نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

لپتین، یک هورمون مترشح از بافت چربی است که در تنظیم متابولیسم سلولی و تعادل انرژی نقش مهمی دارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن بود. در این پژوهش نیمه‌تجربی، 24 نفر از این دانشجویان با شاخص تودۀ بدنی بین 25 تا 30 kg/m2 ، به‌صورت هدفمند انتخاب و تصادفی، در دو گروه تجربی با میانگین سن 97/0±60/22سال، وزن 37/2±50/85 کیلوگرم و قد 82/2±80/166 سانتی‌متر و کنترل با میانگین سن 3/1±20/23 سال، وزن 18/3±90/82 کیلوگرم و قد 87/1±20/168 سانتی‌متر، قرار گرفتند.گروه تجربی در برنامۀ تمرینی تناوبی با شدت زیاد، به ‌مدت دوازده هفته و هر هفته سه جلسه با شدت بالای 90 درصد ضربان قلب بیشینه به ‌تمرین پرداختند. قبل و پس از تمرین مقادیر لپتین پلاسما، وزن، درصد چربی، شاخص تودۀ بدن و نسبت کمر به ‌لگن محاسبه ‌شدند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، t وابسته و مستقل در سطح معناداری 05/0≥ α تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد، دوازده هفته تمرین تناوبی دویدن با شدت زیاد، بر کاهش سطوح سرمی لپتین پلاسما، وزن بدن، درصد چربی،BMI  و WHR در گروه تجربی نسبت به‌ گروه کنترل تأثیر معناداری داشته است (05/0≥P). به‌نظر می‌رسد که تمرین تناوبی با شدت زیاد به‌عنوان یک روش غیرتهاجمی و غیردارویی، می‌تواند اثر مثبتی بر کاهش مقدار لپتین و برخی عوامل وابسته به‌ چاقی و اضافه وزن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Twelve weeks High Intensity Training Interval (HIIT) on Leptin Levels and Obesity Dependent Factors among Female Students Suffering Overweight

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ebrahim Bahram 1
 • Mehdi Mogharnasi 2

1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Leptin is a hormone, which is secreted from fat tissue, has an important role to set cell metabolism and energy balance. The present study aims at the effect of twelve weeks high intensity interval training (HIIT) on leptin level and obesity dependent factors among female students suffering overweight. In this semi-experimental study, twenty four students with BMI of 25-30 kg/m2 were selected purposefully and randomly divided and put in two groups of experimental with average of (age 22.60 ± 0.97 years, weight 85.50 ± 2.37 kg, and height 166.80 ± 2.82 cm) and control group with average of (age 23.20 ± 1.3 years, weight 82.90 ± 3.18 kg, and height 168.20 ± 1.87 cm). Experimental group exercised an aerobic high intensity training for twelve weeks, three sessions a week, with the intensity of 90 percent of maximum heartbeat. Amount of leptin of plasma, fat percentage, body mass index and waist to hip ratio were calculated before and after exercise. Data gathered using Kolmogorov-Smirnov tests and dependent and independent t test were analyzed in a significance level of α≤0.05. Results showed that twelve weeks high intensity training of running has had a significance effect (P≤0.05) on reduction of serum level of leptin of plasma, body weight, fat percentage, BMI and WHR in experimental group comparing control group. It seems that high intensity interval training as a non invasive, non drug method can have a positive effect to decline leptin level and some factors dependent to obesity and overweigh.

کلیدواژه‌ها [English]

 • leptin
 • high intensity interval training
 • BMI
 • Fat Percentage
 • overweight
 1. آذربایجانی، محمدعلی. عابدی، بهرام. پیری، مقصود. رسایی، محمدجواد. (1391). اثر یک جلسه تمرین ترکیبی مقاومتی و هوازی بر غلظت لپتین سرم و شاخص مقاومت به ‌انسولین در مردان غیرفعال. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم. دورۀ 6، شمارۀ 1، ص 53-46.
 2. اکبرپور، محسن. (1392). تأثیر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ادیپونکتین‌ها و شاخص‌های التهابی بیماران قلبی- عروقی مردان چاق. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قم. شمارۀ 13، ص10-1.
 3. ایراندوست، خدیجه. رحمانی‌نیا، فرهاد. محبی، حمید. میرزایی، بهمن. حسن‌نیا، صادق. (1390). تأثیر تمرینات هوازی بر گرلین و لپتین پلاسما در زنان چاق و دارای وزن طبیعی. المپیک، دورۀ 18، شمارۀ 2، ص 99-87.
 4. ایزدی، مجتبی. کریمی، محمد. کهندل، مهدی. دوعلی، حسین. (1391). اثر تمرین هوازی بر لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی نوع دو. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شمارۀ 4، ص 39-33.
 5. حقیقی، امیرحسین. یار احمدی،‌ هادی. ایلدار آبادی، آرزو. رفیعی‌پور، علیرضا. (1390). اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال. مجلۀ علوم پزشکی دانشور دانشگاه شاهد. سال 19، شمارۀ 97، ص 13-1.
 6. زیلایی بوری، شیرین. خدری، اعظم. آهنگرپور، اکرم. زیلایی بوری، مریم. (1392). مقایسۀ تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی فسا. سال 3، شمارۀ 1، ص 87-81.
 7. شکوری، مهشید. رشیدی، آرش. امیری، زهره. (1392). بررسی رابطۀ نوع چاقی با میزان تغییر شاخص‌های چاقی متعاقب پیروی از رژیم غذایی کاهش وزن. دانشگاه علوم پزشکی قم، دورۀ 7. شمارۀ 3، ص 53-43.
 8. صالح‌زاده کریم، گائینی، عباسعلی. (1391). اثر تمرین‌های منتخب هوازی طولانی‌مدت بر مقادیر لپتین سرم در جوانان غیرورزشکار. دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سال 16، شمارۀ 4: ص 32-26.

 

 1. Bouassida A, Chamari K, Zaouali M, Feki Y, Zbidi A, Tabka Z. (2010). Review on Leptin and Adiponectin Responses and Adaptations to Acute and Chronic Exercise. Br J Sports Med. 44(9); PP: 620-30.
 2. Fatouros IG, Tournis S, Leontsini D, et al. (2005). Leptin and adiponectin responses in overweight inactive elderly following resistance training and detraining are intensity related. J Clin Endocrinol Metab. 90 (11); PP: 5970-7.
 3. Fasshauer M, Klein J, Lossner U, Paschke R. (2003). Interleukin (IL)-6 mRNA Expression Is Stimulated by Insulin,Isoproterenol, Tumour Necrosis Factor Alpha, Growth Hormone, and IL-6 in 3T3-L1 Adipocytes. Horm Metab Res. 35 (3); PP: 147-52.
 4. Fuentes T, Ara I, GuadalupeGrau A, Larsen S, Stallknecht B, Olmedillas H, & Guerra B. (2010). Leptin receptor 170 k Da (OBR170) protein expression is reduced in obese human skeletal muscle: a potential mechanism of leptin resistance. Experimental physiology. 95(1), PP: 160-71.
 5. Glaister M, Hauck H, Abraham CS, Merry KL, Beaver D, Woods B, & McInnes G. (2009). Familiarization, reliability, and comparability of a 40-m maximal shuttle run test. J of Sports Sci and Med. 8(1), PP: 77-82.

 

 1. Janghorbani M, Amini M, Willett WC, Gouya MM, Delavari A, Alikhani S, & Mahdavi A. (2007). First nationwide survey of prevalence of overweight, underweight, and abdominal obesity in Iranian adults. Obesity. 15(11); PP: 2797-808.
 2. Jones T, Basilio JL, Brophy PM, McCammon MR, Hickner RC. (2009). Long-term exercise training in overweight adolescents improves plasma peptide YY and resistin. Obesity. 17; PP: 1189-95.
 3. Kishali NF. Serum leptin level in healthy sedentary young men after a short-term exercise. (2011). A J of Pharm and Pharm. 5(4); PP: 522-26.
 4. Laferrère B, Abraham C, Awad M, Jean-Baptiste S, Hart AB, Garcia-Lorda P, & Russell CD (2006). Inhibiting endogenous cortisol blunts the meal-entrained rise in serum leptin. J of Clinic Endo & Meta. 91(6); PP: 2232-38.
 5. Lau PW, Kong Z, Choi CR, Yu CC, Chan DF, Sung RY, & Leung BW. (2010). Effects of short-term resistance training on serum leptin levels in obese adolescents. J of Exe Sci & Fitness. 8(1); PP: 54-60.
 6. Lowndes J, Zoeller F, Caplan JD, Kyriazis GA, Moynan M, Seip Rl, et al. (2008). Leptin responses to long-term cardiorespiratory exercise training without concomitant weight loss: a prospective study. J of sports med and phys fitness. 48; PP: 391-97.
 7. Martins C, Morgan LM, Bloom SR, & Robertson MD. (2007). Effects of exercise on gut peptides, energy intake and appetite. J of End. 193(2); PP: 251-58.
 8. Otsuka R, Yatsuya H, Tamakoshi K, Matsushita K, Wada K, & Toyoshima H. (2006). Perceived psychological stress and serum leptin concentrations in Japanese men. Obes. 14(10); PP: 1832-38.
 9. Patrick WC L, Zhaowei K, Choung-rak Choic, Clare CW. Yud, Dorothy FY. Chane, Rita YT, Sunge, Beeto WC.(2010). Effects of Short-Term Resistance Training on Serum Leptin Levels in Obese Adolescents. J Exerc Sci Fit. 8(1); PP: 54-60.
 10.  Plinta R, Olszanecka-Glinianowicz M, Drosdzol-Cop A, Chudek J, Skrzypulec-Plinta V (2011). The effect of three-month pre-season preparatory period and short-term exercise on plasma leptin, adiponectin, visfatin and ghrelin levels in young female handball and basketball players. J of Endo Invest. 35; PP: 595-601.
 11. Rahmani-Nia F, Rahnama N, Hojjati Z, & Soltani B. (2008). Acute effects of aerobic and resistance exercises on serum leptin and risk factors for coronary heart disease in obese females. Sport Sci for Health. 2(3); PP: 118-24.
 12. Ren J. (2004). Leptin and hyperleptinemia-fromfriend to foe for cardiovascular function. JEndo. 181(1); PP: 1-10.
 13. Sprung CL, Annane D, Keh D, et al. (2008). Hydrocortisone therapy for patients with septic shock. N Engl J Med. 358 (2); PP: 111-24.
 14. Volpe SL, Kobusingye H, Bailur S, Stanek E. (2008).Effect of diet and exercise on body composition,energy intake and leptin levels in overweightwomen and men. J Am Coll Nutr. 27(2); PP: 195-208.
 15. Withrow D, Alter DA. (2011). The economic burden of obesity worldwide: a systematic review of the direct costs of obesity. Obesity Rev. 12; PP: 131- 41.
 16. Yamaner F, Bayraktaroğlu T, Atmaca H, Ziyagil MA, & Tamer K. (2010). Serum leptin, lipoprotein levels, and glucose homeostasis, between national wrestlers and sedentary males. Turk. J Med Sci. 40(3); PP: 471-77.