نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین دویدن تداومی و چهار هفته بی‌تمرینی بر پراکسیداسیون چربی (MDA) و پاسخ دستگاه ضد اکسایشی بعد از یک جلسه فعالیت حاد بود. بدین منظور 20 مرد سالم غیرفعال به‌صورت تصادفی در دو گروه 10 نفرۀ تجربی و کنترل قرار گرفتند. ابتدا، قبل و بعد از یک جلسه فعالیت حاد نمونه‌گیری خون به‌منظور تعیین مقدار MDA، اسید اوریک، بیلی‌روبین و پروتئین تام انجام گرفت. سپس آزمودنی‌های گروه تجربی به مدت هشت هفته و هفته‌ای سه جلسه به تمرینات دویدن تداومی پرداختند، اما آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت هیچ برنامۀ تمرینی نداشتند. بعد از هشت هفته، دوباره نمونه‌گیری خون قبل و بعد از یک جلسه فعالیت حاد به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها انجام گرفت. پس از چهار هفته بی‌تمرینی به‌دنبال هشت هفته تمرین، از گروه تجربی مجدداً خون‌گیری قبل و بعد از یک جلسه فعالیت حاد به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها انجام گرفت. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر افزایش معناداری در مقدار پراکسیداسیون چربی (MDA) و اسید اوریک ناشی از یک جلسه فعالیت حاد در گروه تجربی پس از هشت هفته تمرین نشان داد (05/0 P<)، اما تفاوت معناداری در غلظت بیلی‌روبین و پروتئین تام پس از هشت هفته تمرین مشاهده نشد (05/0 P>). به‌علاوه پس از چهار هفته بی‌تمرینی افزایش معناداری در مقدار پراکسیداسیون چربی (MDA) مشاهده شد(05/0 P<)، اما تغییرات در غلظت اسید اوریک، بیلی‌روبین و پروتئین تام پلاسما معنادار نبود (05/0 P>).
نتیجه اینکه هشت هفته تمرین دویدن تداومی احتمالاً سبب ایجاد سازگاری در دستگاه ضد اکسایشی و استرس اکسایشی می‌شود. اما در اثر بی‌تمرینی نتایج استرس اکسایشی معکوس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks of Continuous Running Training and Four Weeks of Detraining on Lipid Peroxidation and Non-Enzymatic Anti-Oxidative Defense System in Sedentary Healthy Males

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Daneshmandi 1
  • Hamid Daneshmandi 2

1 Ph.D. Student in Physical Education and Sports Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 M.Sc. in Physical Education and Sports Sciences, Exercise Physiology Discipline, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the effects of eight weeks of continuous running trainingand four weeks of detraining on lipid peroxidation (MDA) and anti-oxidative system response after an acute exercise session. For this purpose, 20 sedentary healthy males were randomly divided into two groups: experimental and control. At the beginning, before and after one acute exercise session, blood samples were taken to evaluate lipid peroxidation (MDA), uric acid, bilirubin and total protein. Then, the experimental group was trained by continuous running three sessions per week for eight weeks while control group did not participate in any exercises during this period. After eight weeks, blood samples were taken again before and after an acute exercise session in order to measure the variables. After four weeks of detraining following eight weeks of exercise, experimental group participated in the third acute exercise session and blood samples were similarly taken in order to measure the variables. The results of one-way ANOVA with repeated measures indicated that lipid peroxidation (MDA) and uric acid significantly increased after one acute exercise session in the experimental group after eight weeks of exercise (P<0.05). But, No significant differences were observed in bilirubin concentration and total protein after eight weeks of exercise (P>0.05). Although significant increases were observed in lipid peroxidation (MDA) after four weeks of detraining (P<0.05), the changes in uric acid concentration, bilirubin and plasma total protein were not significant (P>0.05). It can be concluded that eight weeks of continuous running training may create adaptation in anti-oxidative system and oxidative stress, but the effects of oxidative stress is reversed due to detraining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute Exercise
  • Continuous Running Training
  • detraining
  • Lipid Peroxidation
  • Non-Enzymatic Anti-Oxidative System