistical analyses and followed by Tukey test. The LICT and MICT groups showed no significant statistical changes in the Bcl-2, Bax, and caspase-3 expression levels compared to the control group (P>0.05). However, the HICT-induced groups exhibited a remarkable reduction in Bcl-2 (P= 0/01) and increment in the Bax and caspase-3 expression levels (P= 0/001). Additionally, the LICT and MICT groups exhibited no significant increases in apoptotic cells, whereas the HICT group represented a significant increment (P= 0/001). The results suggest that 8 weeks of LICT and MICT exercise protocols do not induce mitochondria-dependent apoptosis, whereas HICT by suppressing Bcl-2 expression levels and increasing Bax and caspase-3 expression levels promotes apoptosis induction and increases apoptotic cell numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercise Trainings
 • Testicular tissue
 • Intrinsic Apoptosis Pathway
 • Wistar Rats

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400