نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران. بابلسر- ایران.

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. دانشگاه علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد. یاسوج، ایران.

3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.

4 استادیار فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد. شهرکرد- ایران.

چکیده

 
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فعالیت ورزشی پلیومتریک حاد با و بدون مصرف ویتامینc بر غلظت سرمی عامل نروتروفیک مشتق از مغز  (BDNF)مردان غیرفعال بود.در این مطالعۀ نیمه­تجربی 36 مرد غیرفعال به‌طور تصادفی به چهار گروه (مکمل+ فعالیت ورزشی، مکمل، فعالیت ورزشی و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌های ترکیبی و گروه فعالیت ورزشی برنامۀ منتخب پلیومتریک را اجرا کردند. همچنین در دورۀ پژوهش، مکمل ویتامینc، روزانه به مقدار 500 میلی­گرم، به‌صورت کپسول و به مدت یک هفته توسط آزمودنی‌های گروه ترکیبی و مکمل مصرف شد. خون­گیری از افراد پیش و پس از برنامۀ تمرینات به‌منظور اندازه‌گیری BDNF به‌عمل آمد. سطوح BDNF با استفاده از کیت آزمایشگاهی و روش الایزا اندازه­گیری شد. از آزمون­های T مستقل و واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی تفاوت بین گروه­ها استفاده شد. سطوح سرمی BDNF پس از مصرف ویتامینc همراه با فعالیت ورزشی پلیومتریک حاد در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری یافت. همچنین مصرف ویتامینc بدون تمرین سبب افزایش معنادار BDNF سرم شد. اما فعالیت ورزشی پلیومتریک به‌تنهایی نتوانست تغییر معناداری در غلظت سرمی BDNF ایجاد کند. به‌نظر می­رسد انجام فعالیت ورزشی پلیومتریک همراه با مصرف ویتامینc برای گسترش فواید شناختی و عملکردی مغز مفید ­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Acute Plyometric Exercise with / without Vitamin C Supplementation on Serum BDNF Concentration in Inactive Men

نویسندگان [English]

 • Hosein Nazari 1
 • Sajad Heydarpour 2
 • Shamseddin Rahimizadeh 3
 • Ebrahim Banitalebi 4

1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 MSc of Exercise Physiology, Science and Research University of Kohkilouye and Boyer Ahmad, Yasouj, Iran

3 MSc of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran

4 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Shahrkord, Shahrkord, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of acute plyometric exercise with and without vitamin C supplementation on serum BDNF concentration in inactive men. In this semi-experimental study, 36 inactive men were randomly divided into four groups: vitamin+exercise (combination), vitamin C, exercise, and control. The exercise and combination groups performed the selected plyometric protocol. Also, vitamin and combination groups consumed a 500-mg vitamin C capsule daily for 1 week. Blood samples were collected before and after the exercise protocol in order to measure BDNF. BDNF levels were measured by a laboratory kit and ELIZA method. Independent t test, one-way ANOVA and Tukey post hoc test were used to compare the differences of the groups. Serum BDNF levels significantly changed after consumption of vitamin C and acute plyometric exercise compared with control group. Also, vitamin C consumption with no exercise significantly increased serum BDNF; but plyometric exercise alone could not significantly change serum BDNF concentration. It seems that plyometric exercise with vitamin C may be beneficial to extend cognitive and functional benefits of the brain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BDNF
 • inactive men
 • plyometric exercise
 • vitamin c
 1. رحمانی­نیا، فرهاد؛ طالبی، الهه؛ ابراهیم، خسرو (1380). «بررسی تأثیر دو شیوۀ مصرف ویتامینc بر میزان دامنۀ حرکتی و قدرت برون‌گرای عضلات تاکنندۀ آرنج پیش از کوفتگی عضلانی تأخیری»، فصلنامۀ حرکت، 7[Mj1] ، ص 76-67.

 

 1. جیمز سی، رادکلیف؛ رابرت سی، فاکس (1386). پلیومتریک نظری و کاربردی، ترجمۀ ضیاء فلاح محمدی، نشر دانشگاه مازندران.

 

 1. فلاح محمدی، ضیاء؛ نظری حسین (1392).تأثیرچهارهفتهتمرینپلیومتریکبرغلظتسرمیفاکتور نروتروفیکمشتقازمغزمردانفعال،فیزیولوژیورزشی، 5 (20)[Mj2] ، ص 38-29.

 

 1. نجاتی، مسعود (1383). «اندازه‌گیری غیرمستقیم اسید اسکوربیک (ویتامین) به روش طیف‌سنج نوری»، نشریۀ شیمی و مهندسی شیمی ایران، 23(2)[Mj3] .

 

 1. Bekinschtein, P.; Cammarota, M.; Katche, C.; Slipczuk, L.; Rossato, JI.; Goldin, A.; et al. (2008). "BDNF is essential to promote persistence of long-term memory storage". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105 (7), 2711–6.

 

 1. Cassilhas RC, Lee KS, Fernandes J, Oliveira MG, Tufik S, Meeusen R, de Mello MT. (2012). “Spatialmemory is improved by aerobic and resistanceexercise through divergentmolecularmechanisms”. Neuroscience. 202, 309-17.

 

 1. Cotman CW, Berchtold NC, Christie LA. (2007). “Exercise builds brain health: key roles of growth factorcascades and inflammation”. Trends Neurosci. 30, 464–72.

 

 1. Ding Q, Vaynman S, Akhavan M, Ying Z, Gomez Pinilla F. (2006). “Insulin-like growth factor I interfaces with brain-derived neurotrophic factor-mediated synaptic pla sticity to modulate aspectsof exercise-induced cognitive function”. Neuroscience. 140, 823-33.

 

 1. Goekint M, De Pauw K, Roelands B, Njemini R, Bautmans I, Mets T, Meeusen R. (2010). “Strength training does not inXuence serum brain-derived neurotrophic factor”. Eur J Appl Physiol.110(2),285-93.

 

 

 1. Gold, S.M. Schulz, K., Hartmann, S., Mladek, M. Lang, U. Hellweg, R., Reer, R. Braumann, K., Heesen, C. (2003). “Basal serum levels and reactivity of nerve growth factor and brain derived neruotropic factor to standardized acute exercise in multiple sclerosis and controls”. J. Neuroimmunol.138, 99-105.

 

 1. Gomez-Pinilla F. (2008). “Brain foods: the effects of nutrients on brain function”. Nature Reviews Neuroscience. 9, 568-578.

 

 1. Griffin, E.; Foley, C.; Mullally, S.; O’ Mara, S.; Kelly, A. (2004). “The effect of acute exercise on hippocampal based learning and serum growth factor concentration in sedentary young men”. Behavioural pharmacology. 135, 96–104.

 

 1. Hennigan A, O’Callaghan RM, Kelly AM. (2007). “Neurotrophins and their receptors: roles in plasticity, neurodegeneration and neuroprotection”. Biochemical Society Transactions. 35, 424-427.

 

 

 1. Hillman CH, Motl RW, Pontifex MB, Posthuma D, Stubbe JH, Boomsma DI, et al. (2006). “Physical activity and cognitive function in a cross-section of younger and older community-dwelling individuals”. Health Psychol. 25, 678-87.

 

 1. James M. May, M.D. (2012). “Vitamin C transport and its role in the central nervous system”. Subcell Biochem. 56, 85–103.

 

 

 1. Kalir H. H. and Mytilineou C. (1991). “Ascorbic-acid in mesencephalic cultures effects on dopaminergic neuron development”. J. Neurochem. 57, 458-464.

 

 1. Kuipers SD, Bramham CR. (2006). “Brain-derived neurotrophic factor mechanisms and function in adult synaptic plasticity: New insights and implications for therapy”. Current opinion in drug discovery and development. 9(5),580-586.

 

 

 1. LachmanME, Neupert SD, Bertrand R, Jette AM. (2006). “The effects of strength training on memory ofolder adults”. J Aging Phys Act. 14, 59-73.

 

 1. Long BC, van Stavel R. (1995). “Effects of exercise training on anxiety: a meta-analysis”. J App SportPsyc. 7, 167-89.

 

 

 1. Oliff, H., Berchtold, N., Isackson, P. Cotman, C.W. (1998). “Exercise induced regulation of brain derived neurotrophic factor (BDNF) transcripts in the rat hippocampus”. Brain Res. Mol. 61, 147-153.

 

 1. Podmore ID, Griffiths H, Herbert K, Mistry N, Lunec J. (1998). “Vitamin C exhibits pro-oxidant properties”. Nature.392- 9.

 

 

 1. Rai A, Madhyastha S, Rao G, Rai R , Sahu S. (2013). “A Comparison of Resveratrol and Vitamin C Therapy on Expression of BDNF in Stressed Rat Brain Homogenate”. IOSR Journal Of Pharmacy. 3(10),22-27.

 

 1. Rhodes, J.S., Van Praag, H., Jeffrey, S., Girard, I. Mitchell, G., Garland Jr, Gage, F.H. (2003). “Exercise increases hippocampal neurogenesis to high levels but does not improve spatial learning in mice bred for increased voluntary wheel running”. Behav. Neurogenesis. 117, 1006-1016.

 

 

 1. Smith MA, Makino S, Kvetnansky R, Post RM. (1995). “Effects of stress on neurotrophic factor expression in the rat brain”. Ann NY Acad Sci. 771, 234-239.

 

 1. Suijo K, Inoue S, Ohya Y, Odagiri Y, Takamiya T, Ishibashi H, et al. (2013). “Resistance exercise enhances cognitive function in mouse”. Int J Sports Med. 34(4), 368-75.

 

 

 1. Van Praage, H., Kemperman, G., Gage, F. (1999). “Running increases cell proliferation and neurogenesis in the adult mouse dentate gyrus”. Nat Neurosci. 2, 266-270.

 

 1. Van Praag H, Shubert T, Zhao C, Gage FH. (2005). “Exercise Enhances Learning and HippocampalNeurogenesis in Aged Mice”. Neurosci. 25(38), 8680–5.

 

 

 1. Wu A, Ying Z, Gomez-Pinilla F. (2008). “Docosahexaenoic acid dietary supplementation enhances the effects of exercise on synaptic plasticity and cognition”. Neuroscience. 155, 751-759.

 

 1. Yamada K, Nabeshima T. (2003). “Brain-derived neurotrophic factor/TrkB signaling in memory processes”. J PharmacolSci. 91, 267–70.

 

 

 1. Yan J, Studer L, McKay R. (2001). Ascorbic acid increases the yield ofdopaminergic neurons derived from basic fibroblast growth factor expanded mesencephalic precursors”. Journal of Neurochemistry. 76, 307-311.

 

 1. Yarrow, J.F, White, L.J, McCoy, S.C, Borst, S.E. (2010). “Training augments resistance exercise induced elevation of circulating brain derived neurotrophic factor (BDNF)”. NeurosciLett. 479(2),161-5.

 

 

 1. Yuan J, Yankner B .(2000). “Apoptosis in the nervous system”. Nature. 407, 802– 9.

 

 1. Zoladz, J.A, Pilc, A, Majerczak, J, Grandys, M, Zapart-Bukowska J, Duda, K. (2008). “Endurance training increases plasma brain-derived neurotrophic factor concentration in young healthy men”. J PhysiolPharmacol. 7,119-32.