تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر نیمرخ لیپیدی مردان جوان غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

افزایش شدت فعالیت بدنی با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط است و احتمالاً به این دلیل به بهبود مشخصات لیپوپروتئین‌های خون منجر می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر پروفایل لیپیدی مردان جوان غیرفعال است. به این منظور، 18 مرد جوان غیرفعال، داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به­طور تصادفی به دو گروه تجربی (9n=، سن: 41/1±33/24 سال، قد: 91/4±22/176 سانتی­متر، وزن: 59/6±27/72 کیلوگرم) و کنترل (9n=، سن: 01/2±27/23 سال، قد: 88/6±22/180 سانتی­متر، وزن: 23/7±27/76 کیلوگرم) تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه تمرین به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه تمرین تناوبی شدید را اجرا کردند. از همۀ آزمودنی­ها قبل و بعد از شش هفته اجرای HIIT در حالت ناشتا خون­گیری به­عمل آمد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری t مستقل و t همبسته نشان داد، درصد چربی بدن در گروه تمرین به‌صورت معناداری کاهش یافت (P=0.019). هرچند غلظت‌های سرمی تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین، کلسترول تام و نسبت کلسترول تام به لیپوپروتئین با چگالی بالا کاهش و مقادیر لیپوپروتئین با چگالی بالا افزایش یافتند، این تغییرات از  نظر آماری معنادار نبودند (P>0.05). این یافته­ها نشان می­دهد، اجرای شش هفته HIIT به بهبود نسبی غیرمعنادار نیمرخ لیپیدی در مردان جوان غیرفعال منجر شد که با کاهش معنادار درصد چربی در گروه تمرین همراه است. با توجه به این نتایج، احتمالاً اجرای HIIT از نظر تأثیر زمانی عامل کارامدی برای پیشگیری و بهبود عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی ـ عروقی در جوانان غیرفعال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of a High Intensity Interval Training Program on Lipid Profile in Sedentary Young Men

نویسندگان [English]

  • Reza Gharari Arefi 1
  • Mohammad Hemati Nafar 2
  • Mohammad Reza Kordi 3
1 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing the intensity of physical activity is associated with reduced risk of cardiovascular diseases and this may be the reason why the blood lipoprotein profiles improve. So the aim of this study was to investigate the effect of six weeks of a high intensity interval training (HIIT) on lipid profile of sedentary young men. For this purpose, 18 sedentary young men voluntarily participated in this study and were randomly divided into training group (n=9, age=24.33±1.41 yr, height=176.22±4.91 cm, weight=72.27±6.59 kg) and control group (n=9, age=23.27±2.01 yr, height=180.22±6.88 cm, weight=76.27±7.23 kg). The training group performed the high intensity interval training for 6 weeks and 3 sessions per week. Blood samples were collected before and after six weeks of high intensity interval training in the fasting state. Data were analyzed by paired t test and independent t test. The results showed a significant decrease in body fat percentage of the training group (P=0.019). Although serum concentrations of triglycerides, low-density lipoprotein, total cholesterol and the ratio of total cholesterol to high-density lipoprotein decreased and high-density lipoprotein levels increased, these changes were not statistically significant (P>0.05). These findings indicated that six weeks of HIIT led to an insignificant relative improvement in lipid profile in sedentary young men and a significant decrease in fat percentage of the training group as well. According to these results, implementation of HIIT may be an efficient factor to prevent and improve the cardiovascular disease risk factors in sedentary young men with regard to the time effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Density Lipoprotein
  • high intensity interval training
  • Low-Density Lipoprotein
  • Triglycerides