بررسی شاخص های تنظیم کننده آپوپتوز پس از یک دوره تمرین استقامتی فزاینده در سرم موش های ویستار مبتلا به انفارکتوس قلبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بازیکن و مربی

2 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

3 استاد

4 دانشگاه اراک

چکیده

بیماری‌های قلبی، به دلیل مزمن بودن، اغلب فعالیت‌های روزمره فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و علت اصلی مرگ و میر در جهان شناخته می‌شود هدف از این پژوهش بررسی شاخص‌های تنظیم کننده آپوپتوز پس از یک دوره تمرین استقامتی فزاینده در سرم موش‌های ویستار مبتلا به انفارکتوس قلبی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تجربی می‌باشد که در این پژوهش20 سر موش صحرایی نژاد ویستار با محدوده سنی10-8 هفته و میانگین وزن30±230 گرم به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل انفارکتوس(Sed.MI) و تمرین انفارکتوس (Ex.MI) تقسیم شدند پس از القا انفارکتوس قلبی با دو تزریق داخل صفاقی ایزوپروترنول به فاصله 24 ساعت و با دوز 150میلی‌گرم در کیلوگرم، گروه تمرین به مدت هشت هفته پروتکل تمرین استقامتی را روی نوارگردان اجرا کردند. خون‌گیری در شرایط یکسان و به‌دنبال حداقل 24 ساعت پس‌از آخرین جلسة تمرین انجام گرفت برای بررسی تغییرات معنی‌داری سطح کاسپاز-8، سیتوکروم-C و کاسپاز-3 از روش آنالیز تی مستقل در برنامه گراف پد استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد سطح سرمی کاسپاز-8، سیتوکروم- Cو کاسپاز-3 در گروه Ex.MI افزایش بیشتری نسبت به گروه Sed.MI داشت. این افزایش در مقادیر کاسپاز-3 (65/0=p) و سیتوکروم-C (25/0=p) پلاسمایی بین دوگروه Sed.MIو Ex.MI معنی‌دار نبود. اما افزایش در مقادیر کاسپاز-8 تفاوت معنی‌داری را نشان داد(04/0=p). بر طبق نتایج پژوهش حاضر به‌نظر می‌رسد به کارگیری راهبردهای غیردارویی مانند تمرین استقامتی فزاینده نمی‌تواند میزان آپوپتوز را در نمونه‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of apoptotic regulator markers after a period of increased endurance training in serum of Wistar rats with MI

نویسندگان [English]

  • mojtaba khansooz 1
  • bahram abedi 2
  • mohammad reza palizvan 3
  • Abbas Saremi 4
1 morabi
2 Department of physical Education, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran
3 professor, Department of Physiology, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
4 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Aim: Cardiovascular disease, due to its chronicity, often affects everyday activities of the individual and is the leading cause of death in the world. The purpose of this study was to investigate the effect of increasing endurance training on adjustment indicators Apoptosis is indicated in samples of patients with myocardial infarction.
Methodology: In this study, 20 Wistar rats aged 8-10 weeks with a mean weight of 230±30 for two groups of infarction control (Sed.MI) and infarction (Ex.MI). After induction of experimental myocardial infarction with two intraperitoneal isoproterenol injections at a dose of 150 mg/kg for 24 hours, the exercise group performed an endurance training protocol on the treadmill for eight weeks. Applying in the same conditions followed at least 24 hours after the last training session. To examine the significant changes in the levels of Caspase-3, Caspase-8 and Cytochrome-C, independent t-test was used in Graph Pad program.
Results: The results showed that serum levels of Caspase-8, cytochrome-C and Caspase 3 in Ex.MI group were higher than that of Sed.MI group. This increase was not significant in the cases of Caspase-3(p=0.65) and cytochrome-c (p=0.25) between Sed.MI and Ex.MI. But increase in caspase-8 values showed significant differences (p=0.04).
Conclusion: According to the results of this study, it seems that application of non-pharmacological strategies such as incremental endurance training cannot improve apoptosis rate in samples with myocardial infarction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental Cardiac Infarction
  • Endurance training
  • Cytochrome-C
  • caspase-3
  • Caspase-8