نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی شش هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل پودر زردچوبه بر میزان CRP  پلاسما و ترکیب بدن در زنان غیرفعال بود. بدین منظور 32 زن غیرفعال 25-23 ساله  داوطلب شرکت در پژوهش شدند و و به‌طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری تمرین هوازی، تمرین هوازی –مکمل، مکمل و گروه کنترل قرار گرفتند. برنامۀ تمرینی به مدت شش هفته و هر جلسه به مدت 40 دقیقه با HR max 55% شروع و به‌صورت فزاینده اجرا شد.گروه مکمل روزانه یک گرم پودر زردچوبه مصرف کردند. از همۀ گروه­ها قبل و بعد از اتمام برنامۀ تمرینی در شرایط ناشتا خون­گیری به‌عمل آمد. داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS19، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی  Benferoniدر سطح معناداری 05/0 P< تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­ها نشان داد در همۀ گروه‌ها مقدار ) CRP000/0 (P=نسبت به گروه کنترل و مقادیر) BMI 35 5 /0P=) نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری یافت، این در حالی است که بین گروه‌های تمرین، مکمل و تمرین، مکمل و کنترل تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد (355/0 P=). مقادیر WHR نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری یافت، ولی از نظر آماری معنادار نبود (458/0 (P= . به‌طورکلی یافته­ها نشان داد که شش هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل زردچوبه، اثر مثبتی بر کاهش مقادیر  CRPدارد و به‌نظر می­رسد ترکیب فعالیت و مکمل‌گیری زردچوبه در درازمدت بر ترکیب بدنی افراد تأثیرات سودمندی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercises Combined with Curcuma Longa Supplementation on Cardiovascular Inflammatory Indexes and Body Composition in Sedentary Women

نویسندگان [English]

  • toktam shadkam 1
  • parvaneh nazarali 2
  • Nahid bijeh 3

2 Alzahra University

3 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of 6 weeks of aerobic exercise and curcuma longa supplementation on plasma CRP and body composition in sedentary women. 32 sedentary women aged between 23 and 25 were voluntarily selected and randomly assigned to 4 experimental groups (each group 8 subjects): aerobic group, aerobic-supplement group, supplement group and control group. The protocol was incrementally conducted for 6 weeks, 40 min. each session with 55% HRmax. Supplement group daily consumed 1 gr. curcuma longa. Blood samples were collected before and after the protocol in fasting state. The data were analyzed through one-way analysis of variance and Bonferroni post hoc test with SPSS19 at the signification level of PP=0.000). BMI levels significantly reduced compared with the levels before the intervention (P=0.535) while there were no significant differences among aerobic, aerobic-supplement, supplement and control groups (P=0.355). WHR levels significantly reduced compared with the levels before the intervention, but this reduction was not significant (P=0.458). Generally, findings showed that 6 weeks of aerobic exercise and curcuma longa supplementation had a positive effect on the reduction of CRP levels and it seems that a combination of physical activity and curcuma longa supplementation has a long-term beneficial effect on body composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • Cardiovascular diseases
  • CRP
  • curcuma longa powder
 1. ادب.زهره (1392)."اثر مصرف زردچوبه بر شاخص‌های تن‌سنجی، وضعیت گلیسمی و الگو چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2هایپر لپیدمی."پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ص227-217.
2. بحرالعلوم، حسن؛ توحیدنژاد، علیرضا؛ ربیعی، محمدرضا (1389)."مقایسۀ ترکیب بدنی دانشجویان پسر دارای فعالیت بدنی منظم و غیرفعال دانشگاه صنعتی شاهرود." فصلنامۀ دانش و تندرستی،5، ص24-19.
3. بیژه، ناهید؛ عبداللهی،رضا؛ جعفری، محسن؛ عجم زیبد، زهره (1389)."رابطۀ بین اندازۀ دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی."مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل. 13، ص43-36.
 
4. ترتیبیان، بختیار؛ قدرت قره‌باغ، زهرا؛ گائینی، عباسعلی؛ طلوعی آذر، جواد (1390)."تأثیر 9هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر شاخص‌های ­های قلبی-عروقی ."مجلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان،13:ص30-20
5. ذوالفقاری، مریم؛ تقیان، فرزانه؛ هدایتی، مریم (1391). مقایسۀ سه روش مصرف عصارۀ چای سبز، تمرینات هوازی و ترکیب آنها بر سطح CRP در زنان چاق.
6. مروتی،حسن؛ نجف‌زاده،حسین؛ عزیزیان،هاجر؛(1392)."بررسی اثر کورکومین بر تغییرات بافت کبد در موش‌های صحرایی آدرنالکتومی شده." مجلۀ علوم پزشکی بابل.15، ص 64-52.
7. نایبی‌فر، شیلا؛ افضل‌پور، محمداسماعیل؛ ثاقب‌جو، مرضیه؛ هدایتی، مهدی؛ شیرزایی، پریوش (1391)." تأثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش‌گر C، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه‌وزن."مراقبت­های نوین، فصلنامۀ علمی دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.8، ص196-186.
 
 
8-ABE Y, Hashimoto S, HORIE T. Curcumin inhibition of inflammatory cytokine production by human peripheral blood monocytes and alveolar macrophages. Pharmacological Research. 1999;39(1):41-7.
9- Abbas-Ali Gaini 1 PDAN, MSc Arezoo Tabrizi 3,MSc Abolfazl Farahani 4,Ph.D. The effect of an eight-week aerobic training on high sensitivity C-reactive protein of high school students with different body mass indexes. Cardiovascular Nursing Journal. 2012;4.
10-Alireza Rahimi* SH, Ali Besharati, Alireza Shokrgozar and Saba Masoumi. The effect of an Aerobic exercise on IL6, CRP and TNFa concentration in women. 2012;1(3):125-31.
11-Arikawa AY, Thomas W, Schmitz KH, Kurzer MS. Sixteen weeks of exercise reduces C-reactive protein levels in young women. Medicine and science in sports and exercise. 2011;43(6):1002-9.
12-Blake G, Ridker P. Inflammatory bio‐markers and cardiovascular risk prediction. Journal of internal medicine. 2002;252(4):283-94.
13- Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytotherapy Research. 2012;26(11):1719-25.
14-Peter R.Holt MD,Seymour Katz MD.Robert Kirshoff .Curcumin Therapy in Inflammatory Bowel Disease:A Pilot Study. Digestive Disease and Sciences.50(11):219
1-3.
15-Davar Rezaeimanesha * PAF, Soheil Saidianc. The effect of 8- week's anaerobic intermittent exercises on the amount of fibrinogen, CRP and VO2max in student athletes. Procedia - Social and Behavioral Sciences. WCPCG-2011;30:2169 – 72.
16-Elgharib N CD, Yunis W, Wehbe S, Krishnawamy G. C-reactive protein as a novel biomarker Reactant can flag atherosclerosis and help redict cardiac events. . Postgard Med. 2014;(6)(114):39-44.
17-Gomes F, Telo DF, Souza HP, Nicolau JC, Halpern A, Serrano Jr CV. Obesity and coronary artery disease: role of vascular inflammation. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2010;94(2):273-9.
18-Hatcher H, Planalp R, Cho J, Torti F, Torti S. Curcumin: from ancient medicine to current clinical trials. Cellular and Molecular Life Sciences. 2008;65(11):1631-52.
19-Huffman KM, et al. Response of high-sensitivity C-reactive protein to exercise training in an at-risk population. American Heart Journal. 2006;152(4):793-800.
20-Huxley R MS, Zheleznyakov E, Reddy S, Chan J. Body mass index,waistcircumfertence and waiist:hip ratio as predictors of cardiovascular risk:a review of the literature. Eur j Clin Nutr. 2010;1(64):16-22.
21-Impellizzeri F, Marcora S, Castagna C, Reilly T, Sassi A, Iaia F, et al. Physiological and performance effects of generic versus specific aerobic training in soccer players. International Journal of Sports Medicine. 2006;27(6):483-92.
22-Jurenka JS. Anti-inflammatory properties of curcumin, a major constituent of Curcuma longa: a review of preclinical and clinical research. Alternative Medicine Review. 2009;14(2(.
23-Khajehdehi P, Zanjaninejad B,Aflaki E,Nazarinia M,Azad F ,Malekmakan L, et al.Oral supplemetion of turmeric decrease pressure in patients suffering from relapsing or reflactory lupus nephritis :a randomized and placebo-controlled study.Journal of Renal Nutrition 2012;22(1):50-7
 
24-Kim K, Valentine RJ, Shin Y, Gong K. Associations of visceral adiposity and exercise participation with C-reactive protein, insulin resistance, and endothelial dysfunction in Korean healthy adults. Metabolism. 2008;57(9):1181-9.
25-Lev-Ari S, Maimon Y, Strier L, Kazanov D, Arber N. Down-regulation of prostaglandin E2 by curcumin is correlated with inhibition of cell growth and induction of apoptosis in human colon carcinoma cell lines. Journal of the Society for Integrative Oncology. 2005;4(1):21-6.
26-Lira FS, Yamashita AS, Uchida MC, Zanchi NE, Gualano B, Jr EM, et al. Research Low and moderate, rather than high intensity strength exercise induces benefit regarding plasma lipid profile. 2010.
27-Maneewan C, Yamauchi K-e, Mekbungwan A, Maneewan B, Siri S. Effect of turmeric (Curcuma longa Linnaeus) on growth performance, nutrient digestibility, hematological values, and intestinal histology in nursery pigs. Journal of Swine Health and Production. 2012;20(5).
28-Maroon JC, Bost JW, Borden MK, Lorenz KM, Ross NA. Natural antiinflammatory agents for pain relief in athletes. Neurosurgical focus. 2005;21(4):E11-E.
29-N Bijeh 1 SAH, *K Hejazi 1. The Effect of Aerobic Exercise on Serum C - Reactive Protein and Leptin Levels in Untrained Middle-Aged Women. Iranian J Publ Health,. 2012;41(9):36-41..
30-Nobuhiko Akazawaa YCb, Asako Miyakia, Yoko Tanabea, Jun Sugawarac,, Ryuichi Ajisaka b SM, ⁎. Curcumin ingestion and exercise training improve vascular endothelial function in postmenopausal women Nutrition Research. (32):795-9.
31-Oberbach A, Tönjes A, Klöting N, Fasshauer M, Kratzsch J, Busse MW, et al. Effect of a 4 week physical training program on plasma concentrations of inflammatory markers in patients with abnormal glucose tolerance. European Journal of Endocrinology. 2006;154(4):577-85.
32-Ozcelik O HD, H Kelestimur. Effects of eight weeks of exercise training & orlistant therapy on body composion & maximal exercise capecity in obese females. Public Health. Public Health. 2006 (120):76-82.
33-Pungcharoenkul K, Thongnopnua P. Effect of different curcuminoid supplement dosages on total in vivo antioxidant capacity and cholesterol levels of healthy human subjects. Phytotherapy Research. 2011;25(11):1721-6.
34-Ridker PM, Hennekens CH, Buring JE, Rifai N. C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women. New England Journal of Medicine. 2000;342(12):836-43.
35-Shishodia S, Sethi G, AGGARWAL BB. Curcumin: getting back to the roots. Annals of the New York Academy of Sciences. 2005;1056(1):206-17.
36-Singh S, Khar A. Biological effects of curcumin and its role in cancer chemoprevention and therapy. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents). 2006;6(3):259-70.
37-Srinivas L, Shalini V, Shylaja M. Turmerin: A water soluble antioxidant peptide from turmeric [Curcuma longa]. Archives of biochemistry and biophysics. 1992;292(2):617-23.
38-Sugawara J, Akazawa N, Miyaki A, Choi Y, Tanabe Y, Imai T, et al. Effect of endurance exercise training and curcumin intake on central arterial hemodynamics in postmenopausal women: pilot study. American journal of hypertension. 2012:25(6):651-6.
39-Woon EC, Toh JD. Anti-obesity Effects of Natural Products from an Epigenetic Perspective