نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

3 استاد دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

 هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر مقدار لپتین سرمی و وضعیت آهن در زنان چاق بود. 28 زن چاق داوطلب شدند و تصادفی در دو گروه تمرین هوازی (14 نفر با سن 9/4 ± 1/37 سال، وزن 2/10±0/82 کیلوگرم، شاخص تودة بدن 3/4± 2/34 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (14 نفر با سن 3/5 ± 5/37 سال، وزن 5/9±9/79 کیلوگرم، شاخص تودة بدن  9/3± 0/34 کیلوگرم بر متر مربع) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت 9 هفته (چهار جلسه در هفته) به تمرینات هوازی با شدت 75-65 درصد حداکثر ضربان قلب پرداختند. قبل و بعد از دورۀ تمرینی از همۀ آزمودنی‌ها در حالت ناشتایی خون‌گیری به‌عمل آمد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری t مستقل و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد تفاوت معناداری در مقدار لپتین سرمی بین دو گروه کنترل و تجربی وجود نداشت (05/0(P>. اما اجرای تمرینات هوازی موجب افزایش معنادار آهن سرم و کاهش معنادار فریتین سرم در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0>P). همچنین، در دیگر شاخص‌‌های وضعیت آهن شامل ظرفیت اتصال آهن به ترانسفرین (TIBC)، مقدار هموگلوبین، هماتوکریت، MCH، MCHC  و MCV تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0(P>. با توجه به نتایج می‌توان گفت که اجرای تمرینات هوازی تأثیر معناداری بر مقدار لپتین سرمی ندارد، اما می‌تواند وضعیت ضعیف آهن را در زنان چاق بهبود بخشد. این بهبود احتمالاً ناشی از تأثیر عوامل دیگری است و ارتباطی با مقدار لپتین سرمی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Aerobic Training on Serum Leptin Levels and Iron Status in Obese Women

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Haghighi 1
 • Malihe Shojaee 2
 • Mohammad Reza Hamedinia 3

1 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Siences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 M.Sc. of Exersice Physiloghy, Faculty of Physical Education and Sport Siences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Siences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of aerobic training on serum leptin levels and iron status in obese women. Twenty eight obese women were volunteered and randomly divided into two groups: aerobic training (n = 14, age 37.1 ± 4.9 yr, weight 82.0 ± 10.2 kg, body mass index 34.2 ± 4.3 kg/m2 ) and controls ((n = 14, age 37.5 ± 5.3 yr, weight 79.9 ± 9.5 kg, body mass index 34.0 ± 3.9 kg/m2 ). Subjects in the experimental group performed the aerobic training program for 9 weeks (4 sessions per week) with 65-75% of maximum heart rate. Before and after the training period, blood samples of all subjects were taken in fasting. The data were analyzed using an independent-T test and ANCOVA. Results showed no significant differences in serum leptin levels between the groups (P<0.05). But aerobic exercises caused a significant increase in serum iron and a significant decrease in serum ferritin in the experimental group compared with the control group (P<0.05). Furthermore, the other indicators of iron status including transferrin iron binding capacity (TIBC), hemoglobin, hematocrit, MCH, MCHC, and MCV showed no significant difference between the two groups (P<0.05). According to the results, we can say that aerobic training does not have a significant effect on serum leptin levels, but it can improve poor iron status in obese women. This improvement is probably due to the influence of other factors that has no relationship to serum leptin levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • leptin
 • Obesity
 • iron status
 • Aerobic training
 1. احمدی، فریدون.(1378). "بیماریهای خون"، انتشارات آستان قدس رضوی، 148-135.
 2. ایراندوست، خدیجه، رحمانی‌نیا، فرهاد، محبی، حمید، میرزایی، بهمن، حسن‌نیا، صادق. (1388). "اثر تمرین هوازی بر غلظت گرلین و لپتین پلاسمایی زنان چاق و با وزن طبیعی". المپیک، شمارۀ 2، پیاپی 50، صفحة 99- 87.
 3. تقیان، فرزانه، نیکبخت، حجت‌الله، کرباسیان، عباس. (1384). "تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین پلاسما در زنان چاق". پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 11، صفحة 58-45.
 4. حقیقی، امیرحسین، حامدی‌نیا، محمدرضا. (1387). "اثر 13 هفته تمرین هوازی بر لپتین سرم مردان چاق". فصلنامۀ المپیک، شمارۀ 1، صفحة 98- 89.
 5. حیدری، هدیه، بیژه، ناهید، هاشمی، جواهری، علی‌اکبر، ابریشمی، فاطمه. (1390). "تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص‌های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاه". افق دانش، دورۀ 3، شمارۀ 53، صفحة 27-20.  
 6. رمضان‌پور، محمدرضا، کاظمی، معصومه. (1390). "تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل آهن بر میزان هموگلوبین، گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، آهن، فریتین، و ترانسفرین سرم دختران جوان". کومش، شمارۀ 42، صفحۀ 239-233.
 7. مستحفظیان، مینا. (1381). "تأثیر تمرینات هوازی بر میزان آهن، فریتین و ظرفیت جذب آهن سرم خون دانشجویان غیرورزشکار". پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 3، صفحۀ 64- 55.
 8. هی وارد، ویویان اچ. (1387). "اصول علمی و تمرین‌های تخصصی آمادگی جسمانی". ترجمۀ عباسعلی، گایینی، حمید، رجبی، محمدرضا، حامدی‌نیا، احمد، آزاد. چاپ اول. تهران. انتشارات سحاب. صفحۀ 201-190.
 9. Amato, A., Santoro, N., Calabro, P., Grandone, A., Swinkels, D. W., Perrone, L., et al . (2010). “Effect of body mass index reduction on serum hepcidin levels and iron status in obese children”. Int J Obe., Vol. 34, PP: 1772–1774.
 10. Ara, I., Perez-Gomez, J., Vicente-Rodriguez, G., Chavarren, J., Dorado, C., Calbet, J. A. L. (2006). “Serum free testosterone, leptin and soluble leptin receptor changes in a 6-week strength-training programme”. Br J Nut., Vol. 96, No. 6, PP: 1053–1059.
 11. Auersperger, I., Knap, B., Jerlin, A., Blagus, R., Lainscak, M., Skitek, M., et al. (2012). “The effects of 8 weeks of endurance running on hepcidin concentrations, inflammatory parameters, and iron status in female runners”. Int J Sport Nutr Exerc Metab., Vol. 22, No. 1, PP: 55-63. [Abstract].
 12. Ausk, K. J., Ioannou, G. N. (2008). “Is obesity associated with anemia of chronic disease? A population-based study”. Obesity., Vol. 16, No.10, PP: 2356–2361.
 13. Bendich, A., Zilberboim, R. (2010). “Iron and women's health”. Nutrition and Health., Vol. 4, PP: 327-350.
  1. Bouassida, A., Zalleg, D., Bouassida, S., Zaouali, M., Feki, Y., Zbidi, A., et al. (2006). “Leptin, its implication in physical exercise and training: a short review”. J Sport Sci Med., Vol. 5, PP: 172-181.
  2. Boudou, P., Sobngwi, E., Mauvais-Jarvis, F., Vexiau, P., Gautier, J. F. (2003). “Absence of exercise-induced variations in adiponectin levels despite decreased abdominal adiposity and improved insulin sensitivity in type 2 diabetic men”. Eur J Endocrin., Vol. 1, No. 149, PP: 421–424.
   1. Bourque, S. P., Pate, R. R., Branch, J. D. (1997). “Twelve weeks of endurance exercise training does not affect iron status measures in women”. J Am Diet Assoc., Vol. 97, No. 10, PP: 1116-1121.
 14. Chung, B., Matak, P., McKie, A., Sharp, P. (2007).” Leptin increases the expression of the iron regulatory hormone hepcidin in huh7 human hepatoma cells”. J Nutr., Vol. 137, No. 11, PP: 2366-2370.
  1. Faraji, G. h., Sohaily, S. h., Soori, R. (2012).”The effect of endurance training on resting level of serum leptin and insulin functional in healthy obese woman”. Eur J Exper Biol., Vol. 2, No. 4, PP: 1226-1230.
  2. Foster-Schubert, K. E., Mc Tiernan, A., Scott Frayo, R., Schwartz, R. S., Rajan, K. B., Yasui, Y., et al. (2005). “Human plasma ghrelin levels increase during a one-year exercise program”. J Clin Endocrinol Metab., Vol. 90, No. 2, PP: 820-825.
  3. Ganz, T. (2011). “Hepcidin and iron regulation, 10 years later”. Blood., Vol. 117, No. 17, PP: 4425-4433.
  4. Gomez-Merino, D., Chennaoui, M., Drogou, C., Bonneau, D., Guezennec, C. Y. (2002).  “Decrease in serum leptin after prolonged physical activity in men”. Med Sci Sports Exer., Vol. 34, PP: 1594-1599.
  5. Hickey, M. S., Houmard, J. A., Considine, R. V., Tyndall, G. L., Midgette, J, B., Gavigan, K. E., et al. (1997). “Gender-dependent effects of exercise training on serum leptin levels in humans”. Am J Physiol., Vol. 272, PP: E562-E566.
  6. Ishigaki, T., Koyama, K., Tsujita, J., Tanaka, N., Hori, S., Oku, Y. (2005). “Plasma leptin levels of elite endurance runners after heavy endurance training”. J Physiol Anthro Applied Human Science., Vol. 24, No.6, PP: 573-578.
  7. Kishali, N. F. (2011). “Serum leptin level in healthy sedentary young men after a short-term exercise”. Afri J Pharma Pharmacol., Vol. 5, No. 4, PP: 522-526.
  8. Kraemer, R. R., Chu, H., Castracane, V. D. (2002). “Leptin and exercise”. Exper Biol Med., Vol. 227, No. 9, PP: 701–708.
 15. Liu, Y. Q., Duan, X. L., Chang, Y. Z., Wang, H. T., Qian, Z. M. (2006). “Molecular analysis of increased iron status in moderately exercised rats”. Mole Cell Biochem., Vol. 282, No.1-2, PP: 117- 123.
 16. McClung, J. P., Karl, J. P., Cable, S. J., Williams, K. W., Young, A. J., Lieberman, H. R. (2009). “Longitudinal decrements in iron status during military training in female soldiers”. Am J Clin Nutr., Vol. 90, No. 1, PP: 124-131.
 17. Moore, R. J., Friedl, K. E., Tulley, R. T., Askew, E. W. (1993). “Maintenance of iron status in healthy men during an extended period of stress and physical activity”. Am J Clin Nutr., Vol. 58, No. 6, PP: 923-927.
  1. Noland, R. C., Baker, J. T., Boudreau, S. R., Kobe, R. W., Tanner, C. J., Hickner, R.C., et al. (2001). “Effect of intense training on plasma leptin in male and female swimmers”. Med Sci Sports Exer., Vol. 33, No. 2, PP: 227-231.
  2. Pasman, W. J., Westerterp-Plantenga, M. S., Saris, W. H. M. (1998). “The effect of exercise training on leptin levels in obese males”. Am J Physiol Endocrin Metab., Vol. 274, PP: 280–286.
  3. Peeling, P. (2010). “Exercise as a mediator of hepcidin activity in athletes”. Eur J Appl Physiol., Vol. 110, No. 5, PP: 877-883.
  4. Perusse, L., Collier, G., Gagnon, J., Leon, A.,  Rao, D. C., Skinner, J., et al. (1997). “Acute and chronic effects of exercise on leptin levels in humans”. J Appl Physiol., Vol.  83, No. 1, PP: 5-10.
  5. Shabkhiz, F., Dabidi Roshan, V., Mehmandoust, S., Inanlou, Z. (2009). “The Effect of 12 weeks of continuous aerobic training on hematological parameters in old female rats”. J Sport Sci., Vol. 2, No. 4, PP: 254-260.
  6. Thong, F. S. L., Hudson, R., Ross, R., Janssen, I., Graham, T. E. (2000). “Plasma leptin in moderately obese males: independent effects of weight loss and aerobic exercise”. Am J Physiol Endocrinol Metab., Vol. 279, PP: E307–E313.
  7. Tussing-Humphreys, L. M., Nemeth, E., Fantuzzi, G., Freels, S., Guzman, G., Holterman, A. X., et al. (2010). “Elevated systemic hepcidin and iron depletion in obese premenopausal females”.Obesity., Vol. 18, No. 7, PP:1449-1456.
  8. Unal, M., Unal, D. D. O., Baltaci, A. K., Mgulkoc, R. (2005). “Investigation of serum leptin levels and Vo2max value in trained young male athletes and healthy males”. Acta Physiol Hung., Vol. 92, No. 2, PP: 173- 179.
  9. Volpe, S. L., Kobusingye, H., Bailur, S., Stanek, E. (2008). “Effect of diet and exercise on body composition, energy intake and leptin levels in overweight women and men”. J Am Coll Nut., Vol.  27, No. 2, PP: 195–208.
  10. Zafon, C. T., Lecube, A., Simo, R. (2010). “Iron in obesity. An ancient micronutrient for a modern disease”. Obesity reviews., Vol. 11, No. 4, PP: 322-328.