اثر هشت هفته تمرینات هوازی داخل آب بر سرعت راه رفتن و مقیاس وضعیت ناتوانی جسمانی توسعه‌‌‌یافتۀ (EDSS) زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران

چکیده

مولتیپل اسکلروزیس یا به‌اختصار ام.اس بیماری مزمن دمیلینه‌کنندۀ (ازبین‌برندۀ میلین) سیستم عصبی مرکزی است که با اختلال در هدایت عصبی همراه می‌باشد و با مشخصه‌های کلینیکی متعدد ظاهر می‌شود. با توجه به بار مالی سنگین، عوارض جانبی و عدم درمان قطعی این بیماری به‌وسیلۀ داروها، درمان‌های غیردارویی برای کنترل علائم ام.اس پیشنهاد می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی داخل آب بر سرعت راه رفتن و EDSS زنان مبتلا به ام.اس بود. به این منظور 30 بیمار زن مبتلا با درجۀ  2  EDSSتا 5.5 و دارای فرم R-R(عودکننده-فروکش‌کنندۀ بیماری و دامنۀ سنی 40-20 سال به‌عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب شدند و به‌‌طور تصادفی هدفدار در دو گروه تجربی (پانزده نفر) و کنترل (پانزده نفر) همتاسازی شدند. گروه تجربی برنامۀ تمرینی هوازی داخل آب را به مدت هشت هفته هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 60-40 دقیقه با 40 تا60 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. هر جلسه شامل سه مرحله حرکات کششی و انعطاف‌پذیری خارج از آب، حرکات نرمشی و حرکتی داخل آب، بازی و سرگرمی داخل آب بود.EDSS  بیماران با استفاده از ابزار EDSS و توسط نورولوژیست و سرعت راه رفتن به‌وسیلۀ آزمون 10 متر ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل و وابسته استفاده شد. براساس نتایج بین نمرۀ EDSS و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به ام.اس در دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری دیده شد (P<0.05) . بنابراین تمرینات هوازی داخل آب می‌تواند EDSS و سرعت راه رفتن افراد مبتلا به ام.اس را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of 8 Weeks Aquatic Aerobic Training On Speed Of Walking And Expanded Disability Statues Scale (EDSS) In Women With Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Akram Ezabadi 1
  • Eidi Alijani 2
  • Masod Moeini Shabestari 3
چکیده [English]

Abstract
Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of central nervous system with destroying the myelin sheath and accompanied by disorder in nervous conduction The purpse of this research was to study the effect of 8 weeks aquatic aerobic training on speed of walking and expanded disability statues scale (EDSS) In Women With Multiple Sclerosis.this study was a semi-exprimental and applied research.30 women with MS with expanded disability statues scale (EDSS)2 to 5.5 and R-R (Relapsing-Remitting) form of disease and age 20 to 40years participated in this study and were randomly matched in to two groups: exprimental group(N=15) and control group(N=15).Training protocol lasted 8 weeks, three session per weeks (24 session ),40-60 minutes, with the maximum hurt rate. Speed of walking and EDSS was measured before and after the protocol by 10-m time test and EDSS test(by a neurologist)for data analysis,dependent and independen t test were used.
The result of this study indicated that there were , significant differences between EDSS and speed of walking exprimental and control groups(p<0/05) so, it would be suggested that aquatic aerobic training can improve EDSS and speed of walking patients with Multiple Sclerosis

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Multiple Sclerosis"
  • " Aquatic Aerobic Training"
  • "EDSS"
  • "Speed Of Walking"
  1. 1.        احمدی، عذرا، نیکبخت، مسعود، ارسطو، علی و عبدالحمید حبیبی (1390). تأثیر تمرینات یوگا بر تعادل، سرعت و استقامت حرکت، خستگی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروسیز. دانشکدۀ تربیت مربی و علوم ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. ص 56-23.

 

2. افتخاری، الهام، نیک­بخت، حجت‌الله، اعتمادی فر، مسعود و ربیعی، کتایون (1387). تأثیر تمرین استقامتی بر توان هوازی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکروسیز. مجلۀ المپیک. ش 1، ص 46-37.

3. بصام­پور، شیوا سادات (1383). بررسی میزان به‌کارگیری و اثربخشی روش‌های کاهندۀ خستگی در بیماران مراجعه‌کننده به انجمن M.S ایران در سال 1383. مجلۀ علمی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. ش 2. ص 10-9.

4. تقی‌زاده، فرحناز (1384). تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر زمان بروز خستگی، مقیاس ناتوانی جسمانی، کیفیت زندگی و برخی عوامل فیزیولوژیک بیماران ام.اس. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد-دانشگاه آزاد مشهد. ص 89- 49.

5. رسولی­نیا، معصومه (1382). بررسی سیربالینی –میزان پیشرفت و درجهۀ ناتوانی بیماری مولتیپل اسکلروسیز در 203 بیمار مبتلا، در انجمن M.S ایران سال 81-1380. پایان‌نامه جهت اخذ درجۀ دکتری عمومی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. ص 123-56.

6. سلطانی، محمود، رامبد، خاجی، امین رشید سمیر (1391). تأثیر تمرینات آبی روی سرعت راه رفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروسیز با شدت بیماری بالا و پایین‌. مجلۀ فعالیت بدنی و سلامت دانشگاه فردوسی مشهد. ش 3، ص40-35.

7. سلطانی، محمود (1385). تأثیر تمرینات هوازی منتخب در آب بر میزان تعادل، سرعت راه رفتن، استقامت راه رفتن و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران ام.اس با درجۀ بالا و پایین. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. ص 97-23.

8. شهابی، ونوس (1381). بررسی خستگی (Fatigue) و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مولتیپل اسکروسیز مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان شریعتی در سال 80-79. پایان‌نامۀ دورۀ دکتری پزشکی عمومی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. ص 45-12.

9. علی‌نیا، مریم و جوزی، مینا (1385). آب‌درمانی و عملکرد آن در بیماران M.s. خلاصه مقالات سومین کنگرۀ بین­المللی ام.اس ایران، ص 242-241.

10-Brawner, C. A. &Schairer, j. R (2000). Exercise physiology grand round Multiple Sclerosis : case Report From The Henry Ford Hospital , Clinical Exercise Physiology.vol.7,No.3, pp;15-16.

11-Browen , M.R.T & Kraft , H.G (2005). Exercise and rehabilitation for individual with Multiple Sclerosis.Multiple Sclerosis Physical medicine and rehabilitation clinics of NORTH AMERICAN: Multiple Sclerosis: A paradigm shift. vol.16,No.2,pp; 513-555.

12-Hale, L. Schou, E. Piggot, J. Littman, A &Tumilty , S (2003) . The effect of combined exercise program for people with Multiple Sclerosis a Case series.NewzelandJornal of physiotherapy.vol. 31,No.3,pp; 130-131.

13-Karr, E (2008). Primary and secondary progressiveMultiple Sclerosis programs: Education and support. ComprehensiveApproaches to ComplexChallenges :vol.18,No.3,pp;186-195

14-Kileff, J & Ashburn, A(2005) , Apilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate disability Multiple Sclerosis clinical Rehabilitation.NewzelandJornal of physiotherapy.vol.19,No.2,pp:165.169.

15-Newman, A. M. Daws, H. Berg, V. D. M. wade, T. D. Burridge, J &Lazadi , H (2007). Can aerobic treadmill training reduce the effect of walking and fatigue with Multiple Sclerosis: a pilot study. Multiple Sclerosis.vol.13,No.1,pp : 113-119.

16-O Connel R etal(.2003).Acontrolled study to assess the effects of aerobic training on patient with Multiple Sclerosis. 14th International world confederation for physical therapy ; Barcelona,pp:398-404

17-Rampello, A. Franceschini , A. Antenueci , R. Lenti, G. Olicerl , D. &chetta, A(2007). Effect of aerobic training on walking capacity and maximalexercise tolerance with Multiple Sclerosis a randomized crossover controlled study.PHYSTHER.vol.87,No.5,pp: 545-555.

18-Rasova , K. Havarsova, E. Brandjeesky, P. Zalisova , M. Foubikoua, B &Martinkova, P(2006). Comparison of the influence of different rehabilitation programs on Clinical ,Spirometric and spiroergometicparameters in patients with Multiple Sclerosis.jMultiple Sclerosis.vol.12,No.2,pp:227.

19-Salem Yosser , Anne hiller scott , HorvertKorpatkin , Geerge Concert , Leah Haller , Eva Kaminsky , RivkyWeisbrot , Eugene spatz (2011). community-based group aquatic programe for individuals with multiple sclerosis.vol.33,No.9,pp;720-728

20-Stutely ,susan(2004). Maintaining the momentum: developing a self management group for people with Multiple Sclerosis. Way ahead.vol. 8,No.3,pp:8-9.

21-Wiles CM, New combe RG, Fullerky, Shaws, Furnival-Doran, Prckers gill TP(.2009) Controlled randomized crossover trial of the effects of physiotherapy on mobility. vol.16,No.7,pp;543-550

22-Whith AT, GappmaierE.Minol. Spencer, MK. Hicks RW PetajannH(1994). Response to acute exercise before and after 15 weeks of training for Multiple Sclerosis patient.j Med Sci sports exerc; vol.10,No.4,pp :26-29.