تأثیر تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریوی و ترکیب بدنی زنان چاق و دچار اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر عملکرد ریوی زنان چاق و دچار اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو است. 24 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو با دامنۀ سنی 55-40 سال، میانگین شاخص تودۀ بدنی (BMI) 26/3±16/30 کیلوگرم بر متر مربع و قند خون ناشتای بیشتر از 126 میلی­گرم در دسی­لیتر به‌طور هدفمند انتخاب شدند. پس از اندازه­گیری­های آنتروپومتریک و شاخص­های ریوی، آزمودنی­ها به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برنامۀ تمرینی به مدت 12 هفته، هفته­ای 3 روز و هر روز به مدت60 تا 75 دقیقه و با شدت 40 تا 80 درصد 1RM انجام گرفت. شاخص­های ریوی از طریق اسپیرومتری ارزیابی شدند. برای مقایسۀ تفاوت­ها در پایان تمرین بین دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در پایان تحقیق بین وزن بدن (001/0 P= BMI  (01/0 P= WC(001/0 P=WHR (004/0 P=FVC (001/0 P=FEV1 (001/0 P= FEV1/FVC (04/0 P=) و گلوکز ناشتای خون (001/0 P=) گروه­ها تفاوت معنا­داری مشاهده شد. براساس نتایج این تحقیق، برنامۀ­ تمرین ورزشی که موجب کاهش قند خون در افراد دیابتی شود، مداخلۀ درمانی مؤثری برای بهبود عملکرد ریوی به‌شمار می‌رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance training on indices of lung and body composition in obese and overweight women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

 • Rahimeh Mehdizadeh 1
 • Sara Haseli 2
1 Associate Professor) University of Shahrood, Physical Education Faculty, Shahrood, Iran
2 (MSc of sport physiology), University of Shahrood, Physical Education Faculty, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the effect resistance trainingon pulmonary function of obese women with type II diabetes. Twenty four  patients with diabetes type II, aged 40-55 years, mean body mass index (BMI) 30.16 ± 3.26 kg.m² and fasting blood glucose greater than 126 mg.dl were selected purposefully. After anthropometric measurements and indices of lung, subjects were randomly divided to two groups (experimental and control groups). The experimental group trained for 12 weeks (3 days / week, 60 to 75 minutes, 40-80%1RM). Indices of lung were assessed by spirometer. Data were analyzed with one-way ANCOVA. Results show that after 12 weeks of core strength training, body weight (P=0.001), BMI (P=0.01), WC (P=0.001), WHR (P=0.004), FVC (P=0.001), FEV1 (P=0.001), FEV1/FVC (P=0.04) and fasting blood glucose (P =0.001) were changed The results suggest that the exercise training programs, which can reduce blood glucose levels in diabetic patients, are therapeutic interventions effective for improving lung function.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • resistance training
 • Abdominal obesity index
 • Lung function
 • Blood sugar
 • type 2 diabetes
 1.  

  1. رضوی مجد، زینب؛ نظرعلی، پروانه؛ حناچی، پریچهر؛ کردی، محمدرضا (1391). بررسی اثر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر شاخص‌های تنفسی بیماران مبتلا به آسم، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم، دورۀ 6، ش 4، ص 80-74.
  2. طباطبایی ملاذی، عذرا؛ لاریجانی، باقر (1392). مروری بر شیوع چاقی و ادارۀ آن در ایران، مجلۀ دیابت و لیپید ایران. دورۀ 12، ش 5، ص 374-357.
  3. عظیمی، قاسم؛ ابراهیمی، رامین (1390). تفسیر آزمون عملکرد ریه: راهنمای تفسیر اسپیرومتری، انتشارات تیمورزاده: نشر طیب. چ دوم، ص 107-96.
  4. فشارکی، مسعود؛ پاک­نژاد، سید محمدجواد؛ کردی، رامین (1389). بررسی تأثیر ورزش‌های هوازی و هوازی- مقاومتی بر حجم‌های ریوی و کیفیت زندگی بیماران آسمی، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دورۀ68 ،ش6، 348-354.
  5. قنبرزاده، محسن؛ حبیبی، عبدالحمید؛ زادکرمی، محمدرضا؛ کاکی، احمد (1388). بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر FEV1 وFVC ریوی و رابطۀ آن با BMI در کارکنان مرد چاق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، پژوهش در علوم تجربی. 22، ص 57-45.
  6.   محمدزاده، قربان؛  ضرغامی، نصراله؛  لاریجانی، باقر (1386). ارتباط سطح سرمی رزیستین با شاخص‌های مقاومت به انسولین در افراد چاق دیابتی و غیردیابتی، مجلۀ دیابت و لیپید ایران، دورۀ7، ش 1، ص 69-55.
  7. مقدسی، بهروز؛ مقدسی، زهرا؛ طاهری نسب، پروانه (1389). تأثیر تمرینات ورزشی بر تظاهرات بالینی و عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دورۀ 13، ش 2، ص 140-134.
  8. ملک، فرهاد؛ ملک، مجتبی؛ علاوی طوسی، جعفر؛ سلطانی، ستاره؛ هاشمی قوچانی، هومن (1388). عملکرد ریه در بیماران دیابتی با وب دون عارضۀ رتینوپاتی و مقایسۀ آن با گروه شاهد، مجلۀ غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دورۀ 11، ش 2، ص 150 -143.
  9. مهرابی، عفت؛ گارگرفرد، مهدی؛ کلیشادی، رویا؛ مجتهدی، حسین (1391). تأثیر چاقی بر عملکرد ریوی دانش‌آموزان دختر دورۀ راهنمایی شهرستان اصفهان، دورۀ 30، ش183، ص 9-1.

   

  1. Avery MD, Walker AJ, (2010), Acute effect of exercise on blood glucose and insulin levels in women with gestational diabetes, J Matern Fetal Med; 10(1): 52-58.
  2. Beckerman M, Magadle R, Weiner M, Weiner P, (2005), The Effects of 1 Year of Specific Inspiratory Muscle Training in Patients With COPD, Chest. 128(5):3177-3182.
  3. Bonganha V, Modeneze DM, Madruga VA, Vilarta R, (2012), Effects of resistance training (RT) on body composition, muscle strength and quality of life (QoL) in postmenopausal life, Arch Gerontol Geriatr; 54(2):361-365.
  4. Canoy D, Luben R, Welch A, Bingham S, Wareham N, Day N, Khaw, KT, (2004), Abdominal obesity and respiratory function in men and women in the EPIC-Norfolk Study, United Kingdom, Ame J of Epidemiol; 159: 1140-1149.
  5. Casaburi R, Bhasin S, Cosentino L, Porszasz J, Somfay A, Lewis MI, Fournier M, Storer TW, (2004), Effects of testosterone and resistance training in men with chronic obstructive pulmonary disease, Am J Respir Crit Care Med; 170(8): 870-878.
  6. Castaneda C, Layne JE, Munoz-Orians L, Gordon PL, Walsmith J, Foldvari M, Roubenoff R, Tucker KL, and Nelson ME, (2002), A randomized controlled trial of resistance exercise training to improve glycemic control in older adults with Type 2 diabetes, Diabetes Care; 25 :2335– 2341.
  7. Choi SB, Jang JS, Park S, (2005), Estrogen and Exercise May Enhance β Cell Function and Mass via Insulin Receptor Substrate 2 Induction in Ovariectomized Diabetic Rats, Endocrinology; 146:4786–4794.
  8. Dourado VZ, Tanni S E,Antunes LCO, Paiva SAR,Campana AO, Renno AC M, Godoy I, (2009), Effect of three exercise programs onpatients with chronic obstructive pulmonary disease, Braz J of Med and Biol Res; 42: 263-271.
  9. Giannopoulou I, Ploutz-Snyder LL, Carhart R, Weinstock RS, Fernhall B, Goulopoulou S, Kanaley JA, (2005), Exercise is required for visceral fat loss in postmenopausal women with type 2 diabetes, J of Clin Endocrinol & Metab; 90:1511–1518.
  10. Gower BA, Munoz J, Desmond R, Hilario-Hailey R, Jiao X, (2006), Changes in intra-abdominal fat in early postmenopausal women: Effects of hormone use, Obesity; 14: 1046-1055.
  11. Hartman MJ, Fields DA, Byrne NM, Hunter GR, (2007), Resistance training improves metabolic economy during functional tasks in older adults, J Strength Cond Res; 21(1): 91-95.
  12. Hovanec N, Sawant A, Overend TJ, Petrella RJ, Vandervoort AA, (2012), Resistance training and older adults with type 2 diabetes mellitus: strength of the evidence. J Aging Res; 1-12.
  13. Hsia CC, Raskin P, (2008), Lung involvement in diabetes. Does it matter? Diabetes Care; 31: 828–829.
  14. Kaminsky DA, (2004),Spirometry and diabetes: implications of reduced lung function. Diabetes Care; 27(3):837-838.
  15. Klein OL, Krishnan JA, Glick S, Smith LJ, (2010), Systematic review of the association between lung function and Type 2 diabetes mellitus, Diabetic Med; 27(9): 977-987.
  16. Lawlor DA, Ebrahim S, Smith GD, (2004), Associations of measures of lung function with insulin resistance and type 2 diabetes: findings from the British Women’s Heart and Health Study, Diabetologia; 47:195– 203.
  17. Meo SA, Al-Drees AM, Arif M, Al-Rubean K, (2006), Lung function in type 2 Saudi diabetic patients, Saudi Med J; 27(3): 338-343.
  18. Nandhini R, Syed Safina SS, Saikumar P,(2012), Respiratory Myopathy in Type II Diabetes Mellitus, J Clin Diagn Res; 6(3): 354-357.
  19. O'Leary VB, Marchetti CM, Krishnan RK, Stetzer BP, Gonzalez F, Kirwan JP, ( 2006), Exercise-induced reversal of insulin resistance in obese elderly is associated with reduced visceral fat, J Appl Physiol; 100:1584–1589.
  20. Orsatti FL, Nahas EA, Orsatti CL, de Oliveira EP, Nahas-Neto J, da Mota GR, Burini RC, (2010), Muscle mass gain after resistance training is inversely correlated with trunk adiposity gain in postmenopausal women, J Strength Cond Res; 26(8): 2130-2139.
  21. Ortega F, Toral J, Cejudo P, Villagomez R, Sánchez H, Castillo J, Montemayor T, (2002), Comparison of effects of strength and endurance training in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Am J RespirCrit Care Med; 166(5): 669-674.
  22. Osho O, Akinbo S, Osinubi A, Olawale O, (2012), Effect of Progressive Aerobic and Resistance Exercises on the Pulmonary Functions of Individuals with type 2 diabetes in Nigeria, Int J Endocrinol Metab; 10 (1): 411-417.
  23. Piche ME, Weisnagel SJ, Corneau L, Nadeau A, Bergeron J, Lemieux1 S, (2005), Contribution of abdominal visceral obesity and insulin resistance to the cardiovascular risk profile of postmenopausal women, Diabetes; 54: 770–777.
  24. Puhan MA, Schunemann HJ, Frey M, Scharplatz M, Bachmann LM, (2005), How should COPD patients exercise during respiratory rehabilitation? Comparison of exercise modalities and intensities to treat skeletal muscle dysfunction, Thorax; 60: 367-375.
  25. Ross R, Bradshaw AJ, (2009), The future of obesity reduction: beyond weight loss. Nat Rev Endocrinol 5:319–325.
  26. Simpson K, Killian K, McCartney N, Stubbing DG, Jones NL, (1992), Randomized controlled trial of weightlifting exercise in patients with chronic airflow limitation, Thorax; 47(2): 70-75.
  27. Spruit MA, Gosselink R, Troosters T, De Paepe K, Decramer M, (2002), Resistance versus endurance training in patients with COPD and peripheral muscle weakness, Eur Respir J; 19: 1072-1078.
  28. Steele RM, Finucane FM, Griffin SJ, Wareham NJ, Ekelund U, (2009), Obesity is associated with altered lung function independently of physical activity and fitness, Obesity; 17(3): 578–584.
  29. Turgeon JL, Carr MC, Maki PM, Mendelsohn ME, Wise PM, (2006), Complex Actions of Sex Steroids in Adipose Tissue, the Cardiovascular System, and Brain: Insights from Basic Science and Clinical Studies, Endocrine Rev; 27:575–605.
  30. Womack CJ, Harris DL, Katzel LI, Hagberg JM, Bleecker ER, Goldberg AP, (2000), Weight loss, not aerobic exercise, improves pulmonary function in older obese men, J Gerontol A Biol Sci Med Sci; 55(8): 453-457.
  31. Yeh HC, Punjabi NM, Wang NY, Pankow JS, Duncan BB, Cox CE, Selvin E, Brancati FL, (2008), Cross-sectional and prospective study of lung function in adults with type 2 diabetes: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study, Diabetes Care; 31(4):741-746.