نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سه نوع برنامۀ تمرینی مقاومتی بر آمادگی ­جسمانی دختران بود. 30 دختر به سه گروه تمرین پلایومتریک با انسداد عروق، تمرین پلایومتریک بدون انسداد عروق و تمرین قدرتی-توانی تقسیم شدند. تمرینات شش هفته اجرا شد. پیش و پس از تمرینات آزمون­های آمادگی جسمانی به­عمل آمد. داده­ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه‌وتحلیل شد.نتایج حاکی از افزایش معنا­دار سرعت، توان انفجاری و چابکی در هر سه گروه­ تمرینی بود.افزایش سرعت در گروه تمرین پلایومتریک با انسداد عروق (8/16درصد) نسبت به گروه تمرین پلایومتریک بدون انسداد عروق (6/9درصد) و تمرین قدرتی- توانی (3/7درصد) تفاوت معنا­داری داشت. توان انفجاری دو گروه تمرینی پلایومتریک (7/18 درصد در گروه بدون انسداد و 18 درصد در گروه با انسداد) نسبت به گروه تمرین قدرتی-توانی (6/4درصد) تفاوت معنا­داری داشت. در چابکی در دو گروه تمرینات پلایومتریک (7/6 درصد در گروه با انسداد و 5/6 درصد در گروه بدون انسداد) نسبت به گروه قدرتی-توانی (3 درصد) تفاوت معنا­داری مشاهده شد. اما در تعادل و توان بی­هوازی بین سه گروه تفاوت معنا­داری مشاهده نشد. بنابراین می­توان گفت تمرینات پلایومتریک (چه با انسداد و چه بدون انسداد) نسبت به تمرینات قدرتی-توانی، تأثیر بیشتری بر سرعت، توان انفجاری و چابکی دختران ورزشکار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Three Types of Resistance Training Program (Plyometric with/without Vascular Occlusion and Power-Resistance Training) on Selected Physical Fitness Factors in Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Mohammadi Joneid Abad 1
  • Seyed Ali Reza Hosseini-Kakhk 2
  • Roya Askari 3

1 MSc Student, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of three types of resistance training program on girls' physical fitness. 30 girls were divided into 3 groups: plyometric training with vascular occlusion (PLO), plyometric training without vascular occlusion (PL) and power-resistance training (PR). Training programs were conducted for six weeks. Physical fitness tests were conducted before and after the training programs. The data were analyzed by one-way analysis of variance. The results indicated a significant increase in speed, explosive power and agility in all three groups. Increased speed in PLO (16.8%) had a significant difference compared with the PL (9.6%) and PR (7.3%). Explosive power in plyometric training groups (18.7 % in PL group and 18% in PLO group) had a significant difference compared with PR (4.6%). There was a significant difference in agility in PLO and PL groups (6.7% in PLO and 6.5% in PL group) compared to PR (3%). But, there were no significant differences among the three training groups in balance and anaerobic power. The plyometric training (either PLO or PL) had greater effects on speed, explosive power and agility in female athletes compared with PR training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agility
  • plyometric training
  • power
  • speed
  • vascular occlusion
. حسینی کاخک، سید علیرضا؛ شریفی مقدم، اکرم؛ حامدی‌نیا، محمدرضا؛ آذرنیوه، مرضیه سادات (1390). مقایسۀ اثر تمرینات قدرتی سنتی با تمرینات قدرتی با انسداد عروق بر عملکرد عضلانی و استقامت قلبی-عروقی در دختران جوان. علوم زیستی ورزشی، (10): ص 114-95.
2. رواسی، علی‌اصغر؛ گائینی، عباسعلی؛ تاسمه، مجید؛ عبدی، هادی؛ عبدالمحمدی، امیر (1393). تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزاد­کار جوان شهرستان ایلام. علوم زیستی ورزشی، 6(2): ص 204-191.
3. محمدعلی نسب، ابراهیم؛ صاحب­الزمانی، منصور (1391). اثر یک دوره تمرین­های پایداری مرکزی بدن بر مؤلفه‌های آزمون تعادلی Y در بازیکنان فوتسال. طب ورزشی، (9): ص 86-63.
4. عنابستانی، محبوبه (1392). مقایسۀ تمرینات ترکیبی با و بدون انسداد عروق بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی زنان یائسه. پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری. ص 62-61.
5. فراهانی، ریحانه؛ نورسته، علی‌اصغر؛ هلالات، زینب؛ آقاله، علی (1392). مقایسۀ تعادل ایستا و پویای مردان سالم، نابینا و کم‌شنوای ورزشکار با غیرورزشکار". نشریۀ تخصصی فیزیوتراپی. 3(1): ص 38-24.
6. ولی‌پور ده­نو، وحید؛ قراخانلو، رضا؛ رهبری‌زاده، فاطمه؛ مولی، سید جواد (1389). سازگاری‌های عصبی-عضلانی و عملکردی به تمرین منتخب پلایومتریک در مقابل ترکیب تمرین مقاومتی و پلایومتریک. علوم زیستی ورزشی، 7: ص 113-91.
 
7. Abe T, Kawamoto K, Yasuda T, Kearns CF, Midorikawa T, Sato Y. (2005). "Eight days Kaatsu resistance training improved sprint but not jump performance in collegiate male track and field athletes." International Journal of Kaatsu Research. 1, pp 19-23.
8. Argus CK, Gill ND, Keogh JW, Mcguigan MR, Hopkins WG. (2012). "Effects of two contrast training programs on jump performance in rugby union players during a competition phase." International Journal of Sports Physiology and Performance. 7, pp 68-75.
9. Arsalan C. (2005). "Relationship between the 30-second wingate test characteristics of isometric and explosive leg strength in youth subjects." Journal of Strength and Conditioning Research. 19(3), pp 658–666.
10.Bird SP, Tarpenning KM, Marino FE. (2005). Designing resistance training programs to enhance muscular fitness". Sports medicine. 35(10), pp 841-851.
11. Bompa TO. (1999). "Periodization training for sports." Human Kinetics. pp 163-165.
12. Campillo RR, Andrade D, Izquierdo M. (2013). "Effect of plyometric training volume and training surface on explosive strength." Journal of Strength and Conditioning Research. 27(10), pp 2714–2722.
13. Campo SS, Vaeyens R, Philippaerts RM, Redondo JC, Benito AB, Cuadrado G. (2009). "Effects of lower-limb plyometric training on body composition, explosive strength, and kicking speed in female soccer players." Journal of Strength and Conditioning Research. 23(6), pp 1714–1722.
14. Chimera NJ, Swanik KA, Swanik CB, Straub SJ. (2004). "Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance in female athletes." Journal of Athletic Training. 39(1), pp 24–31.
15. Chelly MS, Ghenem MA, Abid K, Hesmassi S, Tabka Z,Shephard RJ. (2010). "Effect of in-season short-term plyometric on leg power, jump and sprint performance of soccer players." Journal of Strength and Conditioning Research. 24(10), pp 2670–2676.
16. Cronin J, Mcnair PJ, Marshall RN. (2001). "Velocity specificity, combination training and sport specific tasks." Journal of Science and Medicine in Sport. 4(2), pp 168-178.
17. Davaran M. Elmieh A, Arazi H. (2014). "The effect of a combined (plyometric-sprint) training program on strength, speed, power and agility of karate-ka male athletes."Research Journal of Sport Sciences. 2(2) 38-44.
18. Ebben WP. (2007). "Plyometrics: Practical guidelines for plyometric intensity." NSCA’s Performance Training Journal. 6(5), pp 12-16.
19. Fahs C, Loenneke JP, Rossow LM, Thiebaud RS, Bemben MG. (2012). "Methodological considerations for blood flow restricted resistance exercise." J Trainology. 1: 14-22.
20. Faigenbaum AD, McFarland JE, Keiper FB, Tevlin W, Ratamess NA, Kang J. (2007). "Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years." Journal of Sports Science and Medicine. 6, pp 519-525.
21. Fatouros IG, Kambas A, Katrabasas I, Nikolaidis K, Chatzinikolaou A, Leontsini D, et al. (2005). "Strength training and detraining effects on muscular strength, anaerobic power, and mobility of inactive older men are intensity dependent." British journal of sports medicine. 39, pp 776–780.
22. Fishbeck M, Janot J, Heil C, Alsheskie E, Daleiden A, Erickson E, et al. (2013). "The effect of plyometric and agility training on balance and functional measures in middle aged and older adults." Journal of Fitness Research. 2, pp 30-40.
23. Folland JP, Williams AG. (2007). "The adaptations to strength training morphological and neurological contributions to increased strength." Sports medicine. 37 (2), pp 145-168
24. Fukashiro S, Hay DC, Nagano A. (2006). "Biomechanical behavior of muscle-tendon complex during dynamic human movements." Journal of Applied Biomechanics. 22, pp 131-147.
25. Geronek P, Holdys J, Konarski J, Krysciak J, Wolc A.(2013). "ACE I/D genotype in professional fi eld hockey players." Trend in Sport Sciences. 1(20), pp 36-40.
26. Goto K, Ishii N, Kizuka T, Takamatsu K. (2005). "The impact of metabolicstress on hormonal responses and muscular adaptations." Medicine & Science in sports & Exercise. 37, pp 955-963.
27. Gottlieb R, Eliakim A, Shalom A, Dellolacono A, Meckel Y. (2014)." Improving anaerobic fitness in young basketball players: plyometric vs. specific sprint training." Journal of Athletic Enhancement. 3(3), pp 1-6.
28. Gnaneshwar MR, Gopinath R. (2014). "Effect of ploymeric training isotonic training and combination of plyometric and isotonic training on leg strength and muscular endurance." International Educational E-Journal. 1, pp 199-202.
29. Hakkinen K, Pakarinen A, Kreamer WJ, Hakkinen A, Valkeinen H, Alen M. (2001). "Selective muscle hypertrophy, changes in EMG and force, and serum hormones during strength training in older women." Journal of Applied Physiology. 91, pp 569–580.
30. Jung AP. (2003). "The impact of resistance training on distance running performance." Sports medicine. 33 (7), pp 539-552.
31. Karabulut M, Abe T, Sato Y, Bemben M. (2007). "Overview of neuromuscular adaptations of skeletal muscle to KAATSU Training." International Journal of Kaatsu Research. 3, pp 1-9.
32. Kibele A, Behm DG. (2009). "Seven week of instability and traditional resistance training effects on strength, balance and functional performance." Journal of Strength and Conditioning Research. 0(0), pp 1-8.
33. Klondi F. (2012). "Effect of elastic exercises, plyometric and resistance on anaerobic performance of elite volleyball players of Kurdistan province." Studies in exercise science. 12, pp 13-26.
34. Kubo K, Komuro T, Ishiguro N, Tsunoda N, Sato Y, Ishii N. (2006). "Effects of low-load resistance training with vascular occlusion on the mechanical properties of muscle and tendon." Journal of Applied Biomechanics. 22, pp112-119.
35. Laurentino G, Ugrinowitsch C, Aihara AY, Fernandes AR, Parcell AC, Ricard M, Tricoli V. (2008). "Effects of strength training and vascular occlusion." International Journal of Sports & Medicine. 29, pp 664-667.
36. Lehnert M, Hulka K, Maly T, Fohler J, Zahalka F. (2013). "The effect of a 6 week plyometric training program on explosive strength and agility in professional basketball players." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. 43(4), pp 7-15.
37. Madaram H, Ochi E, Tomioka Y, Nakazato K, Ishii N. (2011). "Blood flow-restricted training does not improve jump performance in untrained young men." Acta Physiologica Hungarica. 98(4), pp 465-471.
38. Marcovic G, Jukic I,Milanovic D, Metikos D. (2007). "Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance." Journal of Strength and Conditioning Research. 21(2), pp 543–549.
39. Mayer GD, Ford KR, Brent JL, Hewett TE. (2006). "The effect of plyometric vs. dynamic stabilization and balance training on power, balance and landing force in female athletes." Journal of Strength and Conditioning Research. 20(2), pp 345-353.
40. Miller MG, Herniman JJ, Ricard MD. Cheatham CC, Michael TJ. (2006). "The effect of a 6 week plyometric training program on agility." Journal of Sports Science and Medicine. 5, pp 459-465.
41. Miller MG, Berry DC, Bullard S, Gilders R. (2002). "Comparisons of land-based and aquatic-based plyometric programs during an 8-Week training period." Journal of sport rehabilitation. 11, pp 268-283.
42. Miszko TA, Cress ME, Slade JM, Covey CJ, Agrawal SK, Doerr CE. (2003). "Effect of strength and power training on physical function in community dwelling older adults." Journal of Gerontology: medical sciences. 58(2), pp 171-175.
43. Moller JB, Magnusson SP, Rasmussen LR, Kjaer M, Aagaard P. (2005). "Muscle performance during maximal isometric and dynamic contractions is influenced by the stiffness of the tendinous structures." Journal of Applied Physiology. 99, pp 986–994.
44. Perez- Gomez J, Olmedillas H, Delgado-Goerra S, Royo IA, Vicente-Rodriguez G, Ortiz RA, et al. (2008). "Effect of weight lifting training combined with plyometric exercise on physical fitness, body composition, and knee extension velocity during kicking in football." Applied physiology, nutrition, and metabolism.33, pp 1-10.
45. Piirainen JM, Cronin NJ, Avela J, Linnamo V. (2014). "Effects of plyometric and pneumatic explosive strength training on neuromuscular function and dynamic balance control in 60–70 year old males." Journal of Electromyography and Kinesiology. 24(2), pp 246-252.
46. Reeves GV, Kraemer RR, Hollander DB, Clavier J, Thomas C, et al. (2006). "Occlusion moderately difficult resistance exercise without resistance exercise with partial vascular occlusion and Comparison of hormone responses following light." Journal of Applied Physiology. 101, pp 1616-1622.
47. Rimmer E, Slevert G. (2000). "Effect of a plyometric intervention program on Sprint Performance." Journal Strength Cond Res. 14(3), pp 295-301.
48. Sato Y. (2005). "The history and future of KAATSU Training." International Journal of Kaatsu Research. 1, pp 1-5.
49. Sedano S, Matheu A, Redondo JC, Cuadrado G. "Effects of plyometric training on explosive strength, acceleration capacity and kicking speed in young elite soccer players." The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 51(1), pp 50-58.
50. Shahidi F, Ghareh MA, Najadpanah KY, Lotfi G.(2012). "The effect of two resistance training types on muscle fitness and anaerobic capacity in 16-18 years old male soccer players." Annals of Biological Research. 3(6), pp 2713-2717.
51.Shaji J, Isha S. (2009). "Comparative analysis of plyometric training program and dynamic stretching on vertical jump and agility in male collegiate basketball player." Al Ameen Journal of Medicine & Science. 2 (1), pp 36 -46.
52. Sivakumar m. Johnson S, Rajendran K. (2014). "Influence of plyometric training circuit training and weight training on leg strength back strength anaerobic power among inter collegiate volleyball players." Star International Journal. 9(3).
53. Thomas K, French D, Hayes PR. (2009). "The effects of two plyometric training techniques on muscular power and agility in youth soccer players." Journal of Strength and Conditioning Research. 0(0), pp 1-13.
54. Vaczi M, Tollar J. Meszler B. Juhasz I, Karsai I. (2013). "Short-term high intensity plyometric training program improves strength, power and agility in male soccer players." Journal of Human Kinetics. 36, pp 17-26.
55. Vascovi JD, Canavan PK, Hasson S. (2008). "Effects of a plyometric program on vertical landing force and jumping performance in college women." Physical Therapy in Sport. 9, pp 185-192.
56. Villarreal ES, Requena B, Izquierdo M, Badillo JJ. (2013). "Enhancing sprint and strength performance: Combined versus maximal power, traditional heavy-resistance and plyometric training." Journal of Science and Medicine in Sport. 16, pp 146-150.
57. Villarreal ES, Badillo JJ, Izquierdo M. (2008). "Low and moderate plyometric training frequency produces greater jumping and sprinting gains compared with high frequency." Journal of Strength and Conditioning Research. 22(3), pp 715–725.
58. Yasuda T, Loenneke JP, Thiebaud RS, Abe T. (2012). "Effects of Blood Flow Restricted Low-Intensity Concentric or Eccentric Training on Muscle Size and Strength." PLoS ONE. 7(12): e52843