نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

محرومیت از خواب، علاوه‌بر آسیب عملکرد ورزشی می­تواند موجب افزایش خطر مرگ‌ومیر، بیماری­های قلبی- عروقی و دیابت شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار 30 ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص­های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال تفریحی بود. پژوهش حاضر نیمه­تجربی است و برای اجرای آن از طرح پیش­آزمون - پس­آزمون استفاده شد. 20 دانشجوی پسر سالم که حداقل یک جلسه در هفته فعالیت بدنی داشتند، با میانگین سن 3±5/20 سال، قد 5/9±171 سانتی­متر، وزن 45/7±50/69 کیلو­گرم و چربی بدن 5/2±14 درصد به‌صورت خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند و در دو وهلۀ زمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی­ها هفت روز قبل از محرومیت از خواب و پس از هشت ساعت خواب کامل، آزمون­های RAST و یک تکرار بیشینه را اجرا کردند. همچنین، نمونه­های خونی به‌منظور ارزیابی لاکتات خون، شش دقیقه پس از آزمون RAST، و ارزیابی سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C، 30 دقیقه پیش از آغاز آزمون­ها جمع­آوری شد. یک هفته پس از آن و به‌دنبال 30 ساعت محرومیت از خواب، بار دیگر آزمون­ها انجام گرفتند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری داده­ها از نرم­افزار SPSS نسخۀ 20 و آزمون t همبسته (به‌منظور بررسی تغییرات درون‌گروهی) استفاده شد. سطح معناداری آزمون 05/0>P در نظر گرفته شد.نتایج آزمون t همبسته نشان داد که 30 ساعت محرومیت از خواب، موجب کاهش معنادار اوج، میانگین و حداقل توان بی­هوازی می­شود، درحالی‌که سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C، لاکتات خون و شاخص خستگی را به‌صورت معناداری افزایش می­دهد (05/0>P). با وجود این، این میزان محرومیت از خواب اثر معناداری بر قدرت عضلانی آزمودنی­ها نداشت. برای حفظ سلامتی و عملکرد مطلوب ورزشی، کنترل میزان خواب افراد فعال و ورزشکاران ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین، پیشنهاد می‌شود به‌منظور کاهش شرایط التهابی و در نتیجه کاهش احتمالی عوامل خطرزای قلبی- عروقی، در مورد آثار سوء احتمالی دوره­های محرومیت از خواب به افراد مذکور اطلاع­رسانی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The acute effects of 30 h sleep deprivation on serum levels of C-reactive protein and Physiological factors of RAST test in active students

نویسندگان [English]

  • Hamid Arazi 1
  • Kako Hosseini 2
  • Mohammad Zahed Abolhasani 3

1 Associate Professor, Exercise Physiology Department, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

2 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Razi, Kermanshah, Iran,

3 MSc Student of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Sleep deprivation has negative effects on performance and resulted in elevating of mortality risk, cardiovascular disease and diabetes. The purpose of this study was to investigate the effects of 30 hour sleep deprivation on serum levels of C-reactive protein, blood lactate, muscular strength and Physiological factors of RAST test in active students. The present study was a semi-experimental one which used a pretest-post¬test design. 20 healthy male student (age: 20.5±3 y, height: 171±9.5 cm, weight: 69.50±7.45 kg, and body fat: 14±2.5) by minimum one session activity in week were selected with cluster-random sampling. Subjects 7 days before sleep deprivation and after 8 hours of complete sleep were performed anaerobic power (RAST) and one repetition maximum tests. In order to measure blood lactate, 6 minutes after RAST test, and serum levels of C-reactive protein, 30 minutes before begin tests, blood samples were collected. Seven day's later, after a 30 hours' sleep deprivation, these tests were performed again. In order to statistical analysis software SPSS version 20 and the independent t-test were used. Statistical analysis of the results showed that 30 hours of sleep deprivation can induce to significant reduction in max power, mean power and min anaerobic power, and the C-reactive protein levels, lactate and fatigue index increased significantly (p<0.05). But, had no effect on muscle strength. To maintain health and optimal sport's performance, it seems to be necessary control of sleep's rate of active individuals and athletes. Also, in order to minimize inflammatory conditions, and thus possible reduction the cardio-vascular risk factors, individuals would be informed about likely negative and side effects of periods of sleep deprivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep deprivation
  • C-reactive protein
  • fatigue index
  • anaerobic power
. اراضی، حمید؛ اسدی، عباس؛ حسینی، کاکو؛ محمدزاده سلامت، خالد؛ پیری کرد، خالد (1390). "تأثیر 30 ساعت بی­خوابی بر زمان عکس­العمل، هماهنگی عصبی- عضلانی و ظرفیت هوازی دانشجویان پسر غیرورزشکار". افق دانش؛ فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. 17 (2)، 21- 14.
2. شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی؛ طهماسبی بروجنی، شهزاد (1390). "سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی". چاپ هفتم، تهران، انتشارات بامداد کتاب، ص 175.
3. قراخانلو، رضا؛ کردی، محمد­رضا؛ گائینی، عباسعلی؛ علیزاده، محمدحسین؛ واعظ موسوی، محمدکاظم؛ کاشف، مجید؛ رجبی، حمید (1390). "آزمون­های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی ورزشکاران نخبۀ رشته­های مختلف ورزشی". چاپ دوم، تهران، انتشارات عصر انتظار، ص 81.
   4. Blumert, PA. Crum, AJ. Ernsting, M. Volek, JS. Hollander, DB. Haff, EE. Haff, GG. (2007). “The acute effects of twenty-four hours of sleep loss on the performance of national-caliber male collegiate weightlifters”. J. Strength Cond. Res. 21(4): PP: 1146-54.
 
   5. Bulbulian, R. Heaney, JH. Leake, CN. Sucec, AA. Sjoholm, NT. (1996). “The effect of sleep deprivation and exercise load on isokinetic leg strength and endurance”. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 73(3-4): PP: 273-7.
 
   6. Cappuccio, F. P., Cooper, D., D'Elia, L., Strazzullo, P., & Miller, M. A. (2011). “Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies”. European Heart Journal, 32(12): PP: 1484-92.
 
   7. Halson, S. L. (2013). “sleep and elite athlete ”. Sports Science, 26(113): PP: 1-4.
   8. Jolanta, Orzeł-Gryglewska. (2010). “Consequences of sleep deprivation”. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 23(1): pp: 95-114.
 
   9. Larkin, E. K., Rosen, C. L., Kirchner, H. L., Storfer-Isser, A., Emancipator, J. L., Johnson, N. L., ... & Redline, S. (2005). “Variation of C-reactive protein levels in adolescents association with sleep-disordered breathing and sleep duration”. Circulation, 111(15): PP: 1978-84.
   10. Lorenzoa, AD. Suchanek, P. Havel, Pj. Wiecha, JL. Finkelstien, D. Troped, PJ. (2006). “The decrease in C-reactive protein concentration after diet and physical activity induced weight reduction is associated with changes in plasma lipids, but not interlukin-6 or adiponectin”. Meta Clin and Exper. 55(3): pp: 359-365.
 
   11. McMurray, RG. Brown, CF. (1984). “The effect of sleep loss on high intensity exercise and recovery”. Aviat Space Environ Med.55(11): PP: 1031-5.
 
   12. Meney, AI. Waterhouse, BJ. Atkinson, BG. Reilly, T. Davenne, A. (1998). “The effect of one night'ssleep deprivation on temperature, mood, and physical performance in subjects with different amounts of habitual physical activity”. Chronol Intl. 15(4): PP: 349-363.
 
   13. Mônico-Neto, M., Antunes, H. K. M., Dattilo, M., Medeiros, A., Souza, H. S., Lee, K. S., ... & de Mello, M. T. (2013). “Resistance exercise: A non-pharmacological strategy to minimize or reverse sleep deprivation-induced muscle atrophy”. Medical hypotheses. 80(6): PP: 701-705.
   14. Mullington, J. M., Haack, M., Toth, M., Serrador, J. M., & Meier-Ewert, H. K. (2009). “Cardiovascular, inflammatory, and metabolic consequences of sleep deprivation”. Progress in cardiovascular diseases, 51(4): PP: 294-302.
   15. Patel, S. R., Ayas, N. T., Malhotra, M. R., White, D. P., Schernhammer, E. S., Speizer, F. E., ... & Hu, F. B. (2004). “A prospective study of sleep duration and mortality risk in women”. Sleep-new york then Westchester, 27(3): PP: 440-444.
   16. Reilly, T., & Edwards, B. (2007). “Altered sleep–wake cycles and physical performance in athletes”. Physiology & behavior, 90(2): PP: 274-284.
   17. Sadeghniiat, Khosro. Safaiyan, Alireza. Aminian, Omid. Sharifi, Forough. (2011). “Night work and inflammatory markers”. Indian J Occup Environ Med. 15(1): PP: 38–41.
 
   18. Samuel, J. E. Lucas, J. Greg, Anson. Craig, D. Ien, J. (2009). “The impact of 100 hours of exercise and sleep deprivation on cognitive function and physical capacities”. Journal of Sports Sciences. 27(7): pp: 46-52.
 
   19. Shankar, A., Koh, W. P., Yuan, J. M., Lee, H. P., & Mimi, C. Y. (2008). “Sleep duration and coronary heart disease mortality among Chinese adults in Singapore: a population-based cohort study”. American journal of epidemiology, 168(12): PP: 1367-1373.
   20. Skein, M. Duffield, R. Edge, J. Short, MJ. Mundel, T. (2011). “Intermittent-sprint performance and muscle glycogen after 30 h of sleep deprivation”. Med Sci Sports Exerc. 43(7): PP: 1301-11.
 
   21. Skein, M. Duffield, R. Minett, GM. Snape, A. Murphy, A. (2013). “The effect of overnight sleep deprivation following competitive rugby league matches on post-match physiological and perceptual recovery”. Int J Sports Physiol Perform. 8(5): PP: 556-64
 
   22. Smith, RS. Reilly, T. (2005). “Athletic performance. In: Kushida C, editor. Sleep deprivation: clinical issues. pharmacology and sleep loss effects”. New York, Marcel Dekker: PP: 313–34.
 
   23. Souissi, N., Sesboüé, B., Gauthier, A., Larue, J., & Davenne, D. (2003). “Effects of one night's sleep deprivation on anaerobic performance the following day”. European journal of applied physiology, 89(3-4): PP: 359-366.
   24. Spiegel, K. Tasali, E. Leproult, R. Van Cauter, E.(2009). “Effects of poor and short sleep on glucose metabolism and obesity risk”. Nat Rev Endocrinol. 5: PP: 253–261.
 
   25. Taheri, Morteza. Arabameri, Elaheh. (2012). “The effect of sleep deprivation on choice reaction time and anaerobic power of college student athletes”. Asian Journal of Sports Medicine. 3(1): PP:15-20.
 
   26. Taheri, SH. Austin, D. Nieto, J. Young, T. Mignot, E. (2007). “Correlates of Serum C-Reactive Protein (CRP) – No Association With Sleep Duration or Sleep Disordered Breathing”.Sleep. 30(8): pp: 991-996.
 
   27. Takeuchi, L. Davis, GM. Plyley, M. Goode, R. shepherd, RJ. (1985). “Sleep deprivation, chronic exercise and muscular performance”. Ergonomics. 28(3): PP: 591-601.
 
   28. Temesi, J. Arnal, PJ. Davranche, K. Bonnefoy, R. Levy, P. Verges, S. Millet, GY. (2013). “Does central fatigue explain reduced cycling after complete sleep deprivation?”. Med Sci Sports Exerc. 45(12):PP: 2243-53.
 
   29. van Leeuwen, W. M., Lehto, M., Karisola, P., Lindholm, H., Luukkonen, R., Sallinen, M., ... & Alenius, H. (2009). “Sleep restriction increases the risk of developing cardiovascular diseases by augmenting proinflammatory responses through IL-17 and CRP”. PLoS One, 4(2), e4589.
   30. Vardar, S A. Ozturk, L. Kurt, C. Bulut, E. Sut, N. Vardar, E. (2007). “Sleep deprivation induced anxiety and anaerobic performance”. J  Sport Sci Med. 6: pp: 532-537.
 
   31. Williamson, A M. Feyer, Anne-Marie. (2000). “Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication”.Occup Environ Med, 57: PP: 649–655.