نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد کرج

3 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد دامغان

4 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد ساری

5 دانشیار بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی با شدت بالا با تحمل وزن و بدون تحمل وزن بر عوامل التهابی TNF-α, IL-6، CRP و نیمرخ لیپیدی به‌عنوان عوامل پیشگیری احتمال ابتلا به بیماری قلبی- عروقی در زنان دارای اضافه‌وزن بود. شانزده زن غیرورزشکار (سن 5±30 سال، وزن11/13±48/75کیلوگرم، قد 59/2±50/165سانتی‌متر و شاخص تودۀ بدنی20/4±73/27 کیلوگرم بر متر مربع) داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها در دو گروه تمرین تناوبی با شدت بالا (آزمون بی‌هوازی رست) و آزمون بی‌هوازی وینگیت به‌صورت تصادفی تقسیم شدند، و به مدت 4 هفته و هفته‌ای 3 جلسه (بین 3 تا 6 آزمون رست یا وینگیت در هر جلسه) تمرینات خود را انجام دادند. 24ساعت قبل و 24 ساعت پس از پایان تمرینات نمونه‌های خونی از آزمودنی‌ها گرفته شد و نتایج با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل کوواریانس و t وابسته در سطح معنا‌داری 05/0P< تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج کاهش معنا‌دار میزان پلاسمایی TNF-α، IL-6 و CRP و بهبود نیمرخ لیپیدی (به‌جز HDL-C) را در هر دو گروه تمرینی نسبت به قبل از شروع تمرینات نشان داد( 05/0(P<. هرچند پس از دوازده جلسه تمرین، تفاوت معنا‌داری بین دو گروه تمرینی در عوامل التهابی و نیمرخ لیپیدی اندازه‌گیری‌شده مشاهده نشد (05/0<P)، نتایج بیانگر آن است که حتی دوره‌های کوتاه‌مدت تمرینات تناوبی با شدت بالا می‌تواند مقادیر عوامل التهابی مرتبط با بیماری‌های قلبی- عروقی را کاهش دهد، هرچند نوع تمرینات از منظر تحمل وزن یا بدون تحمل وزن تفاوت معنا‌داری را ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Effect of Two Types of High-Intensity Interval Training on Plasma Level of TNF-α, IL-6, CRP and Lipid Profile of Overweight Women

نویسندگان [English]

  • mohammad Shariatzadeh 1
  • Zeynab Moghadam 2
  • Leila Maleki 3
  • Elham Keshavarz 4
  • Mehdi Hedayati 5

1 Assistant Professor, Sport Sciences Research Institute of Iran, Tehran, Iran

2 M.Sc. of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Karaj Branch

3 M.Sc. of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Damghan Branch

4 M.Sc. of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Sari Branch

5 Associate Professor in Biochemistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of 4 weeks of high-intensity interval training with weight-bearing and non-weight bearing on inflammatory markers of TNF-α, IL-6, CRP and lipid profile as predictive factors of the risk of cardiovascular diseases in overweight women. 16 non-athlete women (age 30 ± 5 yr, weight 75.48 ± 13.11 kg, height 165.50 ± 2.59 cm and body mass index 27.73 ± 4.20 Kg/m2) voluntary participated in the study. Subjects were randomly divided into two groups of high-intensity interval training: anaerobic RAST test and Wingate anaerobic test for 4 weeks, 3 sessions per week (between 3 and 6 Wingate test or RAST test each session). 24 hours before and 24 hours after training, blood samples was collected and the results were analyzed with Kolmogorov-Smirnov test, covariance analysis and paired t test at a significance level of P<0.05. The results indicated a significant reduction of plasma levels of TNF-α, IL-6 and CRP and an improvement in the lipid profile (excluding HDL-C) in both groups compared with the period before the training (P<0.05). However, after 12 sessions of training no significant difference was observed in inflammatory markers and lipid profile between the two group (P<0 .05). These findings suggest that even short periods of high-intensity interval training can reduce inflammatory markers associated with cardiovascular diseases although weight-bearing or non-weight bearing types of training do not make a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-intensity interval training
  • inflammatory markers
  • RAST test
  • Wingate test
1. مقرنسی، مهدی؛ گائینی، عباسعلی؛ کردی، محمدرضا؛ رواسی، علی‌اصغر؛ جوادی، ابراهیم؛ شیخ‌الاسلامی، داریوش ( 1390). "اثر چهار هفته بی‌تمرینی پس از تمرینات سرعتی شدید بر عوامل خطرزای آسیب‌های التهابی آتروژنز"، مجلۀ علوم زیستی ورزشی، ش 9، ص 20-5.
2. شیخ‌الاسلامی، داریوش؛ احمدی، صلاح‌الدین؛ مجتهدی، حسین؛ مرندی، سید محمد؛ احمدی ده رشید، کیوان؛ فرجی، حسن؛ غریبی، فردین (1389)."اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی بر شاخص التهابی در مردان جوان سالم"، مجلۀ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی، دورۀ دوازدهم، ش 6، ص 625 - 618.
3. هوانلو، فریبرز؛ عارفی راد، طاهره؛ احمدی زاد، سجاد، هدایتی، مهدی (1390). "تأثیر دو نوع تمرین سرعتی – تناوبی و استقامتی – تداومی با شدت و حجم‌های مختلف بر سطح مارکرهای التهابی"، مجلۀ دیابت ولیپید ایران، دورۀ 11، ش 2، ص 193 -202.
4. Altena, T. S., Michaelson, j., Ball, S.D., Guilford, B. L.,Thomas, T.R.(2006).  lipoprotein sa.b fraction changes after continuos or intermittent exercise training”. Med sci sports Exerc;38(2):PP:267-72
5. Augusto, L. l., Vergi´nia, G., Regina, C., Aparecida, V.( 2012).“ Effect of Resistance, Endurance, and Concurrent Training on TNF->, IL-6, and CRP”. by the American College of Sports Medicin,; 701 CEP.PP: 13083-851.
6. Azizi, F., Mirmiran, P., Azadbakht, L. (2004).  Predictors of cardiovascular risk factors in Tehran adolescents: Tehran lipid and glucose study”. Int J vitamnutr res, 74(5):PP: 307-312.
7. Baum, M., Muller, M., Liesen, H., Kirchner, H. (1997).“ Moderate and exhaustive endurance exercise influencesthe interferon-gamma levels in whole–blood culture supernatants”. Eur J Appl Physiol, 76:PP: 165-9.
8. Beavers, KM., Brinkley ,TE., Nicklas BJ. (2010).“ Effect of exercise training on chronic inflammation”. Clin Chim Acta; 411(11–12):PP: 785–93.
9. Bo, Simona. ( 2008) “ Diet or exercise: what is more effective in preventing or reducing metabolic alterations?”, European Journal of Endocrinology, 159:PP: 685–691.
10. Bruunsgaard, H., Bjerregaard, E., Schroll, M., Pedersen, BK.( 2004).“strength after resistance training is inversely correlated with baseline levels of soluble tumor necrosis factor receptors in the oldestold” . J Am Geriatr Soc.;52(2):PP: 237–41.
11. Buchan, S.D., Ollis, S.T., and et.al. (2011) "The Effects of Time and Intensity of Exercise on Novel and Established Markers of CVD in Adolescent Youth". Am. J. Hum. Biol. 23:PP:517–526
12.  Conraads, VM., Beckers, P., Bosmans, J., et al.( 2002).“ Combined endurance resistance training reduces plasma TNF-alpha receptor levels in patients with chronic heart failure and coronary artery disease”.23(23):PP: 1854–60.
13. Fischer, CP., Hiscock, NJ., Penkowa, M., et al.( 2004)“Supplementation with vitamins C and E inhibits there lease of interleukin-6 from contracting human skeletal muscle”.J Physio.; 558(Pt 2):PP: 633–45.
14.Geleeson, M.(2007).“Immune function in sport and exercise. ”. J Appl Physiol (1985). Aug;103(2)PP:693-9.
15. Geoffrey, D., Rose, P.(2008)“Fitness Status And Post-Exercise Inflammatory Markers In 18-35 Year-Old Males”. Theses,The University Of British Cholumbia.
16.  Gibala, MJ., Little, JP., van, M., Wilkin, GP., Burgomaster, KA., Safdar, A., et al.( 2006).“ Short-term sprint interval versus traditional endurance training”: similar initial adaptations in human
skeletal muscle and exercise performance. J Physiol, 15; 575(Pt 3):PP:901-11
17. Giffen, ps., Tourton ,j., Andrews, CM., and et al. (2003).“ Markers of experimental acute inflammation the Wister Han Rel with particular refrence to neuptoglobin and c-reactive protein”. Arch toxicol 2003 Jul: 72 (7):PP:392-402.
18. Guerra, R. L., Prado, W. L., Cheik, N. C., Viana, F. P., Botero, J. P., Vendramini, R. C., Carlos, I. Z., et al. (2007) “ Effects of 2 or 5 consecutive exercise days on adipocyte area and lipid parameters in Wistar rats”. Lipids Health Dis. Jul 2;6:16.
19. Hoffman, M., Blum, A., Baruch, R., Kaplan, E., Benjamin, M. (2004).“ Leukocytes and coronary artery disease”. Atherosclerosis; 172:PP: 1-6.
20. Horne, L., Bell, G., Fisher, B., Warren, S., Janowska, A.( 1997).“ Interaction between cortisol and tumour necrosis factor with concurrent resistance and endurance training”. Clin J Sport Med; 7: PP:247-51.
21. Laurel, T.( 2010).“ Mackinnon exercise and immunology. Human Kinetics Book., - 115 pages, pp:52-75)
22.Linke, A., Adams, V., Schulze, P. C., Erbs, S., Gielen, S., Fiehn, E., & Hambrecht, R. (2005). “Antioxidative effects of exercise training in patients with chronic heart failure increase in radical scavenger enzyme activity in skeletal muscle”. Circulation111(14):PP: 1763-1770.
23. Lnan, Q.A., Sola,S., khan,B.V., (2006) “the metabolic syndrome: inflammation and endothelial pysfunsician”. Hospital physician :PP:26-37.
24. Moosaferi, M., Ebrahim, KH.,Amani, D.,Arabnarmi, Z.(2012).“Effect of supplementary consumption of coenzymy Q10 on TNF-α serum levels during maximal training”. J Ardabil Univ Med Sci.;12:PP:303-31
25.Ortega, E., Bote ,ME., Giraldo, E., Garcı´a, JJ.( 2010).“ Aquatic exercise improves the monocyte pro- and anti inflammatory cytokine production balance in fibromyalgia patients”. Scand J Med Sci Sports. Feb;22(1):104-12.
26. Pearson, TA., Mensah, GA., Alexander, RW., et al. (2003).“ Markers of inflammation and cardiovascular disease”. application to clinical and public health practice: a statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association.Circulation.;107(3):PP: 499–511.
27.Petersen, AM., Pedersen, BK.,(2005).“The anti-inflammatory effect of exercise”. J Appl Physiol.;98(4):PP: 1154–62
28. Prabhakaran, B., Dowling, EA., Branch, JD., Swain, DP., Leutholtz, BC.(1999).“ Effect of 14 weeks of resistance training on lipid profile and body fat percentage in premenopausal women”. Br J Sports Med; 33(3):PP: 190–5.
29. Prestes, J., Shiguemoto, G., Botero, JP., et al.(2009).“ Effects of resistance training on resistin, leptin, cytokines, and muscle force in elderly post-menopausal women”.J Sports Sci. 27(14):PP: 1607–15.
30. Sawatzky and naimark.(2002).“ Physical activity and cardiovascular hearlth in aging wemen a
health promotion perspective”. journal of aging and physical activity;10:PP:394-412.
31.Selvin, E., Paynter, NP., Erlinger, TP.(2007).“The effect of weight loss on Creactive protein: a systematic review”. Arch Intern Med.;167(1):PP:31-9.
32.Stewart, LK., Flynn, MG., Campbell, WW., et al.(2007).“ The influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein”. Med Sci Sports Exerc.;39(10):PP:1714–9.
33. Sugiura, H., Kajima, K. , Iwata, H. , Matsuoka, T., Mirbod, SM. (2002). Effects of long. term moderate exercise and increase in number of daily steps on serum lipids in women: randomized controlled trial. BMC Womens Health.;2(1):pp:3.
34. Tsukui, S., Kanda, T., Nara, M., Nishino, M., Kondo, T., & Kobayashi, I. (2000). “Moderate-intensity regular exercise decreases serum tumor necrosis factor-alpha and HbA1c levels in healthy women”. Int J Obes Relat Metab Disord. Sep;24(9PP):1207-11.
35. Vartiainen, E., Tuomilehto, J.,(1999).“ Diabetes mellitus sex, age, cardiovascular risk factor, and coronary heart disease, A prospective follow-up study of 14786 middle-aged men and women in finland”. circulation, 99( 9):PP:1165-1172.
36. Verney, J., Kadi, F., Saafi, MA., Piehl-Aulin, K., Denis, C. (2006)“ Combined lower body endurance and upper body resistance training improves performance and health parameters in healthy active elderly”. Eur J Appl Physiol.; 97(3):PP: 288–97.
37.Ziccard,i P., Nappo. F., Giugliano, G., Exposito, K., Marfella.(2002) "Reduction of inflammatory cytokine concentrations and improvement of endothelial functions in obese women after weight loss over one year". Circulation, 105; PP:804-809.