نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار، فیزیولوژی ورزشی گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

3 استادیار، گروه آمار دانشکدۀ علوم ریاضی، دانشگاه مازندران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

 
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مکمل­گیری منیزیم سولفات بر شاخص­های الکترومیوگرافی آستانۀ خستگی (EMGFT)، لاکتات و زمان رسیدن به واماندگی (TTE) در پی یک جلسه فعالیت هوازی دویدن روی نوار گردان تا حد واماندگی در مردان دانشگاهی غیرفعال بود. به این منظور 16 دانشجوی پسر غیرفعال (‌با میانگین سنی 18/1 ± 25/25 سال، قد 75/4 ± 18/176 سانتی­متر، وزن 65/25 ± 51/79 کیلوگرم) به‌طور تصادفی به دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (8 نفر) تقسیم شدند. خون‌گیری در چهار مرحله، قبل و بلافاصله بعد از آزمایش بروس در پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون اندازه­گیری مکرر، آنالیز کوواریانس، آزمون t همبسته و مستقل در سطح معناداری 05/0 =P تجزیه‌‌و‌تحلیل شد. نتایج نشان داد، بعد از دورۀ مکمل‌گیری TTE گروه مصرف‌کنندۀ منیزیم سولفات با افزایش همراه بود (44/5 درصد)، ( 05/0 P<). همچنین مکمل منیزیم سولفات بروز EMGFT را 140درصدافزایش داد ( 05/0 P<). اما تغییرات لاکتات در دو گروه معنادار نبود (05/0 P>). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مصرف مکمل منیزیم سولفات موجب کاهش شیب فعالیت EMGFT عضله در پی یک جلسه فعالیت دویدن وامانده‌ساز روی نوارگردان می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Magnesium Sulfate Supplementation on Fatigue Threshold Electromyography (EMGFT), Lactate and Time to Exhaustion (TTE) following Acute Aerobic Exercise of Exhaustive Treadmill Running in Sedentary Collegiate Men

نویسندگان [English]

  • nourmohammad delavaribanitak 1
  • zia falahmohammadi 2
  • rozita fathi 2
  • Mehran Naghizadeh Ghomi 3
  • vahid talebi 4

1 MSc of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology and Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran

2 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology and Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran

3 Assistant Professor of Statistics, Department of Statistics, Faculty of Mathematics, University of Mazandaran

4 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology and Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of magnesium sulfate supplementation on fatigue threshold electromyography (EMGFT), lactate and time to exhaustion (TTE) following a session of aerobic exercise (exhaustive treadmill running) in sedentary collegiate men. For this purpose, 16 sedentary male students (mean age: 25.25 ± 1.18 years, height: 176.18 ± 4.75 cm, weight: 79.51 ± 25.65 kg) were randomly divided into supplementary (n=8) and placebo (n=8) groups. Blood samples were collected in four phases: before and immediately after Bruce test in pretest and posttest. Data were analyzed by repeated measures test, covariance analysis and independent and dependent t tests at P=0.05. The results showed that TTE increased (5.44%) in magnesium sulfate group after the supplementation (P<0.05). Also, magnesium sulfate supplementation increased the occurrence of EMGFT (140%) (P<0.05). But the lactate changes were not significant in both groups (P>0.05). The results of this study indicated that the supplementation of magnesium sulfate lowered the slope of muscle EMGFT activity following a session of exhaustive treadmill running.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • fatigue threshold electromyography
  • magnesium sulfate
  • time to get exhaustion
1. توفیقی، اصغر؛ ساعد موچشی، صابر (1392). «مقایسة تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت مکمل بیکربنات سدیم بر شاخص‌های خستگی و عملکردی مردان فعال به‌دنبال فعالیت هوازی وامانده‌ساز»، مجلة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز دورة 35، ش 3، مرداد و شهریو، ص 42-40.
 
2. دست‌منش، سیاوش؛ شجاع الدین، سید صدرالدین (1389). «آیا خستگی عضلانی بر ثبات عملکردی مردان ورزشکار تأثیر می­گذارد؟»، پژوهش در علوم توانبخشی، سال ششم، ش 1، بهار و تابستان.
3. رنجبر، روح‌الله؛ کردی، محمدرضا؛ گائینی، عباسعلی (1387). «تأثیر مصرف کافئین بر توان هوازی، شاخص خستگی و سطوح لاکتات خون دانشجویان پسر فعال»، نشریة علوم زیستی ورزشی، ش 1.
4. شکرالهی یانچشمه، ایوب؛ خاکپور، کیوان؛ یثربی، بهزاد. «حرکات ورزشی و تحلیل سیگنال­های الکترومیوگرام (EMG)»، مجلة مهندسی پزشکی، ش 118.
5. معتمدی، پژمان؛ رجبی، حمید؛ ابراهیمی، اسماعیل (1389). «تأثیر برنامه­های تمرینی تداومی و تناوبی، هوازی و مقاومتی بر کارایی حرکت دوندگان مرد تمرین‌کردة استقامتی»، نشریة علوم حرکتی و ورزش، سال هشتم، ش 15، بهار و تابستان.
6. مختاری، مختار؛ شریفی، اسفندیار؛ عباس­نیا، شهربانو (1391). «اثر تجویز خوراکی سولفات منیزیم بر سطح سرمی هورمون­های محور هیپوفیز-تیروئید در موش­هاس صحرایی نر»، مجلة علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دورة 19، ش 1، بهار.
7. مینونژاد، هومن؛ رجبی، رضا؛ رحیمی، عباس؛ صمدی، هادی (1388). «ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻣﯿﻮﮔﺮاﻓ ﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ارﮐﺘﻮر اﺳﭙﺎ ﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻨﺎﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ای و ﮐﻤﺮی»، فصلنامة المپیک، سال هفدهم، ش 2، تابستان.
8. هارگریوس، مارک (1378). ورزش و متابولیسم، ترجمۀ عباسعلی گائینی و ناظم فرزاد.
 
 
9. Abbie E. Smith · Jordan R. Moon · Kristina L. Kendall · Jennifer L. Graef · Christopher M. Lockwood · Ashley A. Walter · Travis W. Beck · Joel T. Cramer · JeVrey R. Stout (2009). The effects of beta-alanine supplementation and high-intensity interval training on neuromuscular fatigue and muscle function. Eur J Appl Physiol 105:357–363 DOI 10.1007/s00421-008-0911-7
10. Al-Mulla M.R, Sepulveda F, Colley M (2011). A Review of Non-Invasive Techniques to Detect and Predict Localised Muscle Fatigue. www.mdpi.com/journal/sensors
11. Douglas G. Bell á Ira Jacobs á Jiri Zamecnik (1998). Effects of caffeine, ephedrine and their combination on time to exhaustion during high-intensity exercise. Eur J Appl Physiol 77: 427±433
 
12. ERIC W. FINSTAD, IAN J. NEWHOUSE, HENRY C. LUKASKI, JIM E. MCAULIFFE, and CAMERON R(2000). STEWAR. The effects of magnesium supplementation on exercise performance. School of Kinesiology, Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, CANADA; and USDA Human Nutrition Research Centre, Grand Forks, N
 
13. Graef J.L, Smith A.E, Kendall K.L, Walter A.A, Moon J.R, Lockwood C.M, Beck T.W, Cramer J.T, Stout J.R (2008). The relationships among endurance performance measures as estimated fromVO2PEAK, ventilatory threshold, and electromyographic fatigue threshold: a relationship design. Dynamic Medicine 2008, 7:15
14. Harris RC, Soderlund K, Hultman E(1992). Elevation of creatine in resting and exercised muscle of normal subjects by creatine supplementation.  Clin Sci (Lond) 83(3):367-374.
15. Henry C Lukaski, William W Bolonchuk. Leslie M Klevay, David B Milne, Harold H Sandstead (1983). Maximal oxygen consumption as related to magnesium, copper, and zinc. The American Journal ofClunical Nutrition 37: MARCH 1983, pp 407-415. Printed in USA © 1983 American Society for Clinical Nutrition
16. Jimmy C. Smith á Daniel P. Stephens á Emily L. Hall Allen W. Jackson á Conrad P. Earnest (1998). Effect of oral creatine ingestion on parameters of the work rate-time relationship and time to exhaustion in high-intensity cycling. Eur J Appl Physiol 77: 360±365
 
17. JEFFREY STOUT, JOAN ECKERSON, KYLE EBERSOLE, GERI MOORE, SHARON PERRY, TERRY HOUSH, ANTHONY BULL, JOEL CRAMER, ASH BATHEJ (2000). Effect of creatine loading on neuromuscular fatigue threshold. J. Appl. Physiol. 88: 109–112,
18. Lukaski HC (1995). Micronutritiens (magnesium, zinc and cupper): Are mineral suplem ents needed for athletes? Sport Nutrition 74 –83
 
 
19. Matsumoto T, Ito K, Moritani T (1991). The relationship between anaerobic threshold and electromyographic fatigue threshold in college women.  Eur J Appl Physiol Occup Physiol,63(1):1-5.
20. Moritani T, Takaishi T, Matsumoto T: Determination of maximal power output at neuromuscular fatigue threshold. J Appl Physiol1993, 74(4):1729-34.
21. McClaren, D. P., H. Gibson, M. Parry-Billings, and R. H. T. Edwards (1989). A review of metabolic and physiological factors in fatigue. Exerc. Sport Sci. Rev. 17: 29–68,
22. Nielsen F.H, Lukaski H.C (2006). Update on the relationship between magnesium and exercise. Magnesium Research 2006; 19 (3): 180-9
23. Rose LL, Carroll D R, Lowe SL, Peterson EW, Cooper KH(1970). Serum electrolyte changes after a marathon running. J. Appl. Physiol. 29, 449 –451
 
24. Rayssiguier Y, Guezennec CY, Durlach J(1990). New Experimental and clinical data on the relationship between magnesium and sport. Magnes. Res. 3, 93 –102
 
 
25- Smith A.E, Walter A.A, Herda T.J, Ryan  E.D,  Moon  J.R, Cramer  J.T,    Stout J.R (2007).  Effects of creatine  loading on electromyographic fatigue threshold during cycle ergometry in college-aged women. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2007, 4:20
26- Stout J.R, Cramer J.T, Zoeller R.F, Torok D, Costa P, Hoffman J.R, Harris R.C (2006).  Effects of  β-alanine supplementation on the onset of neuromuscular fatigue and ventilator  threshold in women. Amino Acids (2006) DOI 10.1007/s00726-006-0474-z Printed in The Netherlands
27. Svedahl K, MacIntosh BR (2003) Anaerobic threshold: the concept and methods of measurement. Can J Appl Physiol 28: 299–323
 
28. S. W. Golf, O. Happel, V. Graef (1984). Plasma Aldosterone, Cortisol and Electrolyte Concentrations in Physical Exercise after Magnesium Supplementation. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. Vol. 22, 1984, pp. 717-72
 
29. Taylor AD, Bronks R, Bryant AL (1997) The relationship between electromyography and work intensity revisited: a brief review with references to lacticacidosis and hyperammonia. Electromyogr Clin Neurophysiol 37: 387–39
 
 
30. V Çınar, M Nizamlıo lu, R Mo ulkoc (2006). The effect of magnesium supplementation on lactate levels of sportsmen and sedanter. Acta Physiologica Hungarica, Volume 93 (2 –3),  pp. 137 –144  DOI: 10.1556/APhysiol.93.2006.2 -3.4
 
31. Wilhelm Jahnen-Dechentand Markus Ketteler. Magnesium basics. Clin Kidney J (2012) 5[Suppl 1]: i3–i14 doi: 10.1093/ndtplus/sfr