نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 نویسندۀ مسؤول، گروه فیزیولوژی ورزشی، علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

استرس اکسیداتیو و تولید گونه های اکسیژن (ROS) و نیتروژن (RNS) واکنش پذیر،نقش مهمی در پاتوژنز و پیشرفت بیماری MS دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت ورزشی بر شدت بیماری، سطوح پروتئین NRF2 و آنزیم گزانتین اکسیداز در نخاع در دوره مزمن بیماری است.

تعداد 30 موش ماده C57Bl6 (6 -8 هفته) به سه گروه فعالیت ورزشی اختیاری، EAE و کنترل سالم تقسیم شدند. بعد از القای EAE با میلین الیگودندروسیت گلیکوپروتئین (MOG35-55) و پس از آنکه موش ها دو روز پیاپی نمره بالینی یک را نشان دادند به مدت چهار هفته ، پنج روز، روزی یک ساعت تمرین اختیاری را انجام دادند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی موش ها به وسیله کتامین و زایلازین بیهوش و بافت نخاع برداشته شد. مکان‌یابی پروتئین‌های NRF2 در ماده خاکستری و سفید نخاع با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت و آنزیم گزانتین اکسیداز با استفاده از کیت گزانتین اکسیدازبر طبق دستورالعمل سازنده کیت به روش ELISA اندازه گیری شد.

فعالیت ورزشی اختیاری سطوح پروتئین NRF2 را در قسمت سفید(0001/0=P) و خاکستری نخاع افزایش(0001/0=P) و سطوح آنزیم زانتین اکسیداز در نخاع(001/0=P). و شدت بیماری را در دوره مزمن کاهش داد(01/0=P).

فعالیت ورزشی اختیاری می‌تواند استرس اکسیداتیو و شدت بیماری را در دوره مزمن بیماری کاهش دهد و یک استراتژی مناسب جهت کنترل و درمان بیماری MS باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Voluntary exercise reduces oxidative stress and disease severity in mice with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Saffar Kohneh Quchan 1
  • Mohammad kordi 2
  • fatemeh shabkhiz 1

1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Corresponding Author, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Oxidative stress and the production of nitrogen (RNS) and reactive oxygen species (ROS) play an important role in the pathogenesis and the progression of MS. This study aimed to investigate the effect of exercise on disease severity, NRF2 protein levels, and xanthine oxidase in the spinal cord in the chronic period of the disease.

Thirty female C57Bl6 mice (6-8 weeks) were divided into voluntary exercise, EAE, and healthy control. After induction of EAE by MOG35-55 and after the mice showed the clinical score of one for two consecutive days, they performed one hour of voluntary exercise, five days, for four weeks. 48 hours after the last training session, the rats were anesthetized with ketamine and xylazine, and the spinal cord tissue was removed. The location of NRF2 proteins in the gray and white matter of the spinal cord were investigated by immunohistochemistry, and xanthine oxidase was measured by xanthine oxidase kit according to the kit manufacturer's instructions by ELISA method.

Voluntary exercise increased NRF2 protein levels in the white matter (P = 0.0001) and gray matter of the spinal cord (P = 0.0001) and decreased xanthine oxidase levels in the spinal cord (P = 0.001), and attenuated disease severity in the chronic period (P = 0.01).

Voluntary exercise reduces oxidative stress and disease in the chronic period of the disease and is a good strategy for controlling and treating MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EAE
  • Nrf2
  • Xanthine oxides
  • Voluntary wheel running