نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان برخی شاخص‌های آنتروپومتری و آزمون‌های فیزیولوژیک (آمادگی جسمانی) بازیکنان فوتبال پایه است.
تحقیق حاضر توصیفی- مقایسه­ای و از نوع میدانی است. جامعۀ آماری پژوهش را نونهالان فوتبالیست پسر 9 تا 13ساله که داوطلب حضور در پایگاه­های اوقات فراغت تابستانی سازمان ورزش بسیج در مراکز استان­ها بودند، تشکیل می­دادند. نمونۀ آماری شامل 153 نفر با میانگین سنی 2/1± 7/11 سال، وزن 3/9± 9/40 کیلوگرم و قد 2/9± 5/147 سانتی‌متر بود. برای اندازه­گیری متغیرهای پیکری براساس دستورالعمل انجمن بین‌المللی پیشبرد پیکرسنجی (ISAK) عمل شد. در آزمون‌های فیزیولوژیک از پرش سارجنت، چابکی ایلینویز و دو 540 متر استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 18 انجام گرفت. برای بررسی توزیع طبیعی داده­ها از آزمون K-S و همچنین از آماره­های توصیفی و رگرسیون در سطح معنا­داری 05/0 ˂P استفاده شد. نتایج نشان داد چربی بدن (8/2t=؛ 00/0P=)، (8/2t=؛ 00/0p=)، شاخص بالیدگی (7/2t=؛ 00/0p=) و جزء اندومورفی (47/0-t=؛ 00/0p=) می توانند به شکل معنی داری توان بی هوازی را پیش بینی کنند. همچنین قد (7/2-t=؛ 00/0p=)، وزن (3/2t=؛ 02/0 p=)، چربی بدن (9/3-t=؛ 00/0p=)، شاخص بالیدگی (5/3-t=؛ 00/0p=)، جزء اندومورفی (3/4t=؛ 00/0p=)، و جزء اکتومورفی (4/2t=؛ 00/0p=)، می توانند به شکل معنا‌داری توان هوازی را پیش‌بینی کنند. میان چابکی و متغیرهای آنتروپومتری ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Anthropometric Parameters and Physiological Capabilities in Amateur Adolescent Soccer Players

نویسندگان [English]

 • Seied Mohammad Hosseini 1
 • mohammad mahmoudkhani 2
 • omid mohammadian 3
 • mozhgan ahmadian 4
 • mohammad hasan gordi ashkzari 5

1 PhD Student of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of Sport Injury, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 PhD Student of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of Sport Injury, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Instructor of Department of Physical Education and Sport Sciences, Elm o Sanaat University, Tehran, Iran

4 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of Sport Management, Islamic Azad University, Tehran South Branch, Tehran, Iran

5 PhD Student of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Department of Sport Injury, Kerman University, Kerman, Iran

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between some anthropometric parameters and physiological tests (physical fitness) in amateur soccer players. The present study was descriptive-comparative carried out as a field study. The statistical population consisted of male adolescent soccer players (9-13 years old) who volunteered to participate in leisure time programs of Basij Sport Organization in centers of provinces. The statistical sample included 153 boys (mean age 11.7±1.2 yr, weight 40.9±9.3 kg, and height 147.5±9.2 cm). Somatotype variables were measured using ISAK instruction. For physiological tests, Sarjent jump, Illinois agility and 540 meter run were used. Data were analyzed by SPSS 18. To investigate normal distribution of data, K-S, descriptive statistics and regression were used (P˂0.05). Results showed that body fat (P=0.00, t=2.8), maturation parameter (P=0.00, t=2.7) and endomorphic component (P=0.00, t=0.47) could significantly predict anaerobic power. Also, height (P=0.00, t= -2.7), weight (P=0.02, t=2.3), body fat (P=0.00, t= -3.9), maturation parameter (P=0.00, t= -3.5), endomorphic component (P=0.00, t=4.3) and ectomorph component (P=0.01, t=2.4) could significantly predict aerobic power. There was no significant relationship between agility and anthropometric variables.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • anthropometry
 • physiological capability
 • soccer
 1. پرنو، عبدالحسین. قراخانلو، رضا. آقا علی‌نژاد، حمید. (1384). بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و انتروپومتریکی بازیکنان نخبۀ فوتسال ایران. (2): 58-49.
 2. جعفری، اکرم. آقا علی نژاد، حمید. قراخانلو، رضا. مرادی، محمدرضا. (1385) توصیف و تعیین رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با موفقیت تکواندوکاران. (16): 16-7.
 3. عابدی، بهرام. (1389). بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و برخی قابلیت‌های فیزیولوژیک بازیکنان فوتسال دانشجوی پسر. 2: 94-79.

 

 1. Bloomfield, J., Ackland, T. R., & Elliott, B. C. (1994). Applied anatomy and biomechanics in sport: Blackwell Scientific Publications Melbourne.
 2. Bompa, T. O. (1996). Variations of periodization of strength. Strength & Conditioning Journal, 18(3), 58-61.
 3. Brewer, J., Balsom, P., & Davis, J. (1995). Seasonal birth distribution amongst European soccer players. ;1:154-157
 4. Carling, C., Le Gall, F., Reilly, T., & Williams, A. (2009). Do anthropometric and fitness characteristics vary according to birth date distribution in elite youth academy soccer players? Scandinavian journal of medicine & science in sports, 19(1), 3-9.
 5. Challis, J. H., & Domire, Z. J. (2013). Insights to vertical jumping from computer simulations. Movement & Sport Sciences-Science & Motricité.
 6. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: Sage publications.
 7. Geithner, C. A., Thomis, M. A., Eynde, B. V., Maes, H. H., Loos, R. J., Peeters, M., . . . Beunen, G. P. (2004). Growth in peak aerobic power during adolescence. Medicine and science in sports and Exercise, 36(9), 1616-1624.
 8. Hachana, Y., Chaabène, H., Nabli, M. A., Attia, A., Moualhi, J., Farhat, N., & Elloumi, M. (2013). Test-retest reliability, criterion related validity and minimal detectable change of the Illinois agility test in male team sport athletes. Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning Association.
 9. Haywood, K. M., & Getchell, N. (2009). Life span motor development: Human Kinetics.
 10. Helsen, WF, Van Winckel, J, and Williams, AM) 2005(. The relative ageeffect in youth soccer across Europe. J Sports Sci 23: 629–636,
 11. Hosseini, S. S., Panahi, M., Naghilo, Z., & Ramandi, L. D. (2011). The Effect of Exercise Training on Perceptual Motor Skills and Physical Fitness Factors in Preschool Children. Middle-East Journal of Scientific Research, 9(6), 764-768.
 12. Keir, D. A., Thériault, F., & Serresse, O. (2013). Evaluation of the Running-Based Anaerobic Sprint Test as a Measure of Repeated Sprint Ability in Collegiate-Level Soccer Players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(6), 1671-1678.
 13. le Gall, F., Carling, C., Williams, M., & Reilly, T. (2010). Anthropometric and fitness characteristics of international, professional and amateur male graduate soccer players from an elite youth academy. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(1), 90-95.
 14. Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation, and physical activity: Human Kinetics.
 15. McGee, K. J., & Burkett, L. N. (2003). The National Football League combine: a reliable predictor of draft status? The Journal of Strength & Conditioning Research, 17(1), 6-11.
 16. Pasbakhsh, H., Ghanbarzadeh, M., & Ebadi, G. (2011). Relationships between skinfold thicknesses, body mass index and physical fitness of female students. Studies in Physical Culture & Tourism, 18(2), 149-155.
 17. Philippaerts, R. M., Vaeyens, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Matthys, D., Craen, R, Malina, R. M. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players. Journal of sports sciences, 24(3), 221-230.
 18. Reilly, J., & Wong, S. H. (2012). The Development of Aerobic and Skill Assessment in Soccer. Sports Medicine, 42(12), 1029-1040.
 19. Reilly, T., Bangsbo, J., & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 669-683.
 20. Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A., & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 695-702.
 21. Reilly,T, Williams, M.(2003). Science & soccer, 2nd ed. Routledge, LONDON & NEW YORK.
 22. Roger, E., Eston, R. G., & Reilly, T. (2009). Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual: tests, procedures and data (Vol. 1): Taylor & Francis.
 23. Sawyer, D. T., Ostarello, J. Z., Suess, E. A., & Dempsey, M. (2002). Relationship between football playing ability and selected performance measures. The Journal of Strength & Conditioning Research, 16(4), 611-616.
 24. Sherar, L. B., Baxter-Jones, A. D., Faulkner, R. A., & Russell, K. W. (2007). Do physical maturity and birth date predict talent in male youth ice hockey players? Journal of sports sciences, 25(8), 879-886.
 25. Simmons, C., & Paull, G. C. (2001). Season-of-birth bias in association football. Journal of sports sciences, 19(9), 677-686.
 26. Toriola, A., Adeniran, S., & Ogunremi, P. (1987). Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of sports medicine and physical fitness, 27(2), 235-239.
 27. Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2004). Physiology of sport and exercise (Vol. 726): Human kinetics USA.
 28. Wong, P.-L., Chamari, K., Dellal, A., & Wisløff, U. (2009). Relationship between anthropometric and physiological characteristics in youth soccer players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(4), 1204-1210.

محمودخانی، محمدرضا.، براتی،امیرحسین. (1391). طراحی و ساخت نرم افزار پیکرسنجی. مطالعات طب ورزشی (12): 42