نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورژشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین ترکیبی و مکمل‌دهی ویتامین D بر برخی شاخص‌های آسیب کبدی، عملکردی و اقسردگی زنان معتاد در حال ترک مت‌آمفتامین وهروئین می‌باشد.

روش:در این تحقیق نیمه‌تجربی،از بین زنان معتاد 32 نفر (میانگین سن 7/6 ± 34/28 سال، وزن 24/10 ± 06/62 و شاخص توده بدنی 93/2 ± 10/24) انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند. دوره‌ مکمل‌دهی ویتامین D به مدت هشت هفته بود. گروه تمرینی، تمرین مقاومتی را با شدت 40-70% RM به مدت 18 تا 28 دقیقه و تمرینات هوازی را با شدت 50-70% ضربان قلب ذخیره به مدت 12 تا 30/37 دقیقه در یک روز و 3 جلسه در هفته اجرا کردند، قبل و بعد از پروتکل نمونه‌خونی برای بررسی ALT، AST،ALP ، ولع مصرف، افسردگی، عملکرد ورزشی و استقامت عضلانی اندازه‌گیری شد. از آزمون شاپیروویلک برای بررسی توزیع طبیعی داده‌ها و از آزمون کروسکال والیس برای داده‌ غیر طبیعی، آزمون آنوا و تعقیبی بونفرونی برای مقایسه گروه‌ها در سطح معنی داری 05/0α< استفاده شد.

یافته‌ها: :آنزیم های کبدی AST، ALP کاهش معننی‌داری در گروه تمرین + مکمل نسبت به گروه مکمل نشان داد (05/0>P) . اما آنزیم ALT در همه گروهها به طور معنی‌داری کاهش نیافت (05/0<P )، شاخص‌های افسردگی، ولع مصرف، دوی 600 متر و استقامت عضلانی بهبود معنی‌داری در گروه‌های تمرینی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0>P) اما تفاوت معنی‌داری در گروه مکمل نسبت به گروه کنترل نداشت (05/0<P )

نتیجه‌گیری:تمرین ترکیبی می‌تواند آثار مطلوبی کاهش آسیب‌های کبدی، افسردگی و افزایش عملکرد و استقامت عضلانی زنان معتاد داشته‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of combined training and vitamin D supplementation on some indicators of liver damage, function and depression in women addicted to methamphetamine and heroin

نویسندگان [English]

  • Rana Pourhasan 1
  • javad vakili 2
  • ramin amirsasan 2

1 3. MSc in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 2. Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Aim: determine the effect of 8 weeks of combined exercise and vitamin D supplementation on some functional indicators of liver damage and depression of women addicted to methamphetamine and heroin.

Methodology: In this quasi-experimental study, 32 addicted women (age 28.34±6.7 years, weight 62.06±10.24 and body mass index 24.10±2.93) were selected and divided into four groups. The vitamin D supplementation was eight weeks. Exercise group, resistance training with intensity of 40-70% 1RM for 18 to 28 minutes and aerobic exercise with intensity of 50-70% heart rate for 12 to 37.30 minutes in one day and 3 sessions per week for Performed for 8 weeks, before and after the protocol, blood samples were measured for ALT, AST, ALP, cravings, depression, exercise performance and muscle endurance.Sh apirovilk test was used to examine the natural distribution of data and Kruskal-Wallis test for abnormal data, ANOVA and Bonferroni post hoc test were used to compare groups at level of α <0.05.

Result :In liver AST, ALP enzymes showed a significant decrease in the exercise + supplement group compared to the supplement group (P<0.05). However, ALT enzyme was not significantly reduced in all groups (P<0.05), depression, craving, 600 m running and muscular endurance were significantly improved in the training groups compared to the control group (P <0.05), but there was no significant difference in the supplement group compared to the control group (P <0.05)

Conclusion: Combined exercise can have beneficial effects in reducing liver damage, depression, and increasing muscle function and endurance in addicted women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addicted women
  • Combined exercise
  • Depression
  • Functional
  • Liver enzyme
  • Vitamin D