نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری ایمونولوژی، انستیتو پاستور ایران

4 دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

5 دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

6 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات تمرینات ورزشی بر تعادل سایتوکاینی موش‌های مادۀ مبتلا به سرطان پستان است. بدین منظور 20 سر موش بالب­سی ماده تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. پس از آشناسازی با محیط و تزریق سلول‌های سرطانی به همۀ موش‌ها، گروه تجربی به مدت شش هفته، پنج روز و با شدت متوسط تمرینات استقامتی را انجام دادند. موش‌ها روزانه از نظر تغییرات رشد تومور ارزیابی شدند. در پایان موش‌ها نخاعی شدند و بافت تومور برداشته شده و به‌سرعت فریز شد و در دمای 70- درجۀ سلسیوس نگهداری شد. نمونۀ تومور هموژنیزه شده و سپس با روش الایزا مقادیر سایتوکاین‌های IL-17 و IFN-g در نمونه‌ها بررسی شد. از آزمون  Tمستقل برای تعیین اختلاف بین گروه‌ها استفاده شد. کاهش معنادار IL-17 در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (03/0‌P=). همچنین، سطوح IFN-γ افزایش نشان داد. ولی این افزایش از لحاظ آمار معنادار نبود. کاهش معنادار میزان رشد تومور نیز در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (005/0‌P=). از آنجا که IL-17 در رگ­زایی، رشد و متاستاز تومور نقش دارد، کاهش سطوح این سایتوکاین که به موازات کاهش حجم تومور است نشان می‌دهد که تمرین از طریق کاهش سطوح این سایتوکاین موجب کاهش رشد تومور می‌شود. همچنین افزایش در سطح IFN-γ حاکی از تعدیل سایتوکاینی به‌وسیلۀ تمرین در ریزمحیط تومور در راستای القای ایمنی سلولی ضد تومور است که نقش حمایتی تمرین در تحریک ایمنی ضد تومور را نشان می‌دهند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت تمرینات استقامتی نقش مؤثری در بازداری از رشد تومور در سرطان‌های وابسته به استروژن دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks Endurance Training on theLevels of some Cytokines in Tumor Microenvironment in Breast Cancer Bearing Mice

نویسندگان [English]

  • Hamid Agha-Alinejad 1
  • Mohammad amin Saei 2
  • Mehdi Mahdavi 3
  • Sadegh Amani Shalamzari 4
  • Abdolreza Kazemi 5
  • Marjan Pirayesh 6

1 Associate Professor of Exercise Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 MSc of Exercise Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 PhD of Immunology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

4 PhD of Exercise Physiology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

5 PhD of Exercise Physiology, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

6 MSc of Exercise Physiology, Islamic Azad University of Kerman, Science and Research Branch, Kerman, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was assessing the adjuvant therapy of exercise on cytokines balance in mice with breast cancer tumor. Twenty female Balb/C mice were randomly assigned to experimental and control groups. After orientation in the environment, estrogen-receptor dependent breast cancer cells (MC4-L2) were injected to them and experimental group performed endurance training 5 day in week for 6 weeks and with moderate intensity. Mice were daily evaluated about tumor growth. Finally, the mice were sacrificed; tumor tissue was removed and immediately frozen and kept in -70°C. Tumor sample was homogenized and levels of IL-17 and IFN- were measured and quantified using ELISA. There was significant decrease on level of IL-17 in experimental group than control group (p=0.03). Also, level of IFN-γ was increased, but it wasn’t significant (p=0.55). Tumor volume reduced in experimental group than control group (p=0.005). Although, IL-17 involved in angiogenesis, development and metastasis, decreased level of this cytokine along with reduced tumor volume shows exercise lead to reduction of tumor growth by decreasing of this cytokine. Also, increase in level of IFN-γ in experimental group shows exercise training lead to induction anti-tumor cell-mediated immunity by cytokines modification in intra-tumor that show protective effect of exercise training at anti-tumor immunity. We can conclude endurance training has effective role at inhibition of tumor growth in estrogen-receptor dependent cancers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer
  • Endurance training
  • IL-17
  • IFN-γ
1.            Siegel R, Naishadham D, Jemal A.(2013) Cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians. 2013;63(1):11-30.
2.            Ebrahimi M, Vahdaninia M, Montazeri A.(2002) Risk factors for breast cancer in Iran: a case-control study. Breast cancer research.4(5):R10.
3.            Carey LA, Perou CM, Livasy CA, Dressler LG, Cowan D, Conway K, et al(2006). Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina Breast Cancer Study. JAMA: the journal of the American Medical Association. 295(21):2492-502.
4.            Speck RM, Courneya KS, Mâsse LC, Duval S, Schmitz KH.(2010) An update of controlled physical activity trials in cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Journal of Cancer Survivorship. 4(2):87-100.
5.            Montaruli A, Patrini P, Roveda E, Carandente F.(2012) Physical activity and breast cancer. Sport Sciences for Health. ;8(1):1-13.
6.            Ji Y, Zhang W.(2010) Th17 cells: positive or negative role in tumor? Cancer Immunology, Immunotherapy.59(7):979-87.
7.            Kim PK, Armstrong M, Liu Y, Yan P, Bucher B, Zuckerbraun BS, et al.(2004) IRF-1 expression induces apoptosis and inhibits tumor growth in mouse mammary cancer cells in vitro and in vivo. Oncogene. 23(5):1125-35.
8.            Sidky YA, Borden EC.(1987) Inhibition of angiogenesis by interferons: effects on tumor-and lymphocyte-induced vascular responses. Cancer research. 47(19):5155-61.
9.            Jones LW, Viglianti BL, Tashjian JA, Kothadia SM, Keir ST, Freedland SJ, et al.(2010) Effect of aerobic exercise on tumor physiology in an animal model of human breast cancer. Journal of Applied Physiology. ;108(2):343-8.
10.          Zielinski MR, Muenchow M, Wallig MA, Horn PL, Woods JA.(2004) Exercise delays allogeneic tumor growth and reduces intratumoral inflammation and vascularization. Journal of Applied Physiology.96(6):2249-56.
11.          Murphy EA, Davis JM, Barrilleaux T, McClellan J, Steiner J, Carmichael M, et al.(2011) Benefits of exercise training on breast cancer progression and inflammation in C3 (1) SV40Tag mice. Cytokine. 55(2):274-9.
12.          Jones LW, Antonelli J, Masko EM, Broadwater G, Lascola CD, Fels D, et al.(2012) Exercise modulation of the host-tumor interaction in an orthotopic model of murine prostate cancer. Journal of Applied Physiology. 113(2):263-72.
13.          Hayes J, Chappell M.(1990) Individual consistency of maximal oxygen consumption in deer mice. Functional Ecology.495-503.
14.          Haskell WL, Lee I, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, et al.(2007) Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medicine and science in sports and exercise.39(8):1423.
15.          Lanari C, Lüthy I, Lamb CA, Fabris V, Pagano E, Helguero LA, et al.(2001) Five novel hormone-responsive cell lines derived from murine mammary ductal carcinomas: in vivo and in vitro effects of estrogens and progestins. Cancer research.61(1):293-302.
16.          Xue L, Firestone GL, Bjeldanes LF.(2005) DIM stimulates IFNγ gene expression in human breast cancer cells via the specific activation of JNK and p38 pathways. Oncogene.24(14):2343-53.
17.          Chae W-J, Gibson TF, Zelterman D, Hao L, Henegariu O, Bothwell AL(2010). Ablation of IL-17A abrogates progression of spontaneous intestinal tumorigenesis. Proceedings of the National Academy of Sciences. 107(12):5540-4.
18.          Wang L, Yi T, Zhang W, Pardoll DM, Yu H.(2010). IL-17 enhances tumor development in carcinogen-induced skin cancer. Cancer research. 70(24):10112-20.
19.          Li Q, Han Y, Fei G, Guo Z, Ren T, Liu Z.(2012) IL-17 promoted metastasis of non-small-cell lung cancer cells. Immunology letters.
20.          Kawaguchi M, Adachi M, Oda N, Kokubu F, Huang S-K(2004). IL-17 cytokine family. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2004;114(6):1265-73.
21.          Iida T, Iwahashi M, Katsuda M, Ishida K, Nakamori M, Nakamura M, et al(2011). Tumor-infiltrating CD4+ Th17 cells produce IL-17 in tumor microenvironment and promote tumor progression in human gastric cancer. Oncology reports.25(5):1271-7.
22.          Pedersen BK.(2011)Muscles and their myokines. The Journal of Experimental Biology. 2011;214(2):337-46.
23.         Donatto F, Neves R, Rosa F, Camargo R, Ribeiro H, Matos-Neto E, et al(2012). Resistance exercise modulates lipid plasma profile and cytokine content in the adipose tissue of tumour-bearing rats. Cytokine.
24.          Woods JA, Davis JM, Kohut ML, Ghaffar A, Mayer EP, Pate RR(1994). Effects of exercise on the immune response to cancer. Medicine and science in sports and exercise. 26(9):1109.
25.          Colbert LH, Westerlind KC, Perkins SN, Haines DC, Berrigan D, Donehower LA, et al.(2009) Exercise effects on tumorigenesis in a p53-deficient mouse model of breast cancer. Medicine and science in sports and exercise. 41(8):1597.