نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

غواصان اسکوبا و حبس نفس برای اجرای بهترین غوص به اعماق آب، به آمادگی تنفسی نیاز دارند تا در حین مأموریت، دچار مشکلات تنفسی و خستگی نشوند. در این مطالعه که در تابستان 1388 روی غواصان استان اصفهان انجام گرفت، غواصان به دو گروه اسکوبا و حبس نفس تقسیم شدند. برای هر گروه تعهد‌نامه، برنامۀ تمرینی و تجهیزات خاص هر تکنیک اختصاص داده شد. آزمودنی‌ها 17 نفر (9 نفر اسکوبا و 8 نفر حبس نفس) بودند. از همۀ آزمودنی‌ها تست اسپیرومتری جاگر به‌عنوان پیش‌آزمون در آزمایشگاه فیزیولوژی گرفته شد و پارامترهای حداکثر ظرفیت حیاتی (VCMAX)، ظرفیت دمی (IC)، ظرفیت حیاتی اجباری (FVC) و حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه (FEV1)، ثبت شد. بعد از دو ماه برنامۀ تمرینی زیر بیشینه برای هر گروه پارامترها دوباره اندازه‌گیری و ثبت شد. ابتدا از آزمون  Tهمبسته، به‌منظور مقایسۀ نتایج حاصل از پیش‌آزمون و پس‌آزمون در هر گروه استفاده شد و سپس برای مقایسۀ دو جامعه ازT  مستقل (P< 0/05 ) استفاده شد. بعد از یک دورۀ تمرینی در پارامترهایFVC , VC MAX افزایش معناداری در هر دو گروه و نیز در هر گروه نسبت به پیش‌آزمون خود مشاهده شد. نتایج حاکی از آن است که غواصان اسکوبا به‌علت حمل تجهیزات و سازگاری با دستگاه تنفسی بعد از یک دورة تمرینی در تست‌های ریوی خود پیشرفت داشتند، این حالت همپای غواصان حبس نفس بود که تمریناتی را برای افزایش رکورد حبس نفس خود انجام می‌دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of 8 Weeks of Resistance Training and HMB Supplementation on Serum Myostatin Level in Non-Athlete Men

نویسندگان [English]

  • Zohreh Noori 1
  • Farzaneh Taghian 2
  • Gholamreza Sharifi 2

1 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan )Khorasgan( Branch, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor , Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan )Khorasgan( Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to examine the effect of 8 weeks of resistance training and HMB supplementation on serum myostatin levels of non-athlete men. In this quasi-experimental study, 20 non-athlete men voluntarily participated in the study and were divided into experimental group (n=10, mean age 28.75±1.39 yr, height 179.83±4.30 cm, weight 81±5.27 kg and BF% 28.65±6.40) and control group (n=10, mean age 28±2.14 yr, height 180.25±3.71 cm, weight 84.23±3.58 kg and BF% 29.21±5.97). Both groups performed the 8-week resistance training protocol (5 sets, 3 sessions per week, 50-80% 1RM intensity). Experimental group ingested 3 gr of HMB daily while placebo was used in the control group. Fasting blood samples were obtained prior to the training and 48 hours after the last session of the training protocol. The results of independent t test revealed that HMB supplementation had no significant effect on serum myostatin level. The findings of this study leads to the conclusion that HMB supplementation has no significant effect on myostatin inhibition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HMB Supplementation
  • Myostatin
  • resistance training