نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره برنامۀ تمرینی شنا بر سطح  VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت با کادمیوم بود.
32 سر موش مادۀ ویستار پس از دو هفته آشنایی با محیط جدید و آب و سپس بارداری،  به گروه شنا، کادمیوم، کادمیوم – شنا و کنترل تقسیم شدند. تمرین شنا از روز اول بارداری شروع شد و در هفتۀ دوم به 60 دقیقه در روز رسید. نمونه‌گیری از بافت ریه دو روز پس از زایمان انجام گرفت. VEGF ریه با استفاده از روش الایزا (ELISA) تعیین شد. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی در سطح معناداری 05/0 P≤ انجام گرفت.
نتایج نشان داد سطح VEGF ریۀ مادران بعد از زایمان در گروه کادمیوم به‌طور معنا‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (001 /0 P≤). تفاوت VEGFریۀ گروه شنا و گروه کنترل معنا‌دار نبود. اما VEGF ریۀ گروه کادمیوم – شنا نسبت به گروه کادمیوم به‌طور معنا‌داری بالاتر بود (001 /0 P≤).
با توجه به مهار فعالیت آنژیوژنز ریه توسط کادمیوم در دوران بارداری، می‌توان گفت تمرین ورزشی شنا برای حفظ سطح VEGF به‌عنوان شاخص رگ‌زایی، مفید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Endurance Swimming Training on Lung VEGF Level in Pregnant Rats Exposed to Cadmium Poisoning

نویسندگان [English]

  • Shadmehr Mirdar 1
  • Isa Mahdinia 2
  • Tahereh Bayani 2

1 Associate Professor University of Mazandaran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of a period of swimming training on lung VEGF level in pregnant rats exposed to cadmium poisoning. 32 female Wistar rats were acclimatized with a new environment and water for 2 weeks; then, they had pregnancy and were divided into swimming, cadmium, cadmium - swimming and control groups. Swimming training started from the first day of pregnancy and it lasted 60 min./day in the second week of pregnancy. Samples of lung tissue were collected two days after delivery. Lung VEGF was determined by ELISA method. The data were analyzed by one-way analysis of variance and Tukey post hoc test at significance level of P≤0.05. Results showed that lung VEGF significantly decreased after delivery in cadmium group compared with the control group (P≤0.001). The difference of lung VEGF was not significant between swimming and control groups, but lung VEGF in cadmium - swimming group was significantly higher than cadmium group (P≤0.001). As cadmium inhibits lung angiogenesis activity during pregnancy, swimming can be beneficial to maintain the level of VEGF as a marker of angiogenesis.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • pregnancy
  • swimming
  • VEGF