نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق، مقایسۀ نیمرخ فیزیولوژیک و آنتروپومتریک ژیمناست­های مرد حرفه­ای دو استان کرمان و گیلان و مقایسۀ‌ آنها با هنجار بود. آزمودنی­ها شامل20 ژیمناست مرد حرفه­ای از دو استان کرمان و گیلان با میانگین سنی 2/2±2/15 سال، وزن 24/13±35/51 کیلو‌گرم و قد 36/11±80/161 سانتی‌متر بودند. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (t استیودنت) در سطح معناداری 05/0>P بررسی شدند. یافته‌ها نشان داد ژیمناست­های استان گیلان در انعطاف­پذیری و ژیمناست­های استان کرمان در سرعت و استقامت عضلات کمربند شانه‌ای نسبت به دیگری برتری داشتند (05/0>P). در بخش فیزیولوژیک، میانگین‌های دو استان به‌طور معناداری پایین­تر از هنجار بود و در بخش آنتروپومتریک، ژیمناست­ها در قسمت چربی زیرپوستی و طول اندام­های فوقانی و تحتانی اختلاف معناداری با هنجار داشتند (05/0>P). براساس نتایج، ژیمناست‌های این تحقیق در بخش فیزیولوژیک، در سطح پایین‌تری از هنجار قرار دارند که این امر لزوم توجه هرچه بیشتر مربیان به برنامه­های افزایش آمادگی جسمانی و فیزیولوژیک ژیمناست­ها را آشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Physiological and Anthropometric Profile of Professional Male Gymnasts in Kerman and Guilan Provinces and Their Comparison with the Existing Norm

نویسندگان [English]

 • Hamid Arazi 1
 • Mohammad Mehrtash 2

1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

2 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Educational Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey of the physiologic and anthropometric profile of professional male Gymnasts in Kerman and Guilan provinces and comparing them with the norm. Subjects included 20 professional male gymnasts from Kerman and Guilan provinces with mean age 15.2±2.2 yrs, weight 51.35±13.24 kg and height 161.80±11.36 cm. Data were analyzed by using descriptive and inference Statistic (t student) at P

کلیدواژه‌ها [English]

 • anthropometry
 • gymnastics
 • norm
 • physiological
 • profile
 1.     محتشمی، احمد (1385). حرکات تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نوین در ژیمناستیک، بامداد کتاب، چ دوم.
 2.    چوک، ایوان؛ کاراکسونی، استوان (1385). دارحلقه (روش‌ها، عقاید، مؤسسین، تاریخچه)، بامداد کتاب، چ اول.
 3.   بومپا، تئودور (1388). علم تمرین (زمان‌بندی، تئوری و روش‌شناسی تمرینات ورزشی)، ترجمۀ دکتر وحید تأدیبی، دانشگاه رازی چ اول.
 4.     رضایی، سادات (1379). آموزش ژیمناستیک پایه، دانشگاه تربیت معلم، ص 17-10.

     5. هلاوی، ناصر (1381). آثار برگزیدۀ اولین همایش ملی بررسی راهکارهای توسعۀ ژیمناستیک کشور، 2 و3 بهمن‌ماه، ص 97-85.

 1. 6.     Amigó, A. I., Faciabén, A. B., Evrard, M. M., Ballarini, P. A. G., & Marginet, M. C. (2009). "Height, weight, somatotype and body composition in elite Spanish gymnasts from childhood to adulthood". Apunts: Medicina de l'esport44(161), 18-28.
 2. 7.     Barantsev, S. A. (1985). "Do gymnasts need to develop aerobic capacity.Gymnastika", 2, 14-17.
 3. 8.     Baxter-Jones, A. D. G., Helms, P., Maffulli, N., Baines-Preece, J. C., & Preece, M. (1995). "Growth and development of male gymnasts, swimmers, soccer and tennis players: a longitudinal study". Annals of human biology22(5), 381-394.
 4. 9.     Caine, D. J., Russell, K., & Lim, L. (Eds.). (2013). "Handbook of Sports Medicine and Science, Gymnastics". John Wiley & Sons.
 5. 10.  Canhadas, I. L., Silva, R. L. P., Chaves, C. R., & Portes, L. A. (2010). "Anthropometric and physical fitness characteristics of young male soccer players". Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano,12(4), 239-245.
 6. 11.  Carter, J. E. L. (2002). "The heath-carter anthropometric somatotype-instruction manual". San Diego, USA.
 7. 12.  Clarke, H. H., & Petersen, K. H. (1961). "Contrast of maturational, structural, and strength characteristics of athletes and nonathletes 10 to 15 years of age". Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation32(2), 163-176
 8. 13.  Cross fit journal (2005), "Sports Program Stunts and Record Performance".
 9. 14.  Čuk, I., Korenčič, T., Tomazo-Ravnik, T., Peček, M., Bučar, M., & Hraski, Ž. (2007). "Differencies in morphologic characteristics between top level gymnasts of year 1933 and 2000". Collegium antropologicum31(2), 613-619.
 10. 15.  Gordon R. Cumming، Md، "Fitness Testing of Athletes"، Canadian Family Physician, August، 1970.
 11. 16.  Gualdi-Russo, E., & Graziani, I. (1993). "Anthropometric somatotype of Italian sport participant"sThe Journal of sports medicine and physical fitness33(3), 282-291.
 12. 17.  Hoffman, J. (2006). "Norms for fitness, performance, and health". Human Kinetics.
 13. 18.  Huguenin, A. (1981). "100 years of the International Gymnastics Federation, 1881-1981" (B. Unger, Trans.). Moutier: FIG.
 14. 19.  Hunt, S. A., Baker, D. W., Chin, M. H., Cinquegrani, M. P., Feldman, A. M., Francis, G. S., ... & Smith Jr, S. C. (2002). "ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: executive summary: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines" The Journal of Heart and Lung Transplantation21(2), 189-203.
 15. 20.  Jemni, M. (2009). "Bioenergetics and physiological aspects of high level gymnasts".
 16. 21.  Jemni, M. (Ed.). (2011). "The science of gymnastics". Routledge.
 17. 22.  Jemni, M., Friemel, F., Sands, W., & Mikesky, A. (2001). "Evolution of the physiological profile of gymnasts over the past 40 years. A review of the literature". Canadian journal of applied physiology= Revue canadienne de physiologie appliquee, 26(5), 442-456.
 18. 23.  Kirby, R. L., Simms, F. C., Symington, V. J., & Garner, J. B. (1981). "Flexibility and musculoskeletal symptomatology in female gymnasts and age-matched controls". The American journal of sports medicine9(3), 160-164.
 19. 24.  Knapik, J. J., Bauman, C. L., Jones, B. H., Harris, J. M., & Vaughan, L. (1991). "Preseason strength and flexibility imbalances associated with athletic injuries in female collegiate athletes"The American Journal of Sports Medicine19(1), 76-81.
 20. 25.  Leglise, M. (1992). "Age and competitive gymnastics"FIG World of Gymnastics,3, 23.
 21. 26.  Matsudo VKR، editor1984. "Testes em Ciencias Esporte Sao Caetano do Sul": Celafiscs.
 22. 27.  Poppleton, W. L., & Salmoni, A. W. (1991). "Talent identification in swimming".Journal of Human Movement Studies20(2), 85-100.
 23. 28.  Richards, J. E., Ackland, T. R., & Elliott, B. C. (1999). "The effect of training volume and growth on gymnastic performance in young women"Pediatric Exercise Science11, 349-363.
 24. 29.  Sands, W. A. (1994). "Physical abilities profiles-1993 National TOPs testing.Technique", 14(8), 15-20.
 25. 30.  Sands, W. A., & McNeal, J. R. (2000). "Enhancing flexibility in gymnastics.Technique"20(5), 6-9
 26. 31.  Sands, W. A., Salmela, J. H., Holvoet, P., & Gateva, M. (2001). "The Science of Gymnastics".
 27. 32.  "Take The U.S. Olympic 5-Ring Challenge، proud sponsor of the US Olympic team". http://www.24hourfitness.com.
 28. 33.  Tihanyi j. (1967) "Relationship Of Selection Maturational Determinants To Competitive Swimming". University Of Oregon Microform Publication.
 29. 34.  Wm A. Sands، Ph.D 1999." Why Gymnastics? This article appears in the March issue of Technique"; Vol. 19، No. 3, 7-8
 30. 35.  Zschocke, K. H. (2001). "FIG Code of Points, Artistic Gymnastics for Men".