مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان IGF-1، تستوسترون و مایونکتین سرمی مردان جوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

شیوه‌های تمرینی متفاوت مـی‌توانـد اثـر متفـاوتی بـر میزان و پاسخ هورمون‌ها داشته باشد. تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون، یکی از روش‌های تمرینی است که به افزایش کارایی و حجم عضلانی منجر می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان IGF-1، تستوسترون و مایونکتین سرمی مردان جوان بود. گروه‌های پژوهش شامل دو گروه تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون (10 نفر) و تمرین مقاومتی بدون محدودیت جریان خون (10 نفر) بود. برنامه تمرین مقاومتی به مدت چهار هفته انجام شد. در دو مرحله پیش و پس آزمون، غلظــت ســرمی IGF-1، تستوسترون و مایونکتین به روش الایزا اندازه‌گیری شد. جهت تعیین معنی‌داری تفاوت بین متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس یک طرفه در سطح معنی-داری 05/0 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان IGF-1 و تستوسترون در گروه تمرین با محدودیت جریان خون نسبت به گروه تمرین بدون محدودیت جریان خون، افزایش معنی‌داری (001/0P=) دارد، با این حال، در میزان مایونکتین افزایش غیرمعنی‌داری مشاهده شد (08/0P=). این یافته‌ها نشان می‌دهد که تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون، در بهبود عوامل مرتبط با افزایش حجم عضلانی بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of resistance training with and without blood flow restriction on serum levels of IGF-1, testosterone and mayonetin in young men

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kazemi 1
  • Hadi Kerendi 2
  • Valiollah Shoaei 3
1 Associate Prof, Dept of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Vali E Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Department of Physical Education, Faculty of Letters and Humanities, Islamic Azad University Kerman Branch, kerman , Iran
چکیده [English]

Different training programs have different effects on the level of hormonal response. Resistance training with blood flow restriction is one of the exercise method that leads to increase in muscle strength and performance. Therefore, the purpose of this study was to compare the effect of resistance training with and without blood flow restriction on the serum levels of IGF-1, testosterone and myonectin in young men. The research groups consisted of two groups: resistance training with blood flow restriction (10 subjects) and resistance training without blood flow restriction (10 subjects). The resistance training program was conducted for four weeks. In pre/post-test, serum concentration of IGF-1, testosterone and Myonectine was measured by ELISA method. To determine the difference between the variables, one-way covariance analysis was used at the significance level of 0/05. Our results showed that IGF-1 and testosterone levels in the exercise group with blood flow restriction were significantly higher than the exercise group without blood flow restriction (P = 0.001). However, there was a non-significant increase in myonectin levels (P = 0.08). These findings suggest that resistance training with blood flow restriction is very effective in increasing hypertrophy-related factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IGF-1
  • Testosterone
  • Myonectine
  • Resistance exercise
  • Blood flow restriction