تاثیر CCI بر میزان پروتئین Tweak و Fn14 در عضله پلانتاریس موش‌های صحرایی نر پس از تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

چکیده

کاهش توده عضلانی یکی از برجسته‌ترین مشخصه‌های بی‌تمرینی می‌باشد که همراه با کاهش قدرت و عملکرد‌ عضله و در نتیجه ناتوانی در اجرای کارهای روزمره می‌باشد. در پژوهش حاضر اثر کاهش فعالیت بدنی پس از 6 هفته مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر میزان پروتئین Tweak و Fn14 در عضله پلانتاریس بررسی شد. 32 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه‌های Mix+ CCI ، TE+ CCI و LA+ CCI به مدت 6 هفته در برنامه تمرینی مخصوص خود شرکت کردند. پس از 6 هفته تمرین، پروتکل کاهش فعالیت بدنی به شکل CCI به مدت 4 هفته اجرا شد. در پایان عضله پلانتاریس استخراج و میزان پروتئین‌ها به روش وسترن بلات سنجیده شد. برای تعیین تفاوت در میزان پروتئین‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطع معنی‌داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان پروتئین Tweak و Fn14 در گروه‌‌های CCI +La و CCI +Mix نسبت به گروه Sham+ CCI به طور معنی‌داری کمتر بود (05/0P<). همچنین میزان این دو پروتئین در گروهCCI +TE نسبت به گروه Sham+ CCI کاهش معنی‌دار داشت (05/0P<). از سوی دیگر میزان پروتئین Fn14 در گروه CCI +La در مقایسه با دو گروه CCI +TE و CCI +Mix تفاوتی معنی‌دار وجود نداشت (05/0P>). با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد موش‌هایی که در برنامه تمرینی آن‌ها، تمرین مقاومتی وجود داشت نسبت به گروهی که تنها تمرین استقامتی انجام دادند در برابر آتروفی کمتری را تجربه کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the chronic constriction injury on Tweak and Fn14 protein in Plantaris muscle of Wistar rats after of endurance, resistance and combined training

نویسنده [English]

  • abdolreza kazemi
Associate Prof, Dept of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Vali E Asr University, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Decreasing muscle mass is one of the detraining characteristics that associated with attenuated in muscle strength and muscle performance, and resulting in disability in performing of daily tasks. The purpose of the present study was to investigate the effect of decreased physical activity in the form of chronic constriction injury (CCI) on the Tweak and Fn14 proteins after resistance, endurance and combined exercises. 32 rats were randomly divided into four groups: 1- Control group-CCI (Sham+CCI), 2- Mixed training group-CCI (Mix+CCI), 3- Endurance training group-CCI (TE+CCI), and 4- Resistance training group-CCI (LA+CCI). Mix+CCI, TE+CCI and CCI+SNL groups participated in training program for six weeks. After performing 6 weeks training, chronic constriction injury was implemented for four weeks. Western blotting technique was used to measure proteins. The results extracted by ANOVA and showed that Tweak and Fn14 proteins increased by CCI. The level of Tweak and Fn14 proteins in CCI+La and CCI+Mix groups and also CCI-TE group was significantly lower than Sham+CCI group (P <0.05). One the other hands, the level of Fn14 protein in CCI-LA compared with CCI-TE and CCI-MIX was not significant (P >0.05). According to the findings of the present study, it seems that mice that had resistance training in their training program experienced less atrophy than the group that did only endurance training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : chronic constriction injury
  • Plantaris Muscle
  • Tweak
  • Fn14