نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه‌ی تأثیر شیوه های مختلف فعالیت ورزشی بر IL-6 و IL-10 و کنترل وزن موش های صحرایی نر بالغ بود. در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (با سن 8 هفته‌ و میانگین وزن 10±170 گرم)، به طور تصادفی به 5 گروه مساوی 8 تایی کنترل، فعالیت ورزشی استقامتی(ET-Endurance Training) ، فعالیت ورزشی تناوبی شدید (HIIT-High Intensity Interval Training)، فعالیت ورزشی تداومی شدید (ST-Sprint Training) و فعالیت ورزشی بر سطح شیب‌دارITW-Incline Treadmill Workout) ) تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه برنامه تمرینی نداشت و گروه‌های فعالیت ورزشی به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته فعالیت ورزشی انجام دادند. IL-6 و IL-10 با روش الایزا سنجیده شد و داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه با 05/0p < تحلیل شدند. پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر IL-6 و IL-10 پلاسمایی پس از 8 هفته، در هیچ‌یک از گروه‌های تمرینی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت(05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Modes of Training on Plasma Levels of IL-6 and IL-10 in Male Mature Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Hamed Barzegar 1
  • Elham Vosadi 1
  • Mahboobeh Borjian Fard 2

1 PhD of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate and compare the effect of different modes of exercise training on IL-6 and IL-10 and weight control in adult male rats. In this experimental-trail, 40 Wistar rats were divided into five groups: (1) Sedentary (Sed), (2) Endurance Training (ET), (3) High-Intensity Interval Training (HIIT), Sprint Training (ST), Incline Treadmill Workout (ITW); Sed group was regarded as control. ET group received 8-wk Mild-intensity endurance exercise. The exercise schedule of HIIT group consisted of high intensity interval training for 8 weeks (with Active recovery). ST group run on treadmill for 8-weeks with high intensity. ITW group ran on the inclined treadmill. IL-6 and IL-10 was assessed using commercial ELISA kits and the data were analyzed by one-way ANOVA. Statistical differences were considered significant at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance training
  • high-intensity interval training
  • IL-6
  • IL-10
  • sprint training